Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interaktivní centra ve výuce fyziky – konkrétní aplikace
Název práce v češtině: Interaktivní centra ve výuce fyziky – konkrétní aplikace
Název v anglickém jazyce: Interactive Centres in Physics Teaching - Concrete Application
Klíčová slova: iQpark, mimoškolní výuka, interaktivní exponát, science centra
Klíčová slova anglicky: iQpark, extra-curricular activities, interactive experiment, science centre
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2011
Datum zadání: 03.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.12.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Zdeněk Šabatka
Zásady pro vypracování
1. Zmapovat situaci ve vývoji interaktivních center v ČR.
2. Vytvořit strukturovaný popis experimentů instalovaných v interaktivním science centru iQpark v Liberci, které jsou vhodné pro zařazení do tématických exkurzí gymnaziálních studentů do tohoto interaktivního centra.
3. Vytvořit elektronický podpůrný materiál pro učitele plánující pro své žáky exkurzi do iQparku. Materiál bude obsahovat návrh využití jednotlivých exponátů pro podporu výuky konkrétních témat gymnaziální fyziky. Tento podpůrný materiál bude učitelům volně přístupný z www stránek iQparku.
4. Při práci spolupracovat s iQparkem v Liberci.
Seznam odborné literatury
Hilscher H.: Physikalische Freihand-experimente. Aulis Verlag Deubner, Köln 2004.
Hewitt P.: Conceptual Physics. Addison Wesley 2002.
Wendt G.: 700 Science Experiments for Everyone. Unesco 1956.
Materiály vydávané science centrem iQpark, jako např. občasník Qido, a popřípadě jiná literatura podle zadání vedoucího práce.
Předběžná náplň práce
V posledních letech se v ČR začalo rozvíjet několik interaktivních center, které si kladou za cíl zpřístupňovat veřejnosti základy přírodních a technických věd formou interaktivních exponátů. Z hlediska výuky fyziky je nejzajímavějším z těchto center liberecký iQpark. Ten se specializuje mj. na různé výukové programy zaměřené doposud v drtivé většině na žáky ZŠ, resp. odpovídajících ročníků osmiletých gymnázií. Obzvláště po rozšíření iQparku o nová patra se nabízí mnoho možností využití tohoto interaktivního centra také pro výuku fyziky na středních školách, obzvláště na gymnáziích. Mezi iQparkem a MFF UK byla podepsána smlouva o partnerství, která má napomoci rozvoji vhodných výukových aktivit.
Řešitel(ka) této bakalářské práce vypracuje jakýsi „manuál“ pro použití iQparku ve výuce fyziky na gymnáziích (resp. i jiných středních školách s výukou fyziky). Zmapuje dosavadní aktivity iQparku, které byly téměř výhradně orientovány na podporu výuky fyziky na ZŠ libereckého kraje a vytvoří podpůrný elektronický materiál, který bude přístupný z www stránek iQparku a bude obsahovat náměty na využití zdejších exponátů ve výuce fyziky. Konkrétně půjde o materiál, který učiteli plánujícímu exkurzi v iQparku dá odpověď na otázku, jaké experimenty je zde možné provést k jednotlivým partiím probíraného učiva a pomůže mu při přípravě na tuto exkurzi. Řešitel(ka) práce zároveň navrhne některá zajímavá využití exponátů, jako je např. odstraňování nesprávných fyzikálních představ při výuce a navrhne vhodné výukové strategie. Na tuto bakalářskou práci bude možné navázat i prací diplomovou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK