Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jevy, které mají vliv na úspěšnost žáka při řešení úloh s algebraickými výrazy
Název práce v češtině: Jevy, které mají vliv na úspěšnost žáka při řešení úloh s algebraickými výrazy
Název v anglickém jazyce: Phenomena influencing learners' success when solving problems with algebraic expressions
Klíčová slova: Algebraické výrazy, mnohočleny, lomené výrazy, početní operace s algebraickými výrazy, řešení úloh, žákovy chyby při řešení úloh s algebraickými výrazy
Klíčová slova anglicky: Algebraic expressions, polynomials, algebraic fractions, arithmetic operations with algebraic expressions, problem solving, pupil errors in solving problems with algebraic expressions
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.04.2011
Datum zadání: 25.04.2013
Datum a čas obhajoby: 04.09.2015 09:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R318, 318, matematika, 3. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka provede kritickou analýzu materiálů o algenraických výrazech a jejich implementaci ve výukových materiálech
Diplomantka se zaměří na obtíže žáků při práci s algebraickými výrazy
Diplomantka prostuduje vybrané partie z Teorie didaktických situací potřebné pro navržení vhodné didaktické situace pro práci s algebraickými výrazy
Navrženou situaci zrealizuje a provede kritickou analýzu experimentu
Experimentální část práce vyústí ve vyhodnocení experimentu a návrhy na úpravy
Seznam odborné literatury
Učebnice, sbírky úloh, další výukové materiály a příručky pro učitele
Hejný a kol.: Teorie vyučování matematice 2
Hejný-Novotná-Stehlíková: 25 kapitol z didaktiky matematiky
Články v časopisech a sbornících z konferencí věnované algebraickým výrazům
Předběžná náplň práce
Rešerše partií o algebraických výrazech v učebnicích a dalších výukových materiálech
Rešerše odborné literatury věnované obtížím při práci s algebraickými výrazy ve školské matematice
Studium materiálů o přípravě didaktických situací se zaměřením na využití pro práci s algebraickýmu výrazy
Vytvoření sbírky úloh pro experiment včetně návrhů na vhodné didaktické situace
Návrh, realizace, analýza experimentu
Vyhodnocení experimentu a návrhy na úpravy
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Research into materials dealing with algenraic expressions in textbooks and other teaching aids
Research into theoretical literature focusing on difficulties linked to teaching and learning algebraic expressions
Getting acquainted with the elements of TDS
Collection of problems focusing on algebraic expression and suitable for designing didactical situations, proposals of corresponding didactical situations
Design and realisation of an experiment, its analysis
Proposals for modifications based on the evaluation of the experiment
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK