Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazyková nerovnost a jazyková diskriminace v české společnosti: Ostrava vs. Praha
Název práce v češtině: Jazyková nerovnost a jazyková diskriminace
v české společnosti: Ostrava vs. Praha
Název v anglickém jazyce: Linguistic inequality and linguistic discrimination
in Czech society: Ostrava vs. Prague
Klíčová slova: jazyková nerovnost; jazyková diskriminace; technika spojitých masek; dialekt
Klíčová slova anglicky: linguistic inequality; linguistic discrimination; matched-guise technique; dialect
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.04.2011
Datum zadání: 26.04.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude složena ze tří částí. První část se zaměří na dosavadní literaturu týkající se jazykové nerovnosti a jazykové diskriminace a vymezí hlavní proudy přemýšlení o této problematice. Druhá část bude z teoretického hlediska analyzovat stratifikaci češtiny ve vztahu ke společenské stratifikaci. Na základě této analýzy budou postulovány hypotézy, které budou ověřovány ve vlastním výzkumu, jenž bude předmětem třetí části práce. Výzkum bude využívat techniku spojitých masek.
Seznam odborné literatury
BRADAC, J. – CARGILE, A. C. – HALLETT, J. S. (2001): Language Attitudes: Retrospect, Conspect, and Prospect. In: The New Handbook of Language and Social Psychology. Chichester: Wiley, s. 137–155.
DIERCKS, W. (2002): Mental Maps: Linguistic-Geographic Concepts. In: Handbook of Perceptual Dialectology II. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, s. 51–70.
HUDSON, R. A. (1996): Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
GILES, H. – BILLINGS, A. (2004): Assessing Language Attitudes: Speaker Evaluation Studies. In: Handbook of Applied Linguistics. Oxford: Blackwell, s. 187–209.
GILES, H. – BOURHIS, R. Y. (1976): Methodological Issues in Dialect Perception: Some Social Psychological Perspectives. Anthropological linguistics, 18, s. 294–304.
GILES, H. – POWESLAND, P. (1975): Speech Style and Social Evaluation. Londýn – New York: Academic Press.
CHROMÝ, J. (2009): Postoje k jazyku, technika spojitých masek a čeština. Naše řeč, 92, s. 252–262.
IRVINE, J. (2001): Style as Distinctiveness. In: Style and Sociolinguistic variation. Cambridge, s. 21–43.
LAMBERT, W. (1967): A Social Psychology of Bilingualism. Journal of Social Issues, 23, s. 91–109.
LIPPI-GREEN, R. (1997): English with an Accent: Language, Ideology, and Discrimination in the United States. Londýn – New York: Routledge.
PRESTON, D. (1999): A Language Attitude Approach to the Perception of Regional Variety. In: Handbook of Perceptual Dialectology I. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, s. 359–373.
VAN BEZOOIJEN, R. (2002): Aesthetic Evaluation of Dutch: Comparisons across Dialects, Accents, and Languages. In: Handbook of Perceptual Dialectology II. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, s. 13–30.
Předběžná náplň práce
Práce se zaměřuje na otázky jazykové nerovnosti, resp. jazykové diskriminace na území České republiky. Konkrétněji se zabývá vlivem ostravské a pražské regionální mluvy na postoje k mluvčímu na území Ostravy a Prahy. K výzkumu těchto problémů bude použita primárně tzv. technika spojitých masek.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is concerned with the issue of linguistic inequality, or linguistic discrimination, in the Czech republic. Particularly, the influence of the speech of two regions, Ostrava and Prague, on attitudes towards its speakers in Ostrava and in Prague is studied. The matched-guise technique is used for the purposes of this research.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK