Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prokrastinace s možností spolupráce
Název práce v češtině: Prokrastinace s možností spolupráce
Název v anglickém jazyce: Procrastination under Cooperation
Klíčová slova: prokrastinace spotřebitelský výběr skladba zkoušek vyčkávání spolupráce
Klíčová slova anglicky: procrastination consumer choice exam choice waiting cooperation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: neurčeno (23-N)
Vedoucí / školitel: Mgr. Bc. Tomáš Janotík
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2011
Datum zadání: 06.06.2011
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Oponenti: Ing. Aleš Maršál, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Read this paper later: procrastination with time-consistent preferences, FISCHER Carolyn (2000)
Procrastination, Deadlines, and Performance: Self-Control by Precommitment, ARIELY Dan WERTENBROCH Klaus (2001)
Time-inconsistent preferences and consumer self-control, HOCH Stephen J. a LOEWENSTEIN George F. (1991)
Willpower and Personal Rules, BÉNABOU Roland a TIROLE Jean (2001)
Předběžná náplň práce
V této práci z oblasti časově nekonzistentních preferencí a prokrastinace bych se chtěl věnovat dvěma otázkám.
Ta první se bude týkat jevu, kterého jsem si všiml při studiu mikroekonomie na IES a to toho, že když se odevzdávaly úkoly, tak bylo možno vidět, že většina byla odevzdána zhruba do dvou hodin před termínem odevzdání. A já bych se chtěl zabývat tím, jakou roli hrála prokrastinace při odevzdávání úkolů, jakou roli hrálo využívání spolupráce při zhotovování těchto úkolů a tudíž do jaké míry je prokrastinace výsledkem kolektivní vyčkávací hry, kdy studenti přebírají od ostatních již zhotovené části, či zda vůbec tato hra probíhá.
Tím druhým problémem je situace, kdy část studentů (mých kolegů) obsazovala či si vybírala poslední termíny zkoušek z předmětů, které měly pověst obtížných až „vyhazovacích“. Zde bych se chtěl věnovat roli prokrastinace při výběru pořadí a rozmístění zkoušek během zkouškového období, tzn. případného preferování odkladu těch těžších na závěr zkouškového období, využívání předtermínů, a pověsti, která koluje o jednotlivých předmětech a tomu jak moc či málo se na základě této pověsti prokrastinovalo v přípravě na tyto předměty.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In this paper from field of procrastination and time-inconsistent preferences I would like to focus on two questions.
The first one is aimed on the phenomenon I noticed during studies of microeconomics course at IES, when the homework solutions were submitted usually two hours before deadline. And I would like to clarify what was the role of procrastination and what part played cooperation between students during making of these solution, this means how much is procrastination result of this waiting game, when students are taking already completed parts of solution, and if this game is happening.
The second issue is situation, when part of the students (my colleagues) were choosing last terms of the exams from courses, that were told to be much harder than the others. And I would like to focus on the role of procrastination in choosing of order and placing of exams during the exam period, i.e. possible postponing of harder exams to the end of exam period, using of early terms, and how much were students procrastinating in preparation for these exams based on their reputation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK