Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Technologie, vybavenost a zahraniční obchod: test Heckscher-Ohlinova modelu na datech za Českou republiku
Název práce v češtině: Technologie, vybavenost a zahraniční obchod: test Heckscher-Ohlinova modelu na datech za Českou republiku
Název v anglickém jazyce: Technologies, endowment and foreign trade: testing the Heckscher-Ohlin model on Czech data
Klíčová slova: Input-Output, mezinárodní obchod, import, export, Česká republika, Spolková republika Německo, kapitál, práce, Heckscher-Ohlin.
Klíčová slova anglicky: Input-Output, International trade, import, export, Czech Republic, Federal Republic of Germany, capital, labour, Heckscher-Ohlin.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.06.2011
Datum zadání: 09.06.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Opletalova 26
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: PhDr. Mgr. et Mgr. Jakub Jeřábek
 
 
 
Seznam odborné literatury
1. HELPMAN, Elhanan. The structure of foreign trade. The Journal of Economic Perspectives, 1999, ročník 13, vydání 2, strany 121-144.
2. KUCUKCIFCI, Suat. Foreign trade and factor intensity in an open developing country: An input-output analysis for turkey. Emerging markets,Finance&Trade, 2001, ročník 37, vydání 1, strany 75-88.
3. LEONTIEF, Wassily. Input-Output Economics. New York: Oxford University Press, 1966. 257 s.
4. MARKUSEN, James R., MELVIN, James R., KAEMPFER, William H., MASKUS, Keith E. Internationl trade: Theory and Evidence. Kapitola 8. New York: McGraw Hill, 1995. 471 s.
5. MILLER, Ronald E., BLAIR, Peter D. Input-Output Anylysis: Foundations and Extensions. Druhé vydání. Kapitoly: 2, 4. New York: Cambridge University Press, 2009. 750 s.
6. OHLIN, Bertil. Interregional and international trade: revised edition. Druhé vydání. Kapitoly: 1, 5, 6. London: Oxford University Press, 1968. 324 s.
7. RAA, Thijs ten. The economics of Input-Output Analysis. První vydání. Kapitoly: 6, 7. New York: Cambridge University Press, 2005. 197 s.
8. RIEDEL, James. Factor Proportions, Linkages and the open developing economy. The Rewiev of Economics and Statistics, 1975, ročník 54, vydání 4, strany 487-494.

Předběžná náplň práce
S rostoucím trendem ukazatele poměřující vývoz k hrubému domácímu produktu, který můžeme pozorovat u většiny zemí, vzrůstá i významnost teorií věnujících se právě mezinárodnímu obchodu. Schopnost analyzovat trendy v pohybu zboží a určit výhody plynoucí z bilaterárních obchodních vztahů, patří k důležitým aspektům ekonomického růstu a rozvoje celé ekonomiky.
Má práce se zabývá rozborem obchodu mezi Českou republikou a Německem. Jako nástroj pro zmíněnou analýzu jsem si vybrala Input-Output metodu a teorií určující konkrétní směr pohybu a strukturu zboží je Heckscher-Ohlin Teorém. K ověření platnosti dané teorie na konkrétních datech, jsem si vybrala dva historické přístupy. Prvním z nich je Leontiefova metoda výpočtu z roku 1954, která dala za vznik známému Leontief paradoxu. Druhým a modernějším přístupem, který jsem použila, je Riedlova metoda z roku 1974. V kvantitativní části jsem se zaměřila na dva konkrétní typy výpočtu s cílem určit vybavenost země výrobním faktorem a stanovit konkrétní intenzitu její výroby.
Smyslem celé analýzy je potvrdit platnost Hecksher-Ohlin Teorému, čímž bychom ověřili, zda se zboží mezi Českou republikou a Německem pohybuje v souladu s neoklasickou teorií komparativních výhod.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
One may observe a growing trend of figure measuring the ration between export and gross domestic product that applies for almost all countries. In response to this phenomenon theories dealing with international trade becomes more important. The capability to identify some trends in commodity movements and determine advantages rising from bilateral trade are key aspects of economic growth and country development.
This thesis deals with the analysis of international trade between Czech Republic and Germany. As my investigative instrument I choose Input-Output methodology and fundamental determinant of trade between countries is Heckscher-Ohlin Theorem. I decided to use two types of calculation, while evaluating the validity of mentioned theory. First is Leontief methodology from 1954, which led to famous Leontief paradox. Second and more modern approach is the one developed by Riedel in 1974. In quantitative part of my analysis I focused my attention on two calculations with purpose to state factor endowment and country’s production intensity.
The meaning of this analysis is to confirm the validity of Heckscher-Ohlin Theorem, which would lead to conclusion that commodity movement between Czech Republic and Germany are driven by neoclassical theory of comparative advantage.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK