Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Voľné konceptové mapy v sociálno-vednom výskume
Název práce v jazyce práce (slovenština): Voľné konceptové mapy v sociálno-vednom výskume
Název práce v češtině: Volné konceptové mapy v sociálně-vědním výzkumu
Název v anglickém jazyce: Free Concept Maps in Social Research
Klíčová slova: mentální modely, konceptové mapy, voľné konceptové mapy, komparácia výskumných techník, sociálno-vedný výskum
Klíčová slova anglicky: mental models, concept maps, free koncept maps, comparison of research techniques, social research
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.02.2010
Datum zadání: 05.02.2010
Datum a čas obhajoby: 03.02.2011 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:29.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2011
Oponenti: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BABBIE, E. R. 2010. The practice of social research. 12th ed. Belmont: Wadsworth.
BABINSKÝ, M.; UHROVÁ, J. 2007. „Motivácia účasti dospelých v ďalšom vzdelávaní“. Vzdelávanie dospelých, ročník 12, č. 4.: 73-84.
BASOVNÍKOVÁ, S.; KLVAŇOVÁ, R.; HOFÍREK, O.; HARTLOVÁ, H. 2007: Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU: Zpráva z průzkumu. Brno: Masarykova univerzita
BENSON, P.; NUNAN, D. (eds.). 2005. Learners Stories: Difference and Diversity in Language Learning . Cambridge: Cambridge University Press.
CAÑAS, A.J.; ANTOLÍ,A.; QUESADA,J.F. 2001. „The role of working memory on measuring mental models of physical systems“. Psicológica, vol. 22, no.1: pp. 25-42.
CRAIK, K. 1943. The Nature of Explanation. Cambridge: Cambridge University Press.
EVERETT, M.G.; BORGATTI, S.P. 2005. „Ego-Network Betweenness“. Social Networks, vol. 27, no.1: pp. 31-38.
FINCH, H. 2005. „Comparison of Distance Measures in Cluster Analysis with Dichotomous Data“. Journal of Data Science vol.3, pp.85-100
GALVASOVÁ, I.; CHABIČOVSKÁ, K.; LEGÁTOVÁ, J.; PŘIBYLÍKOVÁ, A.; BINEK, J.; HOLEČEK, J.; SVOBODOVÁ, H. 2008. Výsledky sociologického šetření studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Brno: GaREP, spol. s r.o.
GWEE, K. 2005. „Measuring mental models“. IN: IMTA Annual Conference 2005. [cit. 2010-12-20] Dostupné z WWW: <http://www.internationalmta.org/Documents/2005/2005045P.pdf>
HENDL, J. 2006 Přehled statistických metod zpracování dat: Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál.
HINE, D. W; MONTIEL, C. J.; COOKSEY, R. W.; LEWKO, J. H. 2005. „Mental models of poverty in developing nations: A causal mapping using a Canada-Philippines contrast“. Journal of CrossCultural Psychology, vol. 36, no. 3, pp. 283-303.
HOFÍREK, O.; FUČÍK, P. 2009: Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU: Zpráva z průzkumu. Brno: Masarykova univerzita
HOLYOAK, K.J. 2005. The Cambridge handbook of thinking and reasoning. New York: Cambridge University Press.
HRAPKOVÁ, N. 2002. Štúdium na univerzitách tretieho veku – podpora kvality života. Bratislava: Centrum Ďalšieho Vzdelávania UK.
CHROBAK, E. ; SOBRINO, M.; PONZONI , M. E. 2008. „Concept Maps for Qualitative Analysis - The ¨Traces¨ Of High School In Graduates From Patagonia“ IN CAÑAS, A. J.; REISKA, P.; ÅHLBERG, M.; NOVAK, J. D. (eds). Concept Mapping: Connecting Educators Proc. of the Third Int. Conference on Concept Mapping. Tallinn, Estonia & Helsinki, Finland 2008
JOHNSON-LAIRD, P.N. 2004. „The history of mental models“. IN MANKTELOW, K.; CHUNG, M.C. (eds.). Psychology of Reasoning: Theoretical and Historical Perspectives. New York: Psychology Press. str. 179-212.
JOHNSON-LAIRD, P.N. 2002. Peirce, logic diagrams, and the elementary operations of reasoning, Thinking And Reasoning, vol. 8, no. 1, pp. 69–95.
JOHNSON-LAIRD, P.N. 2008 „Mental models and deductive reasoning“. IN: RIPS, L.; ADLER, J. (eds.). Reasoning: Studies in Human Inference and Its Foundations. Cambridge:
Cambridge University Press.
KANE, M.; TROCHIM, W. M. K. 2007. Concept Mapping for Planning and Evaluation. Thousand Oaks, CA: Sage.
KINCHIN, I.M. 2000. „Using concept maps to reveal understanding: a two tier analysis“. School Science Review, vol.81, no.296: pp. 41-46 .
KURTZ, A. 2003. Mental models - a theory critique. [cit. 2010-06-03] Dostupné z WWW: <http://mcs.open.ac.uk/yr258/ment_mod/>
LEVI, A.; TETLOCK, P. E. 1980. „A Cognitive Analysis of Japan’s 1941 Decision for War”. Journal of Conflict Resolution, vol. 24, pp. 195-211
MARDSEN, P.V. 2005. „Recent Developments in Network Measurement“. IN: CARRINGTON, P. J.; SCOTT, J.; WASSERMAN, S. Models and Methods in Social Network Analysis New York: Cambridge University Press.
MARKOCZY, L; GOLDBERG, J. 1995. „A method for eliciting and comparing causal maps“. Journal of Management, vol. 21 no. 2: pp. 305-333.
MENCLOVÁ, L., BAŠTOVÁ, J. 2006: „Vybrané výsledky ze sociologického šetření studentů veřejných a soukromých vysokých škol roku 2005 v České republice“. AULA, roč. 14, č. 3, s.30 – 38, 2006.
NEISSER, G. 2002. „Wolfgang Köhler, 1887-1967“. Biographical Memoirs, vol 81, pp. 1-13.
NOVAK, J.D.; CAÑAS,A.J. 2006a. „The Origins of the Concept Mapping Tool and the Continuing Evolution of the Tool“. Information Visualization Journal, vol. 5, no. 3, pp. 175-184, 2006.
NOVAK, J. D.; CAÑAS, A. J. 2006b. „The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct Them“. Technical Report IHMC CmapTools Florida Institute for Human and Machine Cognition. [cit. 2010-12-15] Dostupné z WWW: http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TheoryUnderlyingConceptMaps.pdf.
PLANTINGA, E. 1989. „Mental models and metaphor“. IN: WILKS,Y. (ed.). Theoretical Issues in Natural Language Processing. Lawrence Erlbaum Associates.
RYE, J.; RUBBA, P. 1998. „An exploration of the concept map as an interview tool to facilitate the externalization of students’ understandings about global atmospheric change“. The Journal of Research in Science Teaching, vol. 35, pp. 521-546.
SAFAYENI, F.; DERBENTSEVA, N.; CAÑAS, A. J. 2003. Concept Maps: A theoretical note on concepts and the need for cyclic concept maps. The Institute for Human and Machine Cognition. [cit. 2010-12-15] Dostupné z WWW: http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/Cyclic%20Concept%20Maps.pdf
SEDLÁKOVÁ, M. 1997. „Mentální model: Vymezení pojmu, přehled a perspektiva výzkumu“.Bulletin PsÚ AV ČR, ročník 3, č. 3, str.15-46.
SEDLÁKOVÁ, M. 2001. „Mentální a folkový model psychiky“. IN: GILLERNOVÁ, I.; MERTIN, V. (eds.). Psychologické problémy člověka v měnícím se světě. Praha: Karolinum, str. 9-17.
SIWEK, T.; BOGDOVÁ, K. 2007. „České kulturně-historické regiony ve vědomí svých obyvatel“. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, ročník 43, č. 4: str. 1039–1053.
STERRETT, S. G. 2002. „Physical Pictures: Engineering Models circa 1914 and in Wittgenstein´s Tractatus“. IN: HEIDELBERGER, M.; STADLER, F. History and Philosophy of Science: New Trends and Perspectives.Vienna: Kluwer Academic.
STODDART, T.; ABRAMS, R.; GASPER, E.; CANADAY, D. 2000. „Concept maps as assessment in science inquiry learning– a report of methodology“. International Journal of Science Education, vol. 22, no. 12, pp. 1221-1246.
THOMAS, L.; PFISTER, H.P., PETERSON, P. 2004. „Using free-form Concept Maps to Distinguish Among Aviation Groups of Different Experience Levels“. IN: JEFFERY, P. L. AARE 2004 conference papers. Dostupné z WWW: <www.aare.edu.au/04pap/tho04775.pdf>
VAN DER VEER, G. 2001. Mental models of incidental human-machine interaction. [cit. 2010-12-15] Dostupné z WWW: <http://www.cs.vu.nl/~gerrit/mmi9910-report1.doc>
VODÁKOVÁ, J. 2010. Umějí se české školy efektivně propagovat? Rodina a škola, ročník 6, č. 9.
WASSERMAN, S.; FAUST, K. 1994. Social Network Analysis: Methods and Applications. Cambridge: Cambridge University Press.
YIN, Yue; Vanides, J.; RUIZ-PRIMO, M.A.; AYALA, C.C.; SHAVELSON, R.J. 2005. „Comparison of Two Concept-Mapping Techniques: Implications for Scoring, Interpretation and Use“. Journal Of Research In Science Teaching, vol. 42, no.2, pp. 166-184.
Předběžná náplň práce
Diplomová práca „Voľné konceptové mapy v sociálno-vednom výskume“ pojednáva o možnosti využitia techniky voľných konceptových máp v sociálno-vednom výskume. Prácu je možné z obecného hľadiska rozdeliť na tri časti. Prvá je zameraná na skúmanie teoretického pozadia výskumnej techniky, spolu s vývojom od mentálnych modelov, z ktorých pochádza. V tejto časti bude predstavená aj terminológia využívaná v odbornej literatúre a následne i v rámci výskumu práce. Druhou oblasťou je vlastný výskum, využívajúci túto techniku ako výskumný nástroj. Analýza a interpretácie výsledkov, budú tvoriť podklad pre, tretiu oblasť, ktorou je porovnanie techniky voľných konceptových máp s dotazníkovým šetrením. Ku komparácií budú použité výskumy, s podobnou výskumnou témou, akú mal výskum tejto práce: motivácia študentov k podaniu prihlášky na vysokú školu. Obe techniky budú porovnané na základe dopredu stanovených faktorov vyplývajúcich z povahy každej z techník. Výstupom práce je zhrnutie a kritické vyhodnotenie výskumnej metódy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Diploma thesis „Free concept maps in social research“ deals with the possibility of using the free concept map technique in social research. To cope with this question, the author defines three domains of examination. The first one addresses the theoretical background of the research technique along with it‘s evolution from it’s precursor – the mental models. Terminology used in literature and also later in the thesis will also be introduced within this domain.The second domain is dedicated to the introduction of our research, which used the free concept maps as a research tool. The analysis of data and their interpretations will pose as one of the conditions for the third domain – the comparison of the free concept map technique with the social survey technique. Research reports with a similar topics as the one we studied, the motivation od students to apply to university, will be used for comparison. Both techniques will be compared on the basis of in-advance prepared factors defined on the the basis of individual characteristics of each method. The outcome of the paper has the form of summary and critical analysis of the method.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK