Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Výchova k odpovědnosti
Název práce v češtině: Výchova k odpovědnosti
Název v anglickém jazyce: Education for Responsibility
Klíčová slova: odpovědnost, výchova k odpovědnosti, autonomie, rozhodování
Klíčová slova anglicky: responsibility, education for responsibility, autonomy, decision making
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.06.2011
Datum zadání: 21.06.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.06.2011
Datum a čas obhajoby: 22.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato práce představuje syntetizující pojednání o výchově k odpovědnosti. Předkládá interdisciplinární pohled na její jednotlivé aspekty a ústí v konkrétní výchovné přístupy. Odpovídá na otázky, jak lze vymezit odpovědnost pro účely výchovného působení, jaké je její místo v dnešní společnosti a v dnešní době, jaké jsou její psychologické aspekty. Shrnuje jednotlivá pojetí výchovy k odpovědnosti v rodině, ve škole a ve volném čase.

Osnova:
ÚVOD
1.KONCEPT ODPOVĚDNOSTI
2.ODPOVĚDNOST V DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI
3.PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ODPOVĚDNOSTI
4.VÝCHOVA K ODPOVĚDNOSTI V RODINĚ
5.VÝCHOVA K ODPOVĚDNOSTI VE ŠKOLE A VOLNÉM ČASE
ZÁVĚR
Seznam odborné literatury
ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Praha : Zvon, 1994. 292 s. ISBN 80-7113-111-3.
BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. Praha : Sociologické nakladatelství, 1995. 165 s. ISBN 80-85850-12-5.
CANFIELD, Jack. Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře. Praha : Portál, 1998. 384 s. ISBN 80-7178-194-0.
CAKIRPALOGLU, Panajotis. Psychologie hodnot. Olomouc : Votobia, 2004. 427 s. ISBN 80-7220-195-6.
CAVE, Ronald G.; O'MALLEY, Raymond. Education for Personal Responsibility. London : Ward Lock, 1967. 77 s.
CLOUD, Henry; TOWNSEND, John. To není moje chyba : Jak se vyrovnat se selháním. Praha : Návrat domů, 2008. 173 s. ISBN 978-80-7255-183-5.
ČERNÝ, Karel. Vzdělanostní společnost po česku? : rozhovory o životě a škole pro 21. století. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 213 s. ISBN 978-80-7106-582-1.
DAHL, Robert. O demokracii : průvodce pro občany. Praha : Portál, 2001. 191 s. ISBN 80-7178-422-2.
DALRYMPLE, Theodore. Život na dně : světový názor, který vytváří spodinu společnosti. Praha : Academia, 2005. 266 s. ISBN 80-200-1337-7.
DINKMEYER, Don; MCKAY, Gary D. STEP : Efektivní výchova krok za krokem. Praha : Portál, 1996. 144 s. ISBN 80-85282-92-5.
DOHERTY, William J. Kdo koho vychovává?. Praha : Návrat domů, 2006. 132 s. ISBN 80-7255-138-8.
ERIKSON, Erik H. Dětství a společnost. Praha : Argo, 2002. Osm věků člověka, s. 225-250. ISBN 80-7203-380-8.
FROMM, Erich. Strach ze svobody. Praha : Naše vojsko, 1993. 158 s. ISBN 80-206-0290-9.
GORDON, Thomas. Parent Effectiveness Training : The Proven Program for Raising Responsible Children. New York : Three Rivers Press, 2000. 365 s. ISBN 0-609-80693-9.
HEIDBRINK, Horst. Psychologie morálního vývoje. Praha : Portál, 1997. 175 s. ISBN 80-7178-154-1.
HROMÁTKA, Jaroslav. Psychologie odpovědnosti : pokus o analýzu osobnostních determinant odpovědného a neodpovědného chování. Praha : Naše vojsko, 1970. 175 s.
HŘEBÍČKOVÁ, Martina. Pětifaktorový model v psychologii osobnosti : přístupy, diagnostika, uplatnění. Praha : Grada, 2011. 251 s. ISBN 978-80-247-3380-7.
JONAS, Hans. Princip odpovědnosti : pokus o etiku pro technologickou civilizaci. Praha : OIKOYMENH, 1997. 318 s. ISBN 80-86005-06-2.
KATUNINEC, Milan. Hodnotová demokracia a občianska zodpovednosť. Trnava : Dobrá kniha, 2007. 108 s. ISBN 978-80-7141-582-4.
KLICPEROVÁ-BAKER, Martina, et al. Demokratická kultura v České republice : občanská kultura, étos a vlastenectví ze srovnávacího pohledu. Praha : Academia, 2007. 285 s. ISBN 978-80-200-1433-7.
KOPŘIVA, Pavel, et al. Respektovat a být respektován. Kroměříž : Spirála, 2008. 286 s. ISBN 978-80-904030-0-0.
LÄNGLE, Alfried. Smysluplně žít : Aplikovaná existenciální analýza. Karel Balcar. Brno : Cesta, 2002. 79 s. ISBN 80-7295-037-1.
LEHRER, Jonah. Jak se rozhodujeme. Praha : Dokořán, 2010. 327 s. ISBN 978-80-7363-281-6.
LIPOVETSKY, Gilles. Éra prázdnoty : úvahy o současném individualismu. Praha : Prostor, 2008. 357 s. ISBN 978-80-7260-190-5.
LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti : bezbolestná etika nových demokratických časů. Praha : Prostor, 1999. 311 s. ISBN 80-7260-008-7.
LORENZ, Konrad. Osm smrtelných hříchů. Praha : Academia, 2000. 94 s. ISBN 80-200-0842-X.
LUKASOVÁ, Elisabeth. Logoterapie ve výchově. Praha : Portál, 1997. 207 s. ISBN 80-7178-180-0.
MACEK, Petr. Adolescence. Praha : Portál, 2003. 144 s. ISBN 80-7178-747-7.
MACEK, Petr; TYRLÍK, Mojmír. Sebepojetí a identita : Problém vymezení, sociální a vývojový kontext. In Sebepojetí a identita v adolescenci : sociální a kulturní kontext. Brno : Masarykova univerzita, 2010. s. 5-14. ISBN 978-80-210-5107-2.
MARCIA, James E. Development and Validation of Ego-Identity Status. Journal of Personality and Social Psychology. 1966, Vol. 3, No. 5, s. 551-558.
MATĚJČEK, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha : Portál, 1996. 143 s. ISBN 80-7178-085-5.
MURPHY, Nancey C.; BROWN, Warren S. Did my neurons make me do it? : philosophical and neurobiological perspectives on moral responsibility and free will. Oxford : Oxford University Press, 2007. 334 s. ISBN 978-0-19-921539-3.
PELIKÁN, Jiří. Hledání těžiště výchovy. Praha : Karolinum, 2007. 175 s. ISBN 978-80-246-1265-2.
PELIKÁN, Jiří. Pomáhat být. Praha : Karolinum, 2007. 159 s. ISBN 978-80-246-0345-2.
PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. Ostrava : Amosium servis, 1995. 234 s. ISBN 80-85498-27-8.
PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha : Academia, 2008. 472 s. ISBN 978-80-200-1499-3.
Program podpory zdraví ve škole : rukověť projektu Zdravá škola. Havlínová, Miluše (ed.). Praha : Portál, 2006. 311 s. ISBN 80-7367-059-3.
ROCHE OLIVAR, Roberto. Etická výchova. Bratislava : Orbis Pictus, 1992. 209 s.
SELIGMAN, Martin E. P. Learned Optimism. New York : A. A. Knopf, 1991. 319 s. ISBN 0-671-74158-6.
SIMON, Sydney B.; HOWE, Leland W.; KIRSCHENBAUM, Howard. Vyjasňování hodnot. Praha : Talpress, 1997. 306 s. ISBN 80-7197-085-9.
SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti : člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno : Barrister & Principal, 2007. 523 s. ISBN 80-86598-65-9.
SUCH, Elizabeth; WALKER, Robert. Being Responsible and Responsible Beings : Children's Understanding of Responsibility. Children & Society. 2004, Vol. 18, s. 231–242.
TAVEL, Peter. Smysl života podle Viktora Emanuela Frankla : potřeba smyslu života, přínos Viktora E. Frankla k otázce smyslu života. Praha : Triton, 2007. 303 s. ISBN 978-80-7254-915-3.
TYRLÍK, Mojmír. Sociální stránka sebesystému : vztah mezi námi a v nás. In Sebepojetí a identita v adolescenci: sociální a kulturní kontext. Mojmír Tyrlík, Petr Macek, Jan Širůček (eds.). Brno : Masarykova univerzita, 2010. s. 15-36. ISBN 978-80-210-5107-2.
VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha : Portál, 2008. 128 s. ISBN 978-80-7367-386-4.
VALENTA, Josef. Učit se být : témata a praktické metody pro osobnostní a sociální výchovu na ZŠ a SŠ. Praha : Aisis, 2003. 95 s. ISBN 80-86106-10-1.
VÁLKOVÁ, Jana, et al. Základy demokracie - odpovědnost : učebnice pro 5.-6. ročník základní školy. Praha : Triton, 2002. 103 s. ISBN 80-7254-224-9.
VAŇKOVÁ, Irena, et al. Co na srdci, to na jazyku : kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha : Karolinum, 2005. 343 s. ISBN 80-246-0919-3.
WINTEROVÁ, Deborah Du Nann; KOGEROVÁ, Susan M. Psychologie environmentálních problémů. Praha : Portál, 2009. 295 s. ISBN 978-80-7367-593-6.
ZIMBARDO, Philip G. Moc a zlo : sociálně psychologický pohled na svět. Břeclav : Moraviapress, 2005. 199 s. ISBN 80-86181-80-4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK