Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interakce tokamakového plazmatu s vybranými fúzními materiály
Název práce v češtině: Interakce tokamakového plazmatu s vybranými fúzními materiály
Název v anglickém jazyce: Interaction of tokamak plasma with selected fusion materials
Klíčová slova: termojaderná fúze, tokamak Compass, vlastnosti fúzních materiálů
Klíčová slova anglicky: thermonuclear fusion, tokamak Compass, fusion material properties
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2011
Datum zadání: 09.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.04.2012
Datum a čas obhajoby: 19.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2012
Oponenti: Mgr. Jan Horáček
 
 
 
Konzultanti: Ing. Jiří Matějíček, PhD.
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s problematikou, rešerše dostupných literárních údajů.
2. Spolupráce na návrhu, konstrukci a instalaci vakuově těsného zařízení pro vkládání vzorků do tokamaku Compass.
3. Provedení ověřovacích experimentů na vybraných materiálech
Seznam odborné literatury
1. McCracken, G. and Stott, P.: Fúze: Energie vesmíru. Praha: Mladá fronta; 2006. 328+16.
2. J.Matejicek, V.Weinzettl, E.Dufkova, V.Piffl, V.Perina: Plasma Sprayed Tungsten-based Coatings and their Usage in Edge Plasma Region of Tokamaks; Acta Technica, Vol. 51, No. 2, 2006, 179-191.
3. Nanobashvili S., Matějíček J., Žáček F., Stockel J., Chráska P., Brožek V.: Plasma sprayed coatings for RF wave absorption, J.Nuclear Materials 307-311 (2002) 1334 -1338.
4. Matějíček J., Chráska P., Linke P.: Thermal Spray Coatings for Fusion Applications – A Review, J. Ther. Spray Techn., 16 (2007) 64 – 83
5. Matějíček J., Chráska P.: Development of advanced coatings for ITER and future fusion devices, Adv. in Sci and Technol. 66 (2010) 47-65
a další literatura (Journal of Nuclear Materials, Fusion Engineering and Design, Physica Scripta, apod).
Předběžná náplň práce
Úspěšná realizace termojaderné fúze jako zdroje energie závisí podstatnou měrou na vývoji materiálů schopných obstát v extrémních podmínkách. Materiály ve fuzním reaktoru budou podrobeny komplexnímu namáhání – tepelnému, mechanickému, radiačnímu, příp. chemickému. Cílem práce je sledovat vliv plazmatu v prostředí tokamaku na vybrané konstrukční a ochranné materiály relevantní pro fúzi. Mezi ně patří např. nízkoaktivační oceli jako konstrukční materiál, včetně vysokoteplotních variant s disperzním zpevněním (ODS – oxide dispersion strengthened), wolfram jako perspektivní materiál pro pokrytí první stěny tokamaku, jejich kompozity a povlaky, včetně gradovaných (FGM – functionally graded materials). Vzorky materiálů budou výhledově exponovány vysokoteplotním plazmatem v tokamaku Compass v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.za podmínek blízkých fuznímu reaktoru. K umožnění expozice v tokamaku je třeba navrhnout a vyrobit vakuově těsné zařízení pro vkládání a vyjímání vzorků za provozu tokamaku Compass.

Předpokládá se tématické navázání na diplomovou práci. V rámci magisterského studia se očekává zahraniční spolupráce s Universitou Stony Brook v USA včetně stáže na tamním pracovišti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK