Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza současného systému řešení domácího násilí v České republice se zaměřením na péči o děti v roli svědků
Název práce v češtině: Analýza současného systému řešení domácího násilí v České republice se zaměřením na péči o děti v roli svědků
Název v anglickém jazyce: Analysys of the current system of solutions of domestic violence in the Czech Republic focusing on the care of children as witnesses
Klíčová slova: domácí násilí, svědci domácího násilí, současný systém v České republice, řešení domácího násilí, sociální právní ochrana dětí
Klíčová slova anglicky: Domestic Violence, Wittnesses of Domestic Violence, Current System in the Czech Republic, Solution of the Domestic Violence, Social and Legal Protection of Children
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.06.2011
Datum zadání: 01.06.2011
Datum a čas obhajoby: 24.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2014
Oponenti: Mgr. Jan Klusáček
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BEDNÁŘOVÁ, Z., MACKOVÁ, K., PROKEŠOVÁ, H. Studijní materiál o problematice domácího násilí pro pracovnice a pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí. 1. vyd. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2006. s. 139. ISBN 80-86878-50-3.

CLEAVER, H. Child protection, domestic violence and parental substance misuse: family experiences and effective practice. 1. vyd. Philadelphia : Jessica Kingsley, 2007. s. 232. ISBN 978-1-84310-582-4.

ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, M., MACHÁČKOVÁ, R. Domácí násilí: přístup k řešení problému ve vybraných evropských zemích: studie. 1. vyd. Praha : Bílý kruh bezpečí, 2002. s. 143. ISBN 80-86284-19-0.

ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, M. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. s. 191. ISBN 978-80-247-2014-2.

DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha : Karolinum, 2007. s. 374. ISBN 978-80-246-0139-7.

Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí na komunitní úrovni. 1. vyd. Praha : Bílý kruh bezpečí, 2005. s. 45. ISBN 80-239-5441-5.

LANGHANSOVÁ, H. Děti svědci domácího násilí – svěřování do výchovy a úprava styku s násilným rodičem. Právní analýza problematiky a výstupy monitoringu jednotlivých případů. 2007, [online] [21_04_2011]. Dostupné z: http://www.llp.cz/

MARTINKOVÁ, M., MACHÁČKOVÁ, R. Vybrané kriminologické a právní aspekty domácího násilí. 1. vyd. Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001. s. 193. ISBN 80-86008-98-3.

MCGEE, C. Childhood experiences od domestic violence. 1. vyd. London : Jessica Kingsley, 2000. s. 254. ISBN 978-84642-263-8.

MOŽNÝ, I. Moderní rodina: mýty a skutečnost. 1. vyd. Brno : Blok, 1990. s. 184. ISBN 80-7029-018-8.

MOŽNÝ, I. Sociologie rodiny. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. s. 250. ISBN 80-85850-75-3.

OAKLEYOVÁ, A. Pohlaví, gender a společnost. 1. vyd. Praha : Portál, 2000. s. 171. ISBN 80-71178-403-6.

POTŮČEK, M. Veřejná politika. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2006. s. 396. ISBN 80-86429-50-4.

POTŮČEK, M. Sociální politika. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1995. s. 142. ISBN 80-85850-01-X.

PROKOP, M. a kol. Právní ochrana dětí a obětí domácího násilí. 2. vyd. Brno : Liga lidských práv, 2005. s. 83. ISBN 80-903473-1-2.

ŠEDIVÁ, M. a kol. Metodický rámec interdisciplinární spolupráce na místní úrovni při řešení případů domácího násilí. 1. vyd. Praha : Bílý kruh bezpečí, 2007. s. 54. ISBN 978-80-239-9449-0.

VANÍČKOVÁ, E. Násilí v rodině: syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1995. s. 64. ISBN 80-7184-008-4.

VESELÝ, A., NEKOLA, M. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2007. s. 407. ISBN 978-80-86429-75-5.

Výbor pro prevenci domácího násilí. Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2010-2014. [online] [21_04_2011]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/
Předběžná náplň práce
1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu

Domácí násilí, tedy násilí v rodině, je považováno za „jev, který se vždy negativně dotýká všech členů domácnosti a narušuje jejich zdravý vývoj a integritu. Domácí násilí zahrnuje všechny formy fyzického, psychického a sexuálního týrání ve všech druzích vztahů, včetně vážných pohrůžek použití podobného násilí. (…) Domácí násilí začíná útoky proti lidské důstojnosti, pokračuje útoky proti zdraví a může vrcholit útoky proti lidskému životu.“ Charakteristické znaky domácího násilí jsou čtyři. Opakovanost a dlouhodobost jsou jedněmi z nich. Domácí násilí nelze definovat na základě jednoho útoku. Dalším znakem je eskalace, tedy stupňování intenzity útoků. Podstatným rysem je také rozdělení rolí, které se v čase nemění. Z definice domácího násilí není možné, aby se role násilné osoby a osoby ohrožené střídaly. Posledním znakem je neveřejnost. Násilí je pácháno vždy v soukromí. Tyto znaky tedy definují domácí násilí.
Přestože jedním z hlavních znaků domácího násilí je skutečnost, že se odehrává v soukromém prostoru, lze na domácí násilí nahlížet jako problém, který je potřeba řešit i veřejně-politickými nástroji. Jak ukazuje výzkum společnosti STEM , 84% občanů vnímá domácí násilí jako společenský problém, k jehož řešení by měl přispět stát. Podobně je přesvědčeno 80% občanů o tom, že rodina nedokáže situaci domácího násilí řešit sama. Oba tyto názory v porovnání se stejným výzkumem z roku 2001 významně posílily. Dokladem skutečnosti, že se jedná o závažný celospolečenský problém je i zpracování Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011-2014 . Dokument mimo jiné uvádí, že domácí násilí je nejrozšířenější formou násilí v České republice a z hlediska následků a četnosti výskytu je alarmujícím celospolečenským problémem.
V situaci domácího násilí nejsou však účastníky pouze osoby násilné a osoby ohrožené. V situaci domácího násilí se často objevují také děti v roli svědků domácího násilí. Ochranu dětí pomáhají zajistit orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Jedná se o orgány, které mají roli preventivní i podpůrnou. Pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí jsou povinni zasáhnout v případech, kdy dětem hrozí nebezpečí újmy. Jak uvádí Hana Langhansová , pozornost, jež je věnována dětem, které jsou svědky domácího násilí, je v České republice nedostatečná. V České republice chybí výzkumy zaměřené na dopady domácího násilí na psychiku a celkový život dítěte. A neznalost dané problematiky se negativně odráží v rozhodování kompetentních orgánů. Děti, které byly svědky domácího násilí, jsou následkem toho často traumatizovány až do jejich dospělosti. O nutnosti vhodných profesionálních školení pro pracovníky, kteří intervenují v případech domácího násilí, hovoří také doporučení Rady Evropy č. (85) 4 o násilí v rodině . Lze tedy tvrdit, že vzdělání a informovanost zúčastněných aktérů, je nedílnou součástí účinného řešení situace domácího násilí. Domácí násilí je problém velmi komplexní, který nelze řešit bez spolupráce s dalšími aktéry.
Předmětem zkoumání bude tedy systém, v rámci kterého jsou případy domácího násilí řešeny, jeho efektivita, komplexnost a multidisciplinárnost. Struktura zkoumání bude rozložena do tří oblastí. Sledovaný bude systém péče o oběti domácího násilí, práce s pachateli domácího násilí a práce se svědky domácího násilí.


2. Teoretická východiska

Téma diplomové práce budu zpracovávat na základě poznatků o příčinách domácího násilí, na které lze pohlížet z hlediska psychologického neboli ontogenetického nebo z hlediska příčin systémových, přičemž příčiny lze hledat v makrosystému, exosystému i mikrosystému. Důležitým teoretickým přístupem bude také pohled na rodinu jako na základní jednotku společnosti, která je pro fungování společnosti nepostradatelná. Vzhledem k takovému pojetí se tedy rodina stává předmětem zájmu veřejné politiky. V souvislosti s pojetím domácího násilí jako veřejně sociálního problému bude potřeba zmapovat i právní pojetí daného problému. K tématu budu okrajově přistupovat také z hlediska ekonomického, aby bylo možné alespoň stručně shrnout i dopady ekonomické.


3. Cíle diplomové práce

V diplomové práci se zaměřím na současný systém v České republice, v rámci něhož jsou případy domácího násilí řešeny. Problémem je nyní nedostatečná práce s pachateli a rovněž nedostatečná práce s dětmi, které jsou svědky domácího násilí. Systémy péče a pomoci navíc nejsou provázány na takové úrovni, aby bylo možné problém domácího násilí řešit komplexně se všemi účastníky.
Zvláštní důraz bude v diplomové práci kladen na děti, které jsou svědky domácího násilí, jelikož právě děti mají značně omezené možnosti, jak se mohou s velmi složitou situací v rodině vyrovnávat. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo metodický pokyn č. 3/2010 k postupu orgánů sociálně právní ochrany dětí v případech domácího násilí , který uvádí, že „příznivý citový, rozumový a mravní vývoj dítěte je ohrožen vždy, pokud dítě vyrůstá v domácnosti, ve které dochází k domácímu násilí mezi jinými osobami, a to i když dítě není očitým svědkem domácího násilí“ (s.2). Dítě je tedy obětí domácího násilí i v případě, že násilí není mířeno přímo proti dítěti, ale je jeho svědkem. Jsou-li tedy dětští svědci také oběťmi domácího násilí, je třeba systém pomoci a podpory zacílit také směrem k nim.
Cílem diplomové práce bude tedy zjistit jaký je současný systém v ČR, v rámci něhož jsou případy domácího násilí řešeny, najít slabá místa tohoto systému, která řešení případů domácího násilí ztěžují a navrhnout takové systémové změny, které by umožnily komplexní přístup k případům domácího násilí a zefektivnily současný systém.


4. Výzkumné otázky a hypotézy

Výzkumné otázky, kterou budou v rámci diplomové práce řešeny:
1) Jak postupuje orgán sociálně-právní ochrany dětí v případech domácího násilí?
2) Jaká je provázanost jednotlivých složek systému řešícího případy domácího násilí?
3) Jaký dopad mají systémové nedostatky řešení domácího násilí na jednotlivé členy rodiny?


5. Metody a prameny

Téma diplomové práce bude zpracováno metodou analýzy aktérů, kteří se na řešení případů domácího násilí v České republice podílí. Analýza aktérů bude zpracována především z dokumentů a rozhovorů s pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Zpracována bude také provázanost jednotlivých aktérů a problémy v jejich součinnosti, která může efektivitu řešení těchto případů zkomplikovat. Otázka práce s dětmi, které jsou svědky domácího násilí, bude zpracována na základě dotazníků, který bude určen pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Prameny:

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
http://www.mpsv.cz/cs/

Ministerstvo vnitra České republiky
http://www.mvcr.cz/

Internetové stránky věnující se problematice domácího násilí v České republice
http://domacinasili.cz/
http://www.koordona.cz/
http://www.profem.cz/
http://www.stopnasili.cz/


6. Předpokládaná struktura diplomové práce

1) Úvod
2) Teoretická východiska
Vymezení tématu práce, problematiky, definování pojmů
Teoretické koncepty využité v práci
3) Metody
Metodologie
4) Deskriptivní část
Charakteristika domácího násilí
Současná podoba práce s oběťmi domácího násilí v ČR
Současná podoba práce s pachateli domácího násilí v ČR
Současná podoba práce s dětmi, které jsou svědky domácího násilí
Zahraniční přístup k případům domácího násilí
5) Analytická část
Současná podoba interdisciplinárního přístupu k řešení případů domácího násilí
Systémové nedostatky v řešení případů domácího násilí
Možnost využití zahraničních přístupů v ČR
6) Závěry
Shrnutí zjištěných informací
Zhodnocení
7) Seznam použité literatury
8) Přílohy
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Domestic violence is a serious social problem which is already paid great attention to, by not only experts in this field, but also the state and government. However, the problem is lack of attention devoted to the perpetrators of domestic violence and also to the children who witness domestic violence. The care system and assistance is not on the proper level and it is not linked in order to solve the domestic violence problem by bringing both parties to the table to resolve the situation. Aim of this thesis is to see what the current system is in the Czech Republic in the context for which it is addressed. And to find the weak spots in this system for domestic violence cases which are difficult to resolve, and propose system changes that would allow a comprehensive approach to cases of domestic violence and streamline the existing system.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK