Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Smlouva o inkasu a smlouva o akreditivu
Název práce v češtině: Smlouva o inkasu a smlouva o akreditivu
Název v anglickém jazyce: The letter of credit contract and the collection contract
Klíčová slova: akreditiv, inkaso, bankovních obchody, banka, nástroje platebního styku, smlouva o inkasu, smlouva o akreditivu
Klíčová slova anglicky: Letter of Credit, Direct Debit, Banking, Bank, Payment Instruments, The Collection Contract
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2011
Datum zadání: 05.09.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2017
Datum a čas obhajoby: 27.09.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Místnost č. 210
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:06.09.2017
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2017
Oponenti: JUDr. Štefan Elek, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se věnuje tématu smlouvy o inkasu a smlouvy o akreditivu. Akreditiv je zvláštní platební nástroj vystavený zpravidla bankou, kterou se příkazce zavázal ve smlouvě o otevření akreditivu vyplatit osobě, v jejíž prospěch má být akreditiv otevřen a označované jako oprávněný peněžitý obnos až do ujednané výše. Inkaso představuje závazek obstaravatele inkasa obstarat pro příkazce přijetí peněžní částky nebo jiný inkasní úkon od třetí osoby. Aktuální právní úprava, obsažená v občanském zákoníku, prakticky převzala bez větších změn právní úpravu akreditivu a inkasa z obchodního zákoníku. Oba instituty vykazují celou řadu shodných i rozdílných prvků. Z praktického hlediska nelze v akreditivu či inkasu hledat závažnější aplikační problémy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The letter of credit contract and the collection contract
The diploma thesis deals with the topic of the Direct Debit Contract and the Letter of Credit. A Letter of Credit is a special payment instrument issued as a rule by a bank that the principal has undertaken to pay to the person in whose interest the Letter of Credit is open and designated as the authorized amount up to the amount agreed. The Direct Debit is the commitment of the collector of receivables to obtain from the third party a receipt of a sum of money or other Direct Debit. Current legislation, contained in the Civil Code, took over the legal regulation of the Letter of Credit and the Direct Debit from the Commercial Code without any major changes. Both institutes show a number of identical and different elements. From a practical point of view, it is not possible to look for serious application problems in the Letter of Credit or Direct Debit.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK