Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj řádkové inzerce v denících z hlediska textové a tematické analýzy na základě srovnání deníků Lidová demokracie (1968-1988) a Lidové noviny (1998-2008)
Název práce v češtině: Vývoj řádkové inzerce v denících z hlediska textové a tematické analýzy na základě srovnání deníků Lidová demokracie (1968-1988) a Lidové noviny (1998-2008)
Název v anglickém jazyce: Development of line advertising in journals from the point of view of text and theme analysis based on comparison between journals Lidová demokracie (in 1968 and 1988) and Lidové noviny (in 1998 and 2008)
Klíčová slova: Řádková inzerce, Lidová demokracie, Lidové noviny, tematická analýza, textová analýza
Klíčová slova anglicky: Line advertisement, Lidová demokracie, Lidové noviny, thematic analysis, textual analysis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Daniel Köppl
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.01.2011
Datum zadání: 07.01.2011
Datum a čas obhajoby: 23.01.2012 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2012
Oponenti: Mgr. Juraj Gerbery
 
 
 
Seznam odborné literatury
BRUMLA, Milan. Inzerovali jste … a nic: V čem jste udělali chybu? 1. vyd. Praha: Profess-Háša, 1995. 36 s.

ČMEJRKOVÁ, Světla. Reklama v češtině, čeština v reklamě. 1.vyd. Praha: Leda, 2000. 258 s.
DVOŘÁČEK, Zdeněk. Moderní inzerce. 1 vyd. Praha: Merkur, 1970. 118 s.

ECO, Umberto: Teorie sémiotiky. 2. vyd. Praha: Argo, 2009. 440 s.

KAŠÍK, Milan a kolektiv. Český odborný tisk: typologie tisku, obchodování s inzercí, katalog titulů. 1. vyd. Praha: Unie vydavatelů, Sekce odborného tisku, 2002. 155 s.

KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr: Dějiny českých médií 20. století. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. 310

KOUDELKA, Jaroslav. Noviny, co jsou a jak se dělají. Praha: Státní nakladatelství: 1932. 159 s.

KOTLER, Philip. Marketing - Management: analýza, plánování, realizace a kontrola. 9. přepracované vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 712 s.

KRUPKA, Jaroslav. Zepředu nebo zezadu aneb kam s tiskovou inzercí. Strategie. 2000, č. 34, s. 19.

KŘIVÁNKOVÁ, Alena, VATRÁL, Jozef. Dějiny československé žurnalistiky, IV. díl: Česká a slovenská žurnalistika v letech 1944 – 1987. 1.vyd. Praha: Novinář, 1989. 223 s.

KŘÍŽEK, Zdeněk, CRHA, Ivan. Jak psát reklamní text. 2.vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 190 s.

MCQUAIL, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. 4. přepracované vyd. Praha: Portál, 2009. 639 s.

MUNDHENKE, Reinhard. Der Verlgaskaufmann: Berufsfachkunde fur Kaufleute in Zeitungs-, Zeitschriften- und Buchverlagen. 7.vyd. Frankfurt am Main: Societats-Verlag, 1994. 687 s.

SCHULTZ, Don. Moderní reklama-umění zaujmout. 1.vyd. Praha: Grada, 1995. 668 s.

ŠEBESTA, Karel. Jazyk a styl propagačních textů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 136 s.

TELLIS, Gerard. Reklama a podpora prodeje. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 602 s.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá vývojem řádkové inzerce v denících. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, ve které je vývoj popsán na základě textové a tematické analýzy řádkové inzerce v denících Lidová demokracie a Lidové noviny. V tematické analýze se práce zaměří na množství inzerátů, na tematicky nejpočetnější rubriky apod. Textová analýza se snaží zachytit vývoj jazyka a pravopisných norem.Zkoumaný materiál zahrnuje rok 1968 a 1988 v Lidové demokracii, vždy první týden v březnu, červnu, září a prosinci daného roku, a rok 1998 a 2008 v Lidových novinách, taktéž první týden v březnu, červnu, září a prosinci.Na základě praktického porovnání jednotlivých analýz je vývoj řádkové inzerce demonstrován. Teoretická část práce nastíní historický vývoj inzerce obecně, včetně cenzurních zásahů ve 2. polovině 20. století. Dále se zabývá legislativními opatřeními a platnými regulačními principy reklamy v České republice. Teoretickou část práce dále doplňují základní principy inzerce a cíle a účinnost inzerce v denících.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor's thesis deals with the development of line advertising in journals. It is divided into theoretical and practical parts while the development is described on the basis of textual and thematic analysis of line advertising in journals Lidová demokracie and Lidové noviny. In the thematic analysis the work focusses on the volume of advertisements and specifically whether and when it rises (or drops). The textual analysis tries to record language and orthography norms as they evolved. The corpus of researched material comes from years 1968 and 1988 of Lidová demokracie, always first week of March, June, September and December and the same months of Lidové noviny from years 1998 and 2008. On the basis of practical comparation of the analysis a demonstration of the line advertisement is made. The theoretical part describes briefly history of advertisement including the censorship in the second half of the 20th century. Further it deals with legislatives measures and actual principles of advertisement in the Czech Republic. It is also accompanied by basic principles of advertisement, its targets and efficiency in journals.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK