Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Domov dítěte v modelu střídavé a výlučné péče
Název práce v češtině: Domov dítěte v modelu střídavé a výlučné péče
Název v anglickém jazyce: Children´s home i the model of rotating and sole welfare
Klíčová slova: Domov, dítě, rodina, zájem dítěte, vazba, potřeba, střídavá výchova, výlučná výchova
Klíčová slova anglicky: Home, child, family, interest of the child, detention, need, alternate care, exclusive care
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.05.2011
Datum zadání: 17.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zabývá otázkou domova dítěte po rozchodu jeho rodičů.
Věnuje se poměrům dětí ve střídavé a výlučné výchově.
Práce pojednává o dilematech při stanovení modelu výchovy dítěte.
V bakalářské práci je poukázáno na význam domova jako stabilního a bezpečného místa v životě dítěte.
Zájem a blaho dítěte je vždy nejvyšším kriteriem při rozhodování o poměrech dítěte.
Seznam odborné literatury
BECHYŇOVÁ, V. KONVIČKOVÁ, M. (2008) Sanace rodiny, Portál, Praha. ISBN 978-80-7367-392-5
BOWLBY, J. (2010) Vazba, Portál, Praha. ISBN 978-80-7367-670-4
HENDL, J. (2005) Kvalitativní výzkum, Portál, Praha. ISBN 80-7367-040-2
MATĚJČEK, Z. (1986) Rodiče a děti, Avicenum, Praha.
MATĚJČEK, Z. LANGMEIER, J. (1981) Výpravy za člověkem, Odeon, Praha.
MATOUŠEK, O. (2008) Slovník sociální práce, Portál, Praha. ISBN 078-80-7367-368-0
MATOUŠEK O., UHLÍŘOVÁ, Š. Sociální práce s rodinami v rozvodu in MATOUŠEK, O. a kol. (2008) Sociální práce v praxi, Portál, Praha. ISBN 80-7367-002-X
MATOUŠEK O., Práce s rodinou in MATOUŠEK, O. a kol. (2007) Základy sociální práce, Portál, Praha. ISBN 978-80-7367-331-4
MOŽNÝ, I. (1999) Sociologie rodiny, Slon, Praha. ISBN 80-85850-75-3
PEMOVÁ, T. PTÁČEK, R. (2012) Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi, Grada, Praha. ISBN 978-80-247-4317-2
Listina základních práv a svobod - ústavní zákon č. 2/1993 SB.
Úmluva o právech dítěte - zákon č. 104/1991 Sb.
Zákon o rodině - zákon č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon o sociálně právní ochraně dětí - zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Špaňhelová, I. Střídavá péče o děti po rozvodu očima psychologa Právo a rodina č. 5/2005, 7.ročník, Linde, Praha, ISSN 1212-866X
Šulová, L. Rodina funkční a dysfunkční Právo a rodina č. 1/2006, 8.ročník, Linde, Praha, ISSN 1212-866X
Novák, T. Mýty o střídavé péči o dítě po rozvodu Právo a rodina č. 6/2010, 12.ročník, Linde, Praha, ISSN 1212-866X
Klimeš, J. Střídavá výchova a styk s dítětem po rozchodu, 2009 http://www.klimes.us
Staněk, P. Kantůrková, L. Otázky nad střídavou péčí Rodinné listy, měsíčník pro právo, politiku, ekonomiku a kulturu, ročník nultý
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK