Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
How Tax, Labor Market and Product Markets Reforms Influence Foreign Direct Investment
Název práce v češtině: How Tax, Labor Market and Product Markets Reforms Influence Foreign Direct Investment
Název v anglickém jazyce: How Tax, Labor Market and Product Markets Reforms Influence Foreign Direct Investment
Klíčová slova: PZI, Přímé zahraniční investice po odvětvích, metoda GMM, liberalizace trhu, trh práce, strukturální reformy, zdanění
Klíčová slova anglicky: FDI, Foreign direct investment by industry, Structural reforms, Labour Market, Liberalization, GMM, taxation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.03.2011
Datum zadání: 31.07.2012
Datum a čas obhajoby: 13.09.2012 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Oponenti: PhDr. Mgr. Goran Serdarevič, M.A.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Campos, Nauro F and Kinoshita, Yuko, 2008, "Foreign Direct Investment and Structural Reforms: Evidence from Eastern Europe and Latin America," CEPR Discussion Papers 6690, C.E.P.R. Discussion Papers.

Chisik, Richard and Davies, Ronald B., 2004, "Gradualism in Tax Treaties with Irreversible Foreign Direct Investment," International Economic Review, Vol. 45, pp. 113-139.

Golub, Stephen S., 2003, "Measures Of Restrictions on Inward Foreign Direct Investment for OECD Countries," OECD Economics Department Working Papers 357, OECD, Economics Department.

Griffith, Rachel and Rupert Harisson, 2004, "The link between product market reform and macro-economic performance," European Economy - Economic Papers 209, Directorate General Economic and Monetary Affairs, European Commission.

Saba Arbache, Jorge, 2001, "Trade Liberalisation and Labor Markets in Developing Countries: Theory and Evidence," Studies in Economics 0112, Department of Economics, University of Kent.
Předběžná náplň práce
Tato práce zkoumá toky Přímých zahraničních investic (PZI) na úrovni výrobních odvětví s cílem zjistit zda faktory, které ovlivňují toky PZI do hostitelské země jsou odlišné pro jednotlivá odvětví a případně jak se liší. Druhou otázkou, kterou se tato práce zabývá je jakou roli při určování toků PZI hrají kvalitativní proměnné jako liberalizece trhu práci či produktového trhu nebo úroveň zdanění. Tyto otázky zkoumám na vzorku sedmi odvětví, Systémovou Obecnou momentovou metodou (GMM). Má analýza pokrývá obobí od roku 1994 do roku 2009. Výsledky analýzy naznačují, že toky PZI do jednotlivých odvětví jsou určovány odlšnými faktory. Zatímco pro zemědělství jsem ve svém vzorku vysvětlujících proměnných nenašla téměř žádnou významnou, pro služby jsem jich našla mnoho. Z kvalitativních veličin liberlizace trhu práce ovlivňuje Výrobní a těžební průmysl zatímco liberalizace produktového trhu je důležitým faktorem pro dopravu a energetický průmysl. Zdanění se ukázalo být signifikantním faktorem pro výrobní odvětví.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work analyses industry level Foreign Direct Investment (FDI) inflows in order to find out if their determinants are the same for all industries or if they differ and how. The second important question is if various qualitative variables as labour market or product market liberalization or taxation determines flows to individual industries. I analyse seven industries by System GMM model for period from 1994 till 2009. The results suggests that inflows to each industry are driven by distinct set of determinants. While there are nearly non-significant determinants for agriculture among explanatory variables I used, there is many of them significant for services. Concerning qualitative variables, labour market liberalization influence FDI inflows to manufacturing and mining, product market liberalization influence inflows to transportation and electricity, gas and water industry. The level of taxation seem to be significant determinant of FDI inflows to manufacturing.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK