Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
"The Arts" – komentovaný překlad (20. kapitola z knihy : Steven Pinker The Blank Slate, Penguin Books 2003)
Název práce v češtině: "The Arts" – komentovaný překlad (20. kapitola z knihy : Steven Pinker
The Blank Slate, Penguin Books 2003)
Název v anglickém jazyce: "The Arts" - translation and commentary (20th chapter of Steven Pinker's
The Blank Slate, Penguin Books 2003)
Klíčová slova: překlad, překladatelská analýza, metoda překladu, překladatelský problém, překladatelský posun, kulturní neekvivalence, lexikum, syntax, evoluční psychologie, modernismus
Klíčová slova anglicky: translation, translation analysis, translation method, translation problem, translation shift, cultural nonequivalence, lexis, syntax, evolutionary psychology, modernism
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.04.2011
Datum zadání: 11.04.2011
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakou funkcí (cílem) byl text napsán a jaké stylistické postupy autor/ka volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazil/a, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedl/a na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické v závislosti na funkci textu v nové, české komunikační situaci. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Citovaná vlastní řešení, která budete uvádět jako důkazy vámi zvolených postupů, opatřete odkazy ke stránkám překladu i originálu. Komentář opatřete na závěr bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových.
Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia FF UK (Čl. 19) připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.
Seznam odborné literatury
Hatim, B., Mason, I. Discourse and the translator. 1994.
Hatim, B., Mason, I. The Translator as Communicator, 1997.
Hatim, B. Translation. An advanced resource book. 2004.
Hickey, L. The Pragmatics of translation. 1981.
Hochel, B. Preklad ako komunikácia. Bratislava 1990.
Levý, J. Umění překladu. Praha 1983, 1998.
Vilikovský, J. Překlad jako tvorba. Praha 2002.

Čechová, M., Krčmová, M., Minářová, E. Současná stylistika. Praha 2003, 2008.
Čmejrková, S. a kol. Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha 1996.
Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text. Praha 1999.
Daneš, F. et al. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha 1997.
Hausenblas, K. Výstavba jazykových projevů a styl. Praha 1971.
Hausenblas, K. Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. Praha 1996.
HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a .… Praha 1997
JANČÁKOVÁ, J., KOMÁREK, M. a ULIČNÝ, O. (ed.). Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha 1995.
Muellerová, E. Funkční styly a jejich základní žánry v současné komunikaci. Praha 1989.
NEBESKÁ, I., Macurová, A. (ed.). Jazyk a jeho užívání. Praha 1996.
SGALL, P., Panevová, J. Jak psát a jak nepsat česky. Praha 2004.
Svozilová, N. Jak dnes píšeme/mluvíme a hřešíme proti dobré češtině. Jinočany 2000.
Šrámek, R. (ed.). Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno 1996.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK