Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stav po fraktuře distální částí radia a proximální části humeru
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stav po fraktuře
distální částí radia a proximální části humeru
Název v anglickém jazyce: Case Study of physiotherapeutic treatment of a patient with the diagnosis
fracture of distal part of radius and proximal part of humerus
Klíčová slova: Zlomenina, kost pažní, kost vřetení, fyzioterapeutické postupy, kazuistika
Klíčová slova anglicky: Fracture, humerus, radius, physiotherapy, case report
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Irena Opatrná Novotná
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.04.2011
Datum zadání: 11.04.2011
Datum a čas obhajoby: 26.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:14.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2011
Oponenti: Mgr. Ilona Kučerová
 
 
 
Seznam odborné literatury
[1] ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. Druhé, upravené a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2001. 495 s. ISBN 80-7169-970-5.
[2] DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2009. 544 s. ISBN 978-80-247-3240-4.
[3] DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2009. 200 s. ISBN 978-80-247-1648-0.
[4] ELIŠKOVÁ, Miloslava; NAŇKA, Ondřej. Přehled anatomie. Druhý dotisk prvního vydaní. Praha: Karolínum, 2007. 309 s. ISBN 978-80-246-1216-4.
[5] HÁJEK, Stanislav; ŠTEFAN, Jiří. Příčiny, mechanismus a hodnocení poranění v lékařské praxi. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 1996. 232 s. ISBN 80-7169-202-6.
[6] HROMÁDKOVÁ, Jana. Fyzioterapie. 1. vydání. Jinočany: H & H Vyšehradská, 1999. 428 s. ISBN 80-86022-45-5.
[7] CHALOUPKA, Richard. Vybrané kapitoly z LTV v Ortopedii a Traumatologii. 1. vydání. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 186 s. ISBN 80-70-13-341-4.
[8] KOLÁŘ, Pavel, et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. Vydání. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978 –80–7262–657–1.
[9] KOUDELKA, Karel. Ortopedie. 1. vydání. Univerzita Karlova: Karolinum, 2004. 281 s. ISBN 80-246-0654-2.

[10] MOSTER, René; MOSTEROVÁ, Zdeňka. Sportovní traumatologie. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 106 s. ISBN 978-80-210-4312-1.
[11] NÁPRAVNÍK, Čestmír; ŠRÁMEK, Petr. Sportovní traumatologie a lékařská kontrola pro posluchače tělesné výchovy. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, 1984. 125 s. 000911836.
[12] POKORNÝ, Vladimír a kolektiv: Traumatologie, nakladatelství Trion, Praha 2002, 215 str., ISBN:80-7254-277-X
[13] TYPOVSKÝ, Kamil. Traumatologie pohybového ústrojí II. 1. vydání. Praha: Avicenum, 1972. 504 s. ISBN 08-071-72.
[14] TYPOVSKÝ, Kamil. Traumatologie pohybového ústrojí II. 2. přepracované vydání. Praha: Avicenum, 1981. 552 s. ISBN 08-048-81.
[15] VÉLE, František. Kineziologie pro klinickou praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 1997. 272 s. ISBN 80-7169-256-5.
[16] VIŠŇA, Petr; HOCH, Jiří. Traumatologie dospělých: učebnice pro lékařské fakulty. Praha: Maxdorf, 2004. 157 s. ISBN 80-7345-034-8.
[17] CAPKO, Ján. Základy fyziatrické léčby. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 1998. 396 s. ISBN 80-7169-341-3.
[18] GROSS, Jeffrey; FETTO, Joseph; ROSEN, Elaine. Vyšetření pohybového aparátu. Druhé anglické vydání. Praha: Trion, 2005. 599 s. ISBN 80-7254-720-8.
[19] HALADOVÁ, Eva, et al. Léčebná tělesná výchova: cvičení. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 134 s. ISBN 978-80-7013-460-3.

[20] HALADOVÁ, Eva; NECHCÁTALOVÁ, Ludmila. Vyšetřovací metody hybného systému. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 135 s. ISBN 978-80-7013-516-7.
[21] HOLUBÁŘOVÁ, Jiřina; PAVLŮ, Dagmar. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace : 1. část. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2008. 115 s. ISBN 978-80-246-1294-2.
[22] JANDA, Vladimír. Svalové funkční testy. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. 325 s. ISBN 80-247-0722-5.
[23] JANDA, Vladimír; PAVLŮ, Dagmar. Goniometrie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1993. 108 s. ISBN 80-7013-160-8.
[24] LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. zcela přepracované vydání. Praha: Nakladatelství Sdělovací technika, spol. s. r. o., 1996. 411 s. ISBN 80-86645-04-5.
[25] PODĚBRADSKÝ, Jiří; PODĚBRADSKÁ, Radana. Fyzikální terapie: Manuál a algoritmy. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2009. 200 s. ISBN 978-80-247-2899-5.
[26] CAROLA, Robert, et al. Human anatomy. III. title: By McGraw-Hill, Inc., 1992. 611 s. ISBN 0-07-010527-8.
[27] GOTLIN, Robert. Sports injuries guidebook: By Human kinetics, 2008. 288 s. ISBN 10:0-7360-7360-6339-0.
[28] PAULECHOVÁ, M. LTV po zlomeninách hornej končatiny so zameraním na proximální humerus. Rehabilitacia. 2001, 2, 34, s. 77-83. ISSN ISBN0375-0922.
[29] POPELKA, V. Súčasný stav ošetrovania zlomenín proximálného humeru u pacientov v doselom veku. Úrazová chirurgie. 2004, 12, 1, s. 16 - 21. ISSN 1211-7080.
[30] BASTLOVÁ, P., et al. Strategie rehabilitace po frakturách proximálního humeru. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2004, 11, 1, s. 3-18. ISSN 12112658.
[31] SARTORIS, David. Principles of shoulder imaging. New York: McGraw-Hili, 1995. 460 s. ISBN 0-07-054941-9
[32] ZIMMERMANN, J. Optimalizácia rehabilitačného programu po zlomeninách proximálneho konca a diafýzy humeru. Rehabilitacia . 2003, 3, 40, s. 164-180. ISSN ISBN0375-0922.
[33] JANDA, V. Základy kliniky funkčních (neparetických) hybných poruch. Brno: Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, 1982. 139 s. ISBN 57-855-84.

Předběžná náplň práce
Cílem této bakalářské práce je popsat problematiku fyzioterapeutických postupů u pacientky s diagnózou stav po fraktuře proximální části humeru a distální časti radia a zpracovat podrobnou kazuistiku pacientky s touto diagnózou.
První část bakalářské práce je teoretická a je zpracována formou rešerše. Je v ní popsána anatomie, kineziologie a biomechanika ramenního, loketního kloubu, zápěstí a kloubů ruky. V teoretické části jsou dále popsány typy zlomenin, jejich léčba a především fyzioterapeutické postupy, kterými můžeme tento stav ovlivnit. Druhá část je speciální a je zpracována formou kazuistiky, kde jsou popsány terapeutické postupy u diagnózy stav po fraktuře proximální části humeru a distální části radia vlevo. Tato část se skládá z 8 terapeutických jednotek, které byly provedeny ambulantně na rehabilitačním oddělení Oblastní nemocnice Kladno. V závěru speciální části je uvedeno zhodnocení efektu terapie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this bachelor thesis is to describe the problems of physiotherapeutic procedures of a patient with the diagnosis state after the fracture of distal part of radius and proximal part of humerus and to process a detailed casuistry of the patient with this diagnosis. The first part of the bachelor thesis is theoretical and is processed on the basis of the background research. Anatomy, kinesiology, biomechanics of shoulder, elbow, wrist and hand joints are included in the first part. Furthermore, it comprises types of fractures, their treatment and particularly the physiotherapeutic procedures which can have influence on the state. The second part of the thesis is specialized and is processed on the basis of the casuistry involving therapeutic procedures in the diagnosis state after the fracture of proximal part of humerus and distal part of the radius on the left. This part consists of eight therapeutic units which were undertaken ambulatory at the rehabilitative department in the regional hospital in Kladno. The conclusion of the specialized part of the thesis deals with the therapy effect evaluation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK