Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Jus post bellum" spravedlnost po válce
Název práce v češtině: "Jus post bellum" spravedlnost po válce
Název v anglickém jazyce: Jus post bellum - justice after war
Klíčová slova: Jus post bellum, teorie spravedlivé války, moralita kompromisu, usmíření po válce
Klíčová slova anglicky: Jus post bellum, just war theory, morality of compromise, post-war reconciliation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2011
Datum zadání: 30.05.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.06.2011
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jakub Jinek, D.Phil.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Jako předpříprava k samotné práci nejprve dojde k seznámení se se základní primární literaturou a jejímu rozboru. Na tomto základě následně dojde k vypracování hlavní argumentační linie práce za pomoci relevantní sekundární literatury. V poslední fázi před odevzdáním proběhnou finální stylistické úpravy práce a doplnění dle připomínek případných konzultantů.
I. Moralita války
V úvodu nejprve dojde k expozici teorie spravedlivé války, kterou zasadím do širšího kontextu v oblasti soudů o moralitě války. Tato část teorie spravedlivé války zkoumá, jaké jednání je spravedlivé po skončení válečného konfliktu. V mnohých ohledech jde o nejméně propracovanou část teorií spravedlivé války, které se rozvíjí až v posledních desetiletích.

II. Klasická teorie spravedlivé války
V této části kriticky zhodnotím tradiční dvě části teorie spravedlivé války - jus ad bellum a jus in bello. Předvedu zde klíčové otázky, které jednotlivé kategorie těchto částí kladou, a pokusím se na ně odpovědět s ohledem na měnící se povahu válek ve dvacátém prvním století.

III. Jus post bellum - mír či spravedlnost
Hlavní část práce ukáže etickou problematiku voleb mezi spravedlností a mírem respektive stabilitou při ustanovování nového společenského řádu. Odpověď se bude hledat na otázky potrestání minulého (agresorského) režimu a účastníků války a přechodu k občanské společnosti, tedy na vyrovnání se s minulostí režimu a společnosti. Jus post bellum zde bude analyzováno jak co do pozice v širším kontextu tak co do vlastního obsahu. Tato část teorie spravedlivé války, která zkoumá, jaké jednání je spravedlivé po skončení válečného konfliktu, je v mnohých ohledech nejméně propracovanou část teorií spravedlivé války, která se rozvíjí až v posledních desetiletích.

Závěr
V závěru práce shrnu své poznatky z předchozích zkoumání a doplním je o vlastní kritickou reflexi. Zároveň se snad stane jasným, že koncept jus post bellum není na filosofické problémy o nic chudší, než ostatní části teorie spravedlivé války.
Seznam odborné literatury
Michael Walzer Arguing About War
Michael Walzer Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations
F. M. Kamm Making War (and its continuation) unjust, European Journal of Philosophy, Volume 9, Issue 3, pages 328–343, December 2001
Jeff McMahan Killing In War: (Oxford University Press May 2009)
Avishai Margalit On Compromise And Rotten Compromises
Teitel, R., 2000, Transitional Justice, New York: Oxford University Press
Brian Orend “Justice After War”, Ethics and International Affairs (2004).
John Rawls The Law of Peoples
Shklar, Judith N.; The Faces of Injustice
Mill, John Stuart; Few Words on non-Intervention
Kant, Immanuel; K věčnému míru; Filosofický projekt.
Jaspers, Karl; The Question of German Guilt
Hobbbes, Thomas; Leviathan
Hampton, Jean; The Retributive Idea
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK