Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Specifika krajní pravice v prostředí Internetu
Název práce v češtině: Specifika krajní pravice v prostředí Internetu
Název v anglickém jazyce: Specifics of the extreme right in the Internet environment
Klíčová slova: krajní pravice, pravicový extremismus, pravicový radikalismus, ultrapravice, Internet, sociální sítě, identita, analýza sociálních sítí
Klíčová slova anglicky: extreme right, right-wing extremism, right-wing radicalism, ultra-right, Internet, social networks, identity, social network analysis
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.01.2011
Datum zadání: 03.04.2011
Datum a čas obhajoby: 22.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V současné době existuje množství extremistických skupin problémových pro společnost, které se adaptovaly na internet a používají ho především k propagaci svých myšlenek a k náboru nových členů. Do dnešní doby se v ČR nikdo systematicky nevěnoval podobou a adaptací internetu extremistickými skupinami ze sociologického hlediska.
V první části bakalářské práce hodlám zmapovat vývoj a situaci krajní pravice v České republice. Pokusím se také reflektovat téma identity a sebereprezentace sociálních hnutí na internetu.
Cílem druhé části práce bude rozbor chování krajní pravice v prostředí internetu. Zde zamýšlím analyzovat, jakým způsobem používá krajní pravice internet k vytváření a udržování virtuální identity skupinových účastníků. Blíže se zaměřím na procesy sebereprezentace skupin a na strukturu a charakteristiky komunikace, které hrají zásadní roli v procesu formování identity. K analýze výše zmíněných jevů využiji kombinací kvantitativních a kvalitativních přístupů, jejichž pomocí budu zkoumat projevy členů krajní pravice v prostředí webových stránek, blogů a diskusních fór. Dále se také pokusím o kvalitativně naměřenou sondu prostřednictvím online participace na fórech.
Seznam odborné literatury
1. CHARVÁT, Jan: Současný politický extremismus a radikalismus, Praha: Portál, 2007.
2. MAREŠ, Miroslav: Pravicový extremismus a radikalismus v České republice. Brno: Barrister & Principal, Centrum strategických studií, 2003.
3. BÁRŠA, Pavel et al.: Politický extremismus a radikalismus v České republice. Brno: MPÚ, 1998.
4. McGOWAN, Lee: Radikální pravice v Německu. Praha: Prostor, 2004.
5. CASTELLS, Manuel: The Power of Identity. Oxford: Blackwell, 2004.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK