Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dítě v pěstounské péči a jeho vlastní rodina
Název práce v češtině: Dítě v pěstounské péči a jeho vlastní rodina
Název v anglickém jazyce: Child in foster care and it´s birth family
Klíčová slova: dětský domov, náhradní rodinná péče, ústavní péče, sociální vyloučení, sociální začlenění
Klíčová slova anglicky: children’s home, substitutional family care, institutional care, social exclusion, social integration
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2011
Datum zadání: 06.06.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: Mgr. Alžběta Zrcková
 
 
 
Zásady pro vypracování
5. Metody a prameny

V práci budu vycházet z kvalitativního dotazování. Budu provádět expertní polostrukturované rozhovory s návodem. Dotazovat jak odborníky, tedy ty, kteří rozumí problému především teoreticky, tak pěstouny, osoby, které se musí s problémem vyrovnávat v praxi. Mým záměrem je, dotázat pokud možno odborníky s odlišnými názory. Podle mého názoru bude vhodné použít, problémově zaměřený rozhovor nebo rozhovor s návodem. Tento rozhovor předpokládá předcházející analytické studium problému tazatelem. Je nutné v rozhovoru se zaměřit na problémové aspekty, které chce tazatel zjistit. Používá se, když jsou k problému již nějaké znalosti a specifické otázky. [Hendl 2008: 174-175]
Seznam odborné literatury
Použitá literatura
BANDURA, Albert. Social learning theory. Upper Saddle River: Prentice Hall Inc., 1977, 247 s. ISBN 0-13-816744-3.

BERG, B. L. Qualitative research methods for the social sciences. 5th ed. Boston: Pearson, 2004. 336s. ISBN 0-205-37905-2.

BEYER, M. Parent – Child Visits as an Oportunity for Change. THE PREVENTION REPORT [seriál online]. The National Resource Center for Family Centered Practice. 1999, č. 1, [cit. 2012-04-26].
Dostupné z <http://www.uiowa.edu/~nrcfcp/publications/documents/spring1999.pdf>

BITTNER, P. Metodika služby sanace rodiny se zaměřením na spolupráci mezi orgány sociálně- právní ochrany dětí a poskytovateli sociálních služeb Pardubického kraje [online]. 2009. [cit. 03-19-2012]. Dostupné z <www.pardubickykraj.cz/viewDocument.asp?document=18925>.

BLOOR, M., WOOD, F. Keywords in qualitative methods : a vocabulary of research concepts. London : Sage. 1.ed., 2006. 195 s. ISBN 0-7619-4330-7.

BOWYER, S. Research Realities: the experiences of birth parents. Research by Gillian Schofield.[online]. 2009. Poslední revize 12.10. 2009. [cit. 2012-05-04]
Dostupné z < http://www.communitycare.co.uk/Articles/12/10/2009/112830/research-realities-the-experiences-of-birth-parents.htm >.

BRONFENBRENNER, U. The Ecology of Human Development : Experiments by Nature and Design. Cambridge : Harvard University Press, 1981. 330 s., ISBN 978-0674224575.

BUČKOVÁ, P. BUTULOVÁ, B. Kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho původní rodinou. In Průvodce náhradní rodinnou péčí. 2010, roč. č. 4, s. 42- 45

ČLOVĚK V TÍSNI. Právo a terénní sociální práce [online]. 2012, poslední aktualizace 1. 1. 2012.[cit. 04-11-2012]. Dostupné z < http://www.clovekvpravu.cz/ochrana-rodiny-a-deti-rodinne-pravo-aktualizovano-k-112012-141/rodicovstvi-a-pece-o-dite-866/nahradni-rodinna-pece-878/pestounska-pece-880>.

ČOŽÍKOVÁ M., Cesta k přijetí dítěte do náhradní rodinné péče. In Rodina a náhradní rodinná péče. Olomouc: HANEX. 2008. s. 7-34.

FARMER, E. Fostering adolescents [online]. London: Jessica Kingsley Publishers, 2004. Supporting parents [cit. 2012-05-04]. Dostupné z: <http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10082342>.

FRINTA O., MELICHAROVÁ D., Náhradní rodinná péče o dítě - právní rámec v obecných souvislostech. In Náhradní výchova dětí – možnosti a meze. Kolokvium I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta., 2008., s. 26-37.

HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2. aktualiz. vyd., Praha: Portál, 2008. 408 s. ISBN 978-7367-485-4.

HOFROVÁ V., ROTREKLOVÁ E. Odborná příprava budoucích pěstounů a osvojitelů. In SBORNÍK Z IX.CELOSTÁTNÍHO SEMINÁŘE NRP. Aktuální otázky náhradní rodinné péče. Brno: TRIADA - Poradenské centrum o.s., 2009. s. 43-46.

HORÁKOVÁ, J. Proces odebírání dítěte z rodiny a možnosti následné péče v České republice. 2009.43 s. Bakalářská práce. Olomouc: Cyrilometodějská teologická fakulta na Univerzitě Palackého v Olomouci na katedře křesťanské sociální práce. Vedoucí diplomové práce JUDr. Ladislav Palatin.

JANOČKOVÁ M., K pojmu nejlepší zájem dítěte. In SBORNÍK Z IX. CELOSTÁTNÍHO SEMINÁŘE NRP. Aktuální otázky náhradní rodinné péče. Brno: TRIADA - Poradenské centrum o.s., 2009. ISBN-978-80-254-5957-7. str. 64-73

JANOUŠEK, J. Sociálně kognitivní teorie Alberta Bandury. Československá psychologie. 1992, vol. 36, no. 5, s. 385-398. ISSN:0009-062X.

KOLUCHOVÁ, J. Diagnostika a reparabillita psychické deprivace. Autoreferát disertační práce. Olomouc: Ediční středisko Univerzity Palackého nositelky Řádu práce. 1987.

KOLUCHOVÁ, J. Z výsledků dlouhodobých výzkumů pěstounských rodin. Pediatrie pro praxi [online]. 2003, č. 3, [cit. 2012- 05-02]. str. 118-120. Dostupné z <http://www.solen.cz/pdfs/ped/2003/03/02.pdf>

KOLUCHOVÁ J., K problematice biologických rodičů dětí v pěstounské péči. In Náhradní rodinná péče - představy a skutečnost. (Realita a východiska v ČR) Kolokvium II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta., 2009. Uspořádala a do tisku připravila Senta Radvanová., s. 30-34.

KORNEL, Zbavení rodičovské zodpovědnosti. In SBORNÍK Z IX.CELOSTÁTNÍHO SEMINÁŘE NRP. Aktuální otázky náhradní rodinné péče. Brno: TRIADA - Poradenské centrum o.s., 2009. s.74-79.

KOVAŘÍK J., PAZLAROVÁ H., BUBLEOVÁ V., Práva ohrožených a znevýhodněných dětí (Závěrečná zpráva) [online]. 2003. poslední revize 9.3. 2003. [cit. 2012-03-19]. Dostupné z <http://www.ceskaghetta.cz/download/stav_systemu_nahradni_pece.pdf>.

LANGMEIER, J., MATĚJČEK, Z. Psychická deprivace v dětství. 3., dopln. vyd. Praha: Avicenum, 1974. 397s. ISBN 08-049-74.

LUTZ, L. Achieving Permanence for Children in the Child Welfare System: Pioneering Possibilities: Amidst Daunting Challenges. Permanency Planning Today. The Semi-Annual Newsletter of the NATIONAL RESOURCE CENTER FOR FOSTER CARE & PERMANENCY PLANNING at the Hunter College School of Social Work. [online]. Winter 2003. [cit. 2012-04-26]. Dostupné z:
<http://www.hunter.cuny.edu/socwork/nrcfcpp/downloads/newsletter/ppt-fall-2003.pdf>.

MACHÁČKOVÁ, L., Formy náhradní péče o dítě podle zákona o rodině. In ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS IURIDICA. Vyhnálek L., Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. s.129-136.

MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 161 s. Studijní texty; sv. 3. ISBN 80-86429-19-9.

Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče
o ohrožené děti [online]. MPSV 2007, [cit. 23.10. 2011] Dostupné z <http://www.mpsv.cz/files/clanky/9556/Navrh_opatreni_k_transformaci.pdf>.

Sanace rodiny [online]. MPSV 2008, Poslední revize 23.7.2008 [cit. 2012-05-04] Dostupné z <http://www.mpsv.cz/cs/5587>.

Metodický pokyn MPSV ze dne 2.11.1995 k postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při poskytování pomoci ohroženým dětem (upravený podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) – ve znění účinném od 15.3. 2007 [online]. MPSV 2009, poslední revize 29. 6. 2009 [cit. 04-08-2012]. Dostupné z <http://www.mpsv.cz/files/clanky/7287/Metodicky_pokyn_150307.pdf >

Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org, kterou se upravuje postup při výkonu soudních rozhodnutí o výchově nezletilých dětí [online]. MPSV et al. c2009, poslední revize 29.6. 2009 [cit. 04-08-2012]. Dostupné z <www.mpsv.cz/files/clanky/7286/Instrukce_142_2007.pdf>.

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče [online]. MPSV 2009, poslední revize 14. 7. 2009 [cit. 04-08-2012]. Dostupné z <http://www.mpsv.cz/cs/7298>.

Dávky pěstounské péče [online]. MPSV 2009, poslední revize 13. 1. 2012 [cit. 2012-04-11] Dostupné z < http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/pestounska_pece>.

Sociálně- právní ochrana dětí - obecný úvod [online]. MPSV 2009, poslední revize 14.7. [cit. 2012-03-19]. Dostupné z <http://www.mpsv.cz/cs/7242>.

Pěstounská péče na přechodnou dobu. Jak na pěstounskou péči na přechodnou dobu [online]. MPSV 2009, [cit. 2012-05-02 ] Dostupné z <http://www.mpsv.cz/files/clanky/7296/Pestounska_pece_na_prechodnou_dobu.pdf>.

Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011 [online]. MPSVc2009. Poslední revize 20. 7. 2009 [cit. 2012-03-19]. Dostupné z < http://www.mpsv.cz/files/clanky/7440/NAP.pdf>.

Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti - základní principy [online]. MPSV 2009, poslední revize 30. 6. 2009 [cit. 03-19-2012]. Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/9556/Navrh_opatreni_k_transformaci.pdf>.

Životní a existenční minimum [online]. MPSV 2011a, poslední revize 30.12 2011 [cit. 2012-04-12] Dostupné z <http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/zivotni_min>.

Příspěvek na péči od 1/1/2012 [online]. MPSV 2011. [cit. 2012-04-12] Dostupné z: <http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/23>.

Nejlepší zájem dítěte [online]. MŠMT c2006, [cit. 2012-05-04]. Dostupné z <http://www.msmt.cz/socialni-programy/vyklad-pojmu-nejlepsi-zajem-ditete>.

ORMROD, J. E. Human learning. 4th ed. Upper Saddle River; NJ: Prentice Hall. 1999. ISBN 0-13-875684-5.

PLAŇAVA, I. Manželství a rodiny. 1. vyd. Brno: DOPLNĚK, 2000. 296 str. ISBN 80-7239-039-2.

SOBOTKOVÁ I., Poznámky k současné situaci v ústavní výchově dětí, Situace v náhradní rodinné péči a její alternativy. In Náhradní výchova dětí – možnosti a meze. Kolokvium I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta., 2008., s. 107-112.

SOBOTKOVÁ, I. Biologické rodiny dětí, které jsou navrhovány do náhradní rodinné péče. E-psychologie [online]. 2010, roč. 4., č. 1., str. 51-57. [cit. 2012-4-12]. Dostupné z: <http://e-psycholog.eu/pdf/sobotkova.pdf>. ISSN 1802-8853.

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE. Současná legislativní situace v oblasti náhradní rodinné péče v ČR [online]. Nedatováno. [cit. 04-08-2012]. Dostupné z <http://www.pestounskapece.cz/legislativa.php#ustavni_vychova>.

Právní normy
Úmluva o právech dítěte.

Všeobecná deklarace lidských práv.

Zákon č. 94/1963 Sb. ze dne 4. 12. 1963 o rodině, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 132/1982 Sb., zákonem č. 234/1992 Sb., nálezem Ústavního soudu č. 72/1995 Sb. a zákonem č. 91/1998 Sb., ve znění pozdějších změn.

Zákon č. 99/1963 Sb. ze dne 4. 12. 1963, občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 242/1991 Sb. ze dne 20. 6. 1991 o péči o zdraví lidu, v platném znění.

Zákon č. 359/1999 Sb. ze dne 9. 12. 1999, o sociálně- právní ochraně dětí.

Zákon č. 109/2002 Sb. platný od 1. 7. 2002, o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Zákon č 218/2003 Sb., ze dne 25.6 2003, o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
Předběžná náplň práce
1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu

Jedním z největších nedostatků, který zapříčiňuje většinu problémů v náhradní rodinné péči v České republice, je její rozdělení mezi tři resorty. Mezi ministerstva zdravotnictví (MZ), školství (MŠMT) a ministerstvo práce a asociálních věcí (MPSV). Tím vznikají dlouhé byrokratické průtahy a střety zájmů jednotlivých ministerstev, které se pak odrážejí na samotných dětech a fungování ústavů.

Současná neuspokojivá situace v oblasti péče o ohrožené děti, je zčásti zapříčiněna nedostatkem prevence a sanační práce s biologickými rodinami. [Sobotková; 2008a] V zájmu dítěte, kterému hrozí odejmutí z rodiny, je, aby byla provedena důkladná diagnostika jeho biologické rodiny. [Sobotková; 2008b] Spolu s diagnostikou je spojena i následná práce odborníků. Diagnostika rodiny by měla být zaměřena na funkčnost rodiny a vztah k dítěti, na základě ní by se mělo dát určit, jestli je eventuální návrat dítěte do vlastní rodiny možný, a podle toho by mělo být dítě umístěno v odpovídajícím typu zařízení. Sociální pracovníci disponující jak specializovaným vzděláním, tak odbornou praxí zjevně pro tento úkol chybí. [Sobotková 2008b]

V chápání biologických rodičů panuje mnoho neujasněností.[Kolouchová; 2009] Existuje mnoho variant odborných názorů, které ne vždy plně korespondují s názory pěstounů nebo vychovatelů, kteří se s kontakty s biologickými rodiči svěřených dětí potýkají v praxi.
V případě, že je dítě odebráno z biologické rodiny, měla by sanační práce pokračovat s rodiči a připravovat je na opětné převzetí dítěte. Odebrání dítěte rodičům by se mělo chápat jen jako dočasné řešení, ne jako nezvratný, těžko změnitelný fakt. [Jandová, Boťová; 2010]
Jak dokládají Jandová a Boťová ve svém příspěvku ve sborníku z X. celostátního semináře náhradní rodinné péče, je takový postup součástí praxe dětských domovů. Biologičtí rodiče zůstanou navždy rodiči svých dětí, tak by k nim měli přistupovat i pracovníci dětského domova. K rodičům dětí umístěných v dětských domovech, by se nemělo přistupovat s despektem. Vedení dětského domova by se mělo snažit poskytnout jim potřebné informace (ohledně návštěvních hodin, podmínek kdy je možná „návštěva“ dítěte, atd.) [Jandová, Boťová; 2010]

Jak bylo výše naznačeno, vztahy mezi vlastní a náhradní rodinou dítěte, které nemůže se svými biologickými rodiči žít, jsou velmi často problematické. K jejich úspěšnému zvládnutí je nutné stanovit přesná pravidla, jednotný koncepční přístup a zajistit dostatek odborníků, kteří jsou schopni efektivně a citlivě řešit krizové rodinné situace. Zůstává však otázkou, do jaké míry je kontakt dítěte s biologickými rodiči žádoucí a pro dítě přínosný, a kdy naopak je takový vztah nevhodný a narušuje správný vývoj jak dítěte, tak celé náhradní rodiny nebo rodinné skupiny v případě dětského domova. Proto se ve své bakalářské práci míním zabývat tímto problémem. Pokusím se o představení názorů jednotlivých odborníků a pěstounů. Provedu s nimi na toto téma polostrukturované rozhovory s návodem. Výsledkem těchto rozhovorů by mělo být stručné shrnutí základních nedostatků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis "Child in the foster care and its birth family" deals with conditions which lead to realization a certain foster care and describes different types of understanding biological family of the child in the foster care. First part includes definitions of the most important terms that are incorporated in other parts of work. Second part of bachelor thesis describes steps that are necessary to accomplish the foster care in the Czech Republic. Work engages in procedures how to successfully become from an applicant of foster care to a foster career and a way of threatened child into a suitable foster family. Analysis of semi-structured interviews and analysis of documents are included in the third part. This part specifies major problems with contact of biological family and the child in the foster care. Birth family of the child in the foster care is perceived by foster careers and experts in two ways. Some experts and careers perceive birth family as a problematic and inappropriate part of the foster care. Some of them suppose relations between parents and child as an inseparable part of proper development of the child in the foster care. Different attitudes are based on different interpretations of term Best interest of the child. This term have not a clear definition yet. Clarification of Best interest of the child can leads to unitary approach to birth families of children in the foster care.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK