Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geografické a socioekonomické aspekty separatismu ve Španělsku - případová studie Katalánsko a Baskicko
Název práce v češtině: Geografické a socioekonomické aspekty separatismu ve Španělsku - případová studie Katalánsko a Baskicko
Název v anglickém jazyce: Geographical and Socioeconomic Aspects of Separatism in Spain - a Case Study of Catalonia and the Basque Country
Klíčová slova: nacionalismus, separatismus, Španělsko, Katalánsko, Baskicko
Klíčová slova anglicky: Nationalism, Separatism, Spain, Catalonia, Basque Country
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.08.2011
Datum zadání: 11.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2012
Oponenti: RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předmětem zkoumání předkládané diplomové práce je zhodnocení faktorů, které ovlivňují genezi nacionálních aspirací a separatistických tendencí na dvou řádovostních úrovních - na úrovni španělských autonomních společenství a mezi comarcas v Baskicku a Katalánsku. Důraz je primárně kladen na diferenciaci mezi vlivem ekonomických aspirací a etno-nacionální identity. V teoretické rovině práce pojednává o přístupech k nacionalismu, jeho typologii, zdrojích a aktivizaci, stejně jako o vývoji společenského uspořádání a asymetrického systému dělby pravomocí ve Španělsku. Pro potřeby analýzy jsou užity dva indikátory intenzity projevovaného nacionalismu - konstituční preference a volební chování - a následně jsou testovány ve vztahu se socioekonomickými charakteristikami, etno-kulturními projevy, popřípadě relevantními demografickými charakteristikami. V práci je rovněž hodnocen nastavený systém fiskální redistribuce mezi regiony a centrální vládou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject of research of this presented diploma thesis is the evaluation of the factors that influence the genesis of nationalist aspirations and separatist tendencies on two scale levels: the level of Spanish Autonomous Communities, and between comarcas in the Basque Country and Catalonia. Emphasis is placed primarily on the differentiation between the influence of economic aspirations and ethno-national identity. On the theoretical level, the thesis discusses approaches to nationalism, its typology, resources and activation, as well as the development of social organization and the asymmetrical division of powers in Spain. For the purposes of analysis, two indicators of intensity of expressed nationalism are used - constitutional preference and voting behavior - and then each are tested in relation to socio-economic characteristics, ethno-cultural manifestations, or relevant demographic characteristics. The thesis also evaluates the system of set fiscal redistribution between regions and central government.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK