Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
A contrastive study of hyperbole in Czech and English. A corpus-based study
Název práce v češtině: Kontrastivní studie hyperboly v češtině a angličtině. Korpusová studie
Název v anglickém jazyce: A contrastive study of hyperbole in Czech and English. A corpus-based study
Klíčová slova: hyperbola, zveličování,mluvený jazyk, hovorový jazyk, semantické pole,jazykové univerzálie, pragmatika
Klíčová slova anglicky: hyperbole, exaggeration, spoken language, colloquial language, semantic field, language universals, pragmatics
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Aleš Klégr
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2011
Datum zadání: 15.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.09.2011
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:16.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je srovnat užívání hyperboly v běžném hovorovém jazyce v češtině a angličtině. Prvním úkolem práce bude vymezit pojem hyperboly (nadsázky) a její místo v popisu jazyka v české i anglické odborné literatuře (lingvistické, literárně vědné, rétorické a stylistické), utřídit výrazové prostředky, které se zde podle literatury nejčastěji vyskytují (hyperbolická adjektiva, příslovce, substantiva a víceslovné výrazy) a stanovit kritéria, na základě nichž budou případy hyperboly určovány (a odlišeny od jiných forem zesilování významu a intenzifikace). Také zde bude v přehledu popsán současný stav bádání o hyperbole, zejména budou shrnuty poznatky z nejnovější korpusové studie o hyperbole Claudie Claridgové. Po tomto teoretickém úvodu do problematiky bude ve výzkumné části popsána metoda získávání vzorku hyperbol (100 českých a 100 anglických). Předpokládaným zdrojem bude Český národní korpus a British National Corpus (složka mluvená), z nichž bude náhodným výběrem na textech potřebného rozsahu vzorek vybírán. Získaný vzorek bude podroben analýze z hlediska formálního (zastoupení výrazových prostředků), sémantického (zastoupení hyperbol kvantitativních a kvalitativních ap.) a lexikálně-sémantického (klíčová slova a jejich sémantické třídy/pole představující zdroj nadsázky). Rozbor se dále podle možnosti zaměří na komunikativní funkci hyperboly v řeči ve zkoumaném vzorku a jejich pragmatickou motivaci z pohledu Griceovského kooperačního principu (konverzačních implikatur a maxim) a teorie zdvořilosti. Výsledky zjištěné v obou složkách vzorku, české a anglické, budou srovnány s cílem určit podobnosti a odlišnosti v užívání hyperbol v těchto jazycích. Konkrétní součásti práce a vyžadovaný způsob zpracování (citace, literatura, souhrn, příloha) a další náležitosti jsou upřesněny na stránkách ÚAJD (http://uajd.ff.cuni.cz/zp).
Seznam odborné literatury
Abrams, M.H. (1999). A Glossary of Literary Terms, Heinle & Heinle, Thomson Learning.
Brukner, J., Filip, J. (1997). Poetický slovník, Praha: Mladá fronta.
Claridge, C. (2010). Hyperbole in English: A Corpus-based Study of Exaggeration. Cambridge: Cambridge University Press.
Cowie, A.P. (1998). Phraseology: Theory, Analysis, and Application. Oxford: Oxford University Press.
Cuddon, J.A. (1999). The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Penguin.
Čermák, F. (2010). Lexikon a sémantika, Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Filipec, J., Čermák, F. (1985). Česká lexikologie, Praha: Academia.
Horn, L.R., G. Ward (eds) (2004). The Handbook of Pragmatics, Blackwell.
Huang, Y. (2007). Pragmatics, Oxford: Oxford University Press.
Kaločová, J. (1994). Průvodce literárními pojmy, Grafie.
Karlík, P., Nekula, M., Pleskalová, J. (ed.)(2002). Encyklopedický slovník češtiny, Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Leech, G. (1983). Principle of Pragmatics. Essex: Longman.
Šmilauer, V. (1972). Nauka o českém jazyku, Praha: SPN.
Vlašín, Š. (ed.)(1984). Slovník literární teorie, Praha: Československý spisovatel.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK