Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Šikana jako jev současné školy
Název práce v češtině: Šikana jako jev současné školy
Název v anglickém jazyce: Chicane as a phenomenon of a school of today
Klíčová slova: Šikana, agresor, oběť, agrese, sociální interakce, sociální zrcadlo, sociální skupina, psychosociální klima.
Klíčová slova anglicky: Bullying, aggressor, victim, aggression, social interaction, looking-glass self, social group, psychosocial climate.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2011
Datum zadání: 27.06.2011
Datum a čas obhajoby: 06.09.2011 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. et Mgr. Anna Pospíšilová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této bakalářské práce je zmapování základních teoretických konceptů v oblasti geneze a vysvětlení šikany jako jevu promítajícího se do sociálních vztahů. První část je věnována nejen vymezení pojmu šikany, jejích příčin a následků, ale i osobnostem protagonistů šikanování. Dále se zabývám otázkami týkající se léčby a prevence šikanujícího chování a zároveň jejím vztahem k sociálnímu klimatu školní třídy. Pozornost je také zaměřena na sféru sociální interakce ve školním prostředí a její podíl na formování osobnosti jedince.
Seznam odborné literatury
BENDL, Stanislav. Prevence a řešení šikany ve škole. Vyd. 1. Praha : ISV, 2003. 197 s. ISBN 80-86642-08-9.
BERGER, Peter L. Pozvání do sociologie. Přel. Jiří Ogrocký. Vyd. 2. Brno : Barrister & Principal, 2003. 194 s. ISBN 80-85947-90-0.
ČAPEK, Robert. Třídní klima a školní klima. Vyd. 1. Praha : Grada, 2010. 328 s. ISBN 978-80-247-2742-4.
HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí : Obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vyd. 1. Praha : Portál, 2004. 232 s. ISBN 80-7178-888-0.
HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. Praha : Grada, 2007. 280 s. ISBN 978-80-247-1168-3.
KELLER, Jan. Úvod do sociologie. Vyd. 5. Praha : SLON, 2005. 204 s. ISBN 80-86429-39-3.
KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. Vyd. 2. Praha : Portál, 2005. 255 s. ISBN 80-7367-014-3.
KOLÁŘ, Michal. Skrytý svět šikanování ve školách : Příčiny, diagnostika a praktická pomoc. Vyd. 1. Praha : Portál, 1997. 127 s. ISBN 80-7178-123-1.
KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : Cesty k lepšímu vyučování. Vyd. 2. Praha : Portál, 2004. 155 s. ISBN 80-7178-965-8.
MAREŠ, Jiří; KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Komunikace ve škole. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 1995. 210 s. ISBN 80-210-1070-3.
MATOUŠEK, Oldřich; KROFTOVÁ, Andrea. Mládež a delikvence : Možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže. Vyd. 2., aktualiz. Praha : Portál, 2003. 344 s. ISBN 80-7178-771-X.
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Č. j. 24 246/2008-6. In Věstník MŠMT ČR. 2009, roč. 65, s. 7-14.
NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. Vydání 1. Praha : Academia, 1999. 287 s. ISBN 80-200-0690-7.
PELIKÁN, Jiří. Hledání těžiště výchovy. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2007. 175 s. ISBN 978-80-246-1265-2.
PELIKÁN, Jiří. Pomáhat být : Otevřené otázky teorie provázející výchovy. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2002. 159 s. ISBN 80-246-0345-4.
PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 3., upr. a dopl. vyd. Praha : Portál, 2005. 481 s. ISBN 80-7367-047-X.
ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. Brno : Paido, 1998. 268 s. ISBN 80-85931-48-6.
ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi : Jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Vyd. 1. Praha : Portál, 1995. 95 s. ISBN 80-7178-049-9.
ŘÍČAN, Pavel; JANOŠOVÁ, Pavlína. Jak na šikanu. Vyd. 1. Praha : Grada, 2010. 160 s. ISBN 978-80-247-2991-6.
VÁGNEROVÁ, Kateřina, et al. Minimalizace šikany. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. 152 s. ISBN 978-80-7367-611-7.
VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2004. 356 s. ISBN 80-246-0841-3.
MAREŠ, Jiří. Sociální klima školní třídy. Přehledová studie. Asociace školní psychologie ČR a SR., 1998. 13 s.
Dostupné z WWW: ˂http://www.klima.pedagogika.cz/trida/doc/Mares_Klima_tridy.pdf˃
OLWEUS, Dan. Olweus Bullying Prevention Program [online]. c2011. What is Bullying?. Dostupné z WWW: <http://www.olweus.org/public/bullying.page>.
Psychosociální klima školy I.. Editor Stanislav Ježek. Brno : MSD s. r. o., 2003. 152 s. Dostupné z WWW: <http://www.klima.pedagogika.cz/skola/sborniky.html>. ISBN 80-86633-13-6.
http://www.minimalizacesikany.cz/
http://www.sikana.org/
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK