Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Intimita a láska v rituálech sekt a menšinových církví
Název práce v češtině: Intimita a láska v rituálech sekt a menšinových církví
Název v anglickém jazyce: Role of Intimacy and Love in Sect and in Minor Churches
Klíčová slova: Láska, Intimita, rituál, sekta, menšinová církev
Klíčová slova anglicky: Love, Intimacy, Ritual, Sect, Minority Church
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Michal Kotík, prom. mat.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.02.2011
Datum zadání: 23.02.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: Mgr. Marta Martinová
 
 
 
Seznam odborné literatury
PŘEDBĚŽNÁ LITERATURA

• BARRETTT, D.: Sekty, kulty, alternativní náboženství. Praha : IŽ, 1998.
• BECK, U.: The normal chaos of love. Cambridge, Oxford: Polity Press, 1995.
• BOROVIČKA, V. P.: Sekty satanských bohů. Praha : Baronet, 1996.
• BOWIE, F.: Antropologie náboženství: Rituál, mytologie, šamanismus, poutnictví. Praha : Portál, 2008.
• ELIADE, M.: Iniciace, rituály, tajné společnosti. Mystická zrození. Brno : Computer Press, 2004.
• FRÖHLING, U. Byla jsem otrokyní v satanské sektě. Frýdek Místek: Alpress, 2009.
• GIDDENS, A.: Sociologie. Praha: Argo, 1999.
• HASSAN, S.: Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1994.
• HOLE, G.: Fanatismus: Sklon k extrému a jeho psychologické kořeny. Praha : Portál, 1998.
• HUMMEL, R.: Reinkarnace. Víra a převtělování a víra křesťanů. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997.
• JAMIESON, L.: Intimacy. Cambridge, Oxford, Malden, MA: Polity Press, 1998.
• kol. aut.: Encyklopedie náboženství. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997.
• kol. aut.: Sekty z pohledu církví v Evropě. Praha: Pastorační středisko, 1998.
• kol.aut.: Malý slovník sekt. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998.
• KŘEMEN, P.: Akta se sektou. Praha : Duel, 1997.
• KŘIVOHLAVÝ, J.: Psychologie smysluplnosti existence: otázky na vrcholu života. Praha : Grada, 2006.
• Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností, sestavil F.R. Hrabal. Bratislava: Cad Press, 1998.
• LUŽNÝ, D.: Nová náboženská hnutí. Brno: Masarykova univerzita, 1997.
• Magie, zlí duchové, satanské obřady (Pastýřský list toskánských biskupů). Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996.
• MESSORI, V.: Případ Opus Dei. Brno: Cesta, 1998.
• NOVOTNÝ, T.: Opatrný A., Remeš P., Vojtíšek Z.: Zneužití náboženství. Praha: Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů, 1996.
• NOVOTNÝ, T.: Vojtíšek Z.: Základní orientace v nových náboženských směrech. Praha: Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů, 1995.
Předběžná náplň práce
TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE INTIMITA A LÁSKA V RITUÁLECH SEKT A MENŠINOVÝCH CÍRKVÍ

KONTEXT

Sekty, menšinové církve, různé kulty a náboženská hnutí jsou sociální skupiny, které se vyskytují v celé společnosti napříč všemi kulturami [viz Sekty a nová náboženská hnutí : Dokumenty katolické církve]. Mnohé fascinují svým tajným životem, mnohé děsí svou ideologií a v jiných vzbuzují zvědavost. Jsou to specifické sociální skupiny, jež si stanovují vlastní pravidla pro fungování, která se dotýkají snad všech oblastí lidského života; včetně intimity a lásky.
Na sekty a menšinové církve lze pohlížet z mnoha různých úhlů. Své vysvětlení nabízí teologická literatura, filozofové různých období, stejně jako mnoho psychologických směrů a politologických teorií. Ve své práci se však zaměřím na sociologické chápání sekt a menšinových církví stejně jako intimity a lásky, a to proto, protože právě sociologie již svou podstatou a zaměřením chápe tyto jevy jako fenomény týkající se celé společnosti a takto je i interpretuje.


TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Hlavními teoretickými východisky proto bude sociologie sekt a sociologie malých skupin. Přestože některé menšinové církve čítají stovky tisíc členů, a nespadají tedy do sociologie malých skupin, vykazují jasné znaky sektářství, jak je definuje Vojtíšek, Barret, Wiebeus i dokumenty Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. Proto jsem se rozhodla věnovat se ve své práci i těmto organizacím.

Jedním z takových společných znaků je i přítomnost rituálů. Díky náboženské symbolice těla, která je zakořeněna hluboko v každém náboženství, je možné v rituálech sledovat různé chápání a používání lidské lásky a intimity [Bowie: 2008]. Pro účely své práce se budu opírat o pojetí intimity a lásky tak, jak je popisují Lynn Jamieson a Ulrich Beck.
K postihnutí legislativních aspektů mi poslouží Zákon č. 308/1991 Sb.o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností, který vymezuje základní práva a povinnosti věřících, podmínky uznání církve a seznam církví a náboženských společností, které mohou se souhlasem státu působit v ČR.

VÝZKUMNÝ PROBLÉM

Hlavním výzkumným problémem je zjistit a objasnit, při jakých rituálech sekt a menšinových církví se objevuje intimita a láska, jak v rámci svých ideologií tyto skupiny lásku a intimitu definují a jak je následně používají ve svých rituálech.
Součástí pojetí výzkumného problému a jeho zkoumání je i hodnotový rámec, v němž se budu pohybovat. Vycházím přitom z hodnot vyplývajících z Listiny základních práv a svobod, Zákona o rodině 94/1963 Sb. a náboženské a ideologické objektivity autora práce.PŘEDPOKLÁDANÁ STRUKTURA PRÁCE

V úvodu a teoretické části se zaměřím na objasnění názvu své práce; na vysvětlení pojmů láska, intimita a jejich vzájemného vztahu. Dále upřesním, které skupiny a s jakými znaky lze považovat za sekty a proč se věnuji i menšinovým církvím. Další část práce věnuji objasnění úlohy rituálů v sektách a menšinových církvích, při čemž budu čerpat především z Eliada a jeho teorie o rituálech a tajných společnostech.
Intimita a láska prolínají celý náš život, protože jsme neustále v interakci s jinými lidmi a tvoříme vztahy a sociální sítě. I sekty a menšinové církve jsou takovými sítěmi. I v nich hraje intimita a láska důležitou roli. Možná tak důležitou, že bychom mohli předpokládat, že se jedná o hlavní faktory, které určují jejich „nebezpečnost“. V závěru teoretické části tedy vysvětlím, proč se budu v rituálech sekt a menšinových církví zaměřovat právě na vztahy intimity a lásky, z jakého důvodu se v nich objevují apod.
Praktickou část věnuji vlastní obsahové analýze sekundárních dat. Budu zjišťovat, ve kterých typech rituálů se láska a intimita vyskytuje, jaké druhy lásky se objevují a v jakém smyslu je chápána láska a intimita. Na základě analýzy se pokusím vytvořit typologii rituálů podle toho, jakou roli v nich plní intimita a láska. Charakter typologie a její východiska budu odvozovat dle výsledků obsahové analýzy.METODOLOGIE

Analytickou metodou k naplnění teoretického cíle je kvalitativní obsahová analýza. Jako pomocnou metodu jsem zvolila také kvalitativní metodu - metodu hledání pomocných vzorců, která spočívá v nalezení společných vzorců jednání pro vytvoření typologie.
Budu pracovat převážně se sekundárními daty (zveřejněné části vyšetřovacích spisů, autobiografie bývalých členů sekt, výpovědi), protože vlastní sběr dat, což by byly kvalitativní rozhovory se členy sekt a menšinových církví, považuji za rizikový a ideologicky zkreslený. Naprostá většina těchto skupin v České republice jsou skupiny odvozené z křesťanství, a přestože i ve světě křesťanské sekty dominují [Barret: 1998, Wiebeus: 1997], byla by na základě takových dat vytvořená typologie příliš úzkoprofilová; inspirovaná pouze rituály křesťanských sekt a sekt odvozených z křesťanství. Ve své práci bych se však ráda zaměřila i na latinsko-americké sekty, východní skupiny i na africké kulty, kde spatřujeme pestrou škálu rituálů.
Sekundární data se pokusím doplnit o polostrukturovaný rozhovor s jednou z největších kapacit v oboru sekt a menšinových církví – panem Petrem Velechovským a event. dalšími odborníky ze Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK