Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
České překlady arabské prózy po roce 1945
Název práce v češtině: České překlady arabské prózy po roce 1945
Název v anglickém jazyce: Czech translations of Arabic prose writing after 1945
Klíčová slova: dějiny překladu – orientalistika – moderní arabská próza – překladovost – exotizace – interference
Klíčová slova anglicky: translation history – Oriental studies – modern Arabic fiction – exotization – language interference
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.02.2011
Datum zadání: 02.02.2011
Datum a čas obhajoby: 14.04.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.03.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:07.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.04.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zmapovat vývoj českého překladu z arabštiny s důrazem na překlad moderní umělecké prózy v období 1945-2005. Podmínkou je proto vytvoření kompletní bibliografie českého překladu z arabštiny za toto období, a to jak knižní, tak časopisecké (zastoupena dvěma periodiky, kde překlady vycházely nejčastěji, tj. v Novém Orientu a Světové literatuře). Vývoj překladu je sledován v kontextu dobové redakční politiky (možnosti publikace, preference určitého typu textů), aby bylo možné zjistit, jaký obraz arabské kultury překlad v daných obdobích spoluvytvářel. Šest knižních překladů (které jsou zároveň jedinými přímými překlady delších arabských moderních próz publikovanými v období 1945-2005) je podrobeno hlubší translatologické analýze s cílem zachytit vývoj překladatelských metod.
Seznam odborné literatury
A) PRIMÁRNÍ
i) Bibliografické soupisy
Bibliografický soupis knih vydaných v letech 1963-1964 (1966). Praha: SNKLU. Bibliografický soupis knih vydaných v letech 1965-1967 (1971). Praha: Odeon. Bibliografický soupis knih vydaných v letech 1968-1970 a v letech 1970-1972 (1975). Praha: Odeon. Bibliografický soupis knih vydaných v letech 1973-1980 a soupis reprodukcí vydaných v letech 1968-1980 (1983). Praha: Odeon. Bibliografický soupis knih vydaných v letech 1981-1985 a soupis reprodukcí vydaných v letech 1981-1985 (1987). Praha: Odeon. Malý průvodce ediční činností SNKLU 1953-1962 (1962). Praha: SNKLU. Nový Orient: článková bibliografie. Roč. 1.–50. (1945/46–1995) (1998). Praha: Akademie věd České republiky, Orientální ústav. Světová četba 1948–1968: Soupis knih edice Odeonu (1969). Ústí nad Labem: Krajská knihovna Maxima Gorkého. Světová literatura 1956-1965: bibliografický soupis (1967). Praha: Odeon . + jednotlivá čísla časopisů Nový Orient (1945-2005) a Světová literatura (1956-1996)

ii) Prameny
· Husajn, T. (1964): Volání hrdličky. Praha: SNKLU, přel. Ivan Hrbek.
· Husajn, T. (1973): al-Ajjám. al-Qáhira: Dár al-ma‛árif.
· Husain, T. (1974): Kniha dní. Praha: Odeon, přel. Karel Petráček.
· Husajn, T. (1986): Du‛á´ al-karawán. al-Qáhira: Dár al-ma‛árif.
· Ibráhim, S. (1982): al-Ladžna. al-Qáhira: Dár Mádžid li t-tabá‛a.
· Ibráhim, S. (2005): Komise. Praha: Dar Ibn Rushd, přel. Ondřej Beránek.
· Mahfúz, N. (1958): al-Qáhira l-džadída. al-Qáhira: Dár Misr li t-tabá‛a.
· Mahfúz, N. (1968): Skandál v Káhiře. Praha: Odeon, přel. Jaroslav Oliverius.
· aš-Šarkáwí, A. (1958): Země: Egyptský román. Praha: SNKLHU, přel. Ivan Hrbek.
· aš-Šarqáwí, ‛A (1984): al-Ard. al-Qáhira: Dár Mádžid li t-tabá‛a.
· at-Tajjib, S. (1986): Cesta na sever. Praha: Odeon, přel. Svetozár Pantůček.
· at-Tajjib, S. (2003): Mausim al-hidžra ila š-šimál. al-Munazzama l-‛arabíja li t-tarbija wa th-thaqáfa wa l-‛ulúm.

B) SEKUNDÁRNÍ
Bečka, J. (1988): Z počátků české orientalistiky – J. E. Schneider, In Nový Orient, č. 9, str. 281-282. Bečka, J. (1996): Iranica bohemica et slovaca. Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky. Černá, Z. – Král, O. – Krebsová, B. – Kubíčková, V. – Novák, M. – Zbavitel, D. (1966): Čtyři rozpravy o cestách asijských literatur k modernosti, In: Světová literatura, č. 5, str. 188-211. Čuřík, J. (2010): Spor o Alláha v Malajsii, In Dingir, č. 1, str. 10-11. Faiq, S. (ed.) (2004): Cultural Encounters in Translation from Arabic. Clevendon-Bufalo-Toronto: Multilingual Matters Ltd. Gombár, E. (1994): Úvod do dějin islámských zemí. Praha: Najáda. Hrala, M. (1987): Současnost uměleckého překladu. Praha: Československý spisovatel. Kubíčková, V. (1967): Téma Východ-Západ v románu F. M. Esfandiaryho, In Světová literatura, č. 2, str. 231-238. Levý, J. (1998): Umění překladu. Praha: Ivo Železný. Marková, D. (2007): Proč je (například) hindská beletrie někdy těžko přeložitelná, In Nový Orient, č. 4, str. 38-40. Mendel, M. – Ostřanský, B. – Rataj, T. (2007): Islám v srdci Evropy. Praha: Academia. Navrátilová, H. (2001): Egypt v české kultuře přelomu devatenáctého a dvacátého století. Praha: Set Out. Oliverius, J. (1995): Moderní literatury arabského Východu. Praha: Karolinum. Pauliny, J. (1987): Tisíc a jedna noc (úvod). Bratislava: Tatran. Petráček, K. (1984): Překlady z jazyků islámského Předního východu. Praha: Sdružení českých překladatelů při Českém literárním fondu. Said, E.W. (2008): Orientalismus. Západní koncepce Orientu. Praha-Litomyšl: Paseka. Tauer, F. (1921): Pohádka o ‛Aláaddínovi a kouzelné lampě z Tisíce a jedné noci (předmluva, úvod), Kladno: Jar. Šnajdr. Tauer, F. (1975): Tisíc a jedna noc (doslov Pouť staletími o příbězích Tisíce a jedné noci, jejich původu, vývoji, dochování a překladech), Praha: Odeon. Zbavitel, D. (1999): Za Miloslavem Žilinou, In Nový Orient, č. 4, str. 153-154.
Předběžná náplň práce
uzn. DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK