Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
HPLC hodnocení vybraných léčiv VI.
Název práce v češtině: HPLC hodnocení vybraných léčiv VI.
Název v anglickém jazyce: HPLC evaluation of select drugs VI.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milan Mokrý, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.01.2011
Datum zadání: 11.01.2011
Datum a čas obhajoby: 07.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2012
Oponenti: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Teoretické seznámení s řešenou problematikou, příprava literatury

2. Provedení rešerše

3. Experimentální práce

4. Vyhodnocení výsledků a sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Mikeš O. a kol.: Laboratorní chromatografické metody, SNTL, Praha 1980.

Churáček J. a Jandera P.: Úvod do vysokoúčinné kapalinové kolonové chromatografie, SNTL, Praha 1985.

Klíma J. a Grafnetterová J.: Využití kapalinové a plynové chromatografie v klinické farmakologii. In: Pokroky ve farmacii 7, Avicenum, Praha 1987.

Babjuk J., Perlík F. a Šídlo Z.: Bioanalytika léků, Avicenum, Praha 1987.

Kabra P. M. a Morton L. J.: Liquid Chromatography in Clinical Analysis, The Humana Press Inc., Clifton, New Jersey 1981.

Ahuja S. a Scypinski S.: Handbook of Modern Pharmaceutical Analysis, Academic Press, New York 2001.

Chromatografické a farmaceutické časopisy (Journal of Chromatography, Journal of Liquid Chromatography, Journal of Pharmaceutical Sciences, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis atd.)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK