Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Taxonomické invariance v severojižním gradientu u evropských suchozemských plžů
Název práce v češtině: Taxonomické invariance v severojižním gradientu u evropských suchozemských plžů
Název v anglickém jazyce: Taxon Invariances in Latitudinal Gradient of European Land Snails
Klíčová slova: suchozemští měkkýši, severojižní gradient, taxonová invariance, makroekologie
Klíčová slova anglicky: land snails, latitudinal gradients, taxon invariance, macroecology
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Arnošt Leoš Šizling, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.02.2011
Datum zadání: 19.02.2011
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 08:00
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Změny v druhové početnosti (species richness), velikosti areálů jednotlivých druhů (species range extent) či prostorová obměna druhů v krajině (species spatial turnover) se mění se zeměpisnou šířkou (latitude). Tyto změny jsou v literatuře označovány jako severojižní gradienty (latitudinal gradients). Pojetí druhu je však ne vždy jednoznačné. Připomeňme jen různé definice druhu, nejasný vztah druhu a poddruhu, nebo fakt, že počet druhů oblasti často koreluje s počtem specialistů, kteří v dané oblasti bádali. Latitudinální gradienty tudíž závisí na taxonomické úrovni, se kterou pracujeme (přesněji jsme schopni při současných znalostech pracovat; např vezmeme-li za taxonomickou jednotku rod, můžeme mluvit o latitudinálním gradientu rozmanitosti rodů) a fylogenezi, kterou považujeme za správnou. Ani s taxonomickou jednotkou (zda jsou druhy uvnitř jednotlivých rodů na stejné úrovni), ani s fylogenezí si nemůžeme být absolutně jisti. Pro seriózní výzkum latitudinálních gradientů a odhalení biologicky relevantních mechanizmů, které za nimi stojí (driving forces) je tudíž nezbytné vědět, jak se změní severojižní gradienty při přechodu na jinou taxonomickou úroveň či při přechodu na alternativní fylogenezi.

Cílem práce je (i) využít existující digitalizovaná data o evropské malakofauně (Křepelová L., diplomová práce, PřF UK), (ii) sestavit a digitalizovat alternativní fylogenze pro různé taxonomické úrovně a (iii) diskutovat jejich vliv na latitudinální gradienty. Výsledky bakalářské práce poslouží řešiteli jako základ pro diplomovou práci, která bude zkoumat severojižní gradienty evropské malakofauny na základě řešitelových sběrů.
Seznam odborné literatury
Kerney, M.P. and R.A.D. Cameron. 1979. Land snails of Britain and North-West Europe. Harper Collins, Hong Kong.

Křepelová L. In Preparation. Diplomová práce, PřF UK.

Storch, D. & Šizling, A.L. 2008. The concept of taxon invariance in ecology: Do diversity patterns vary with changes in taxonomic resolution? Folia Geobotanica, 43:329-344, doi: 10.1007/s12224-008-9015-8. (clanek najdes v priloze)
Předběžná náplň práce
(i) využít existující digitalizovaná data o evropské malakofauně (Křepelová L., diplomová práce, PřF UK), (ii) sestavit a digitalizovat alternativní fylogenze pro různé taxonomické úrovně a (iii) diskutovat jejich vliv na latitudinální gradient. Výsledky bakalářské práce poslouží řešiteli jako základ pro diplomovou práci, která bude zkoumat severojižní gradient evropské malakofauny na základě řešitelových sběrů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
(i) Explore and mine existing data on European land snails ranges (Křepelová L., master thesis with PřF UK), (ii) search literature for various phylogenetic trees and digitalize them, (iii) anlyse impact of variability in phylogenetic trees and taxonomical levels on various macroecological patterns with respect to latitudinal gradient in diversity in range extents and so on. The results of the thesis are expected to serve as a start point for master thesis to be.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK