Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psycholingvistický a pragmalingvistický přístup ke komunikaci žáků 1. stupně
Název práce v češtině: Psycholingvistický a pragmalingvistický přístup ke komunikaci žáků 1. stupně
Název v anglickém jazyce: Psycholinguistic and pragmalinguistic accession to communication of pupils of the first up to the fifth classroom
Klíčová slova: psycholingvistika, komunikace, pragmalingvistika, pragmatika, vývojová psychologie, analýza, žáci
Klíčová slova anglicky: psycholinguistics, communication, pragmalinguistics, pragmatics, evolutional psychology, analysis,pupils
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2011
Datum zadání: 27.04.2011
Datum a čas obhajoby: 25.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V teoretické části se zaměří na charakteristiku pragmalingvistického a psycholingvistického přístupu ke komunikaci obecně; oba podhledy budou porovnány, budou představena specifika pragmalingvistické a psycholingvistické analýzy textu. Diplomantka s použitím odborné literatury hlavně z odvětví vývojové psychologie popíše charakteristické rysy kognitivního vývoje dětí mladšího školního věku.
Empirická část práce vychází z analýzy komunikace dané věkové skupiny. Porovnána a interpretována budou data získaná pragmalingvistickou a psycholingvistickou analýzou autentických textů.
V závěru práce autorka popíše výhody/nevýhody obou typů analýzy.
Seznam odborné literatury
Bates, E.: Language and Kontext. The Acquisition of Pragmatics. New York: Academic Press, 1976.
Gavora P.: Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido, 2005.
Grepl, M. – Karlík, P.: Komunikativní funkce výpovědi. In: Skladba spisovné češtiny. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989.
Hirschová, M.: Pragmatika v češtině. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006.
Hirschová, M.: Interpersonální komunikace ve stabilizovaných malých skupinách. In: Slovo a slovesnost 48, 1987, s. 81 – 97.
Kasíková, H.: Kooperativní učení a vyučování. Praha: Karolinum, 2001.
Kořenský, J.: Teoretická jazykověda a komunikačně orientovaný výzkum řeči. In. Slovo a slovesnost 53, 1992, s. 97 – 103.
Kořenský, J. a kol.: Komplexní analýza komunikačního procesu a textu. Skripta. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999.
Kořenský, J.: Obecná teorie interpretačních procesů a řečová komunikace. In. Slovo a slovesnost 49, 1988, s. 131 – 134.
Koťátko, P.: Význam a komunikace. Praha: Filosofia, 1998.
Kučera, M.: Školní etnografie : přehled problematiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1992.
Leech, G. N. Principles of Pragmatics. London: New York, 1983.
Maršálová, L.: Psycholingvistická analýza vývinu lexiky. Bratislava, 1982.
Nebeská, I.: Úvod do psycholingvistiky. Praha: H &H, 1992.
Nebeská, I.: K některým tendencím v modelování řečové komunikace. In. Slovo a slovesnost 53, 1922, s. 122 – 129.
Nekula, M.: Deminutiva a zdvořilost. In. Hladká, Z. – Karlík, P. (eds.): Čeština - univerzália a specifika. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002.
Novák, J. – Pstružinová, J.: Verbální složka intelektové schopnosti žáků. Praha: Academia, 1982.
Piaget, J. - Inhelderová, B.: Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2007.
Trpišovská, D.: Vývojová psychologie pro studenty učitelství. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 1998.
Vygotskij, L., S.: Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál, 2004.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK