Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úroveň prevence dětských úrazů
Název práce v češtině: Úroveň prevence dětských úrazů
Název v anglickém jazyce: The Level of Child Injury Prevention
Klíčová slova: prevence, dětské úrazy, poranění hlavy, poranění pohybového aparátu, první pomoc
Klíčová slova anglicky: prevention, child injuries, head injury, musculoskeletal injury, first aid
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Iva Eislerová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.02.2011
Datum zadání: 31.10.2012
Datum a čas obhajoby: 13.02.2013 12:00
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:27.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.02.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02110)
Oponenti: doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracování BP se řídí interními pokyny ÚTPO a Opatřením děkana č. 10/2010.
Seznam odborné literatury
[1] ŠNAJDAUF, J. et al. Dětská traumatologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. 180 s. ISBN 80-7262-152-1
[2] BÁRTOVÁ, J. Patologie pro bakaláře. 4. vydání. Praha: Karolinum, 2004. 170 s. ISBN 80-246-0794-8
[3] GRIVNA, M. et al. Dětské úrazy a možnosti jejich prevence. 1. vyd. Praha: Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN Motol, 2003. 144 s. ISBN 80-239-2063-4
[4] ČAPKOVÁ, M., TORÁČOVÁ, L., VELEMÍNSKÝ, M. Prevence úrazů u vybraných věkových skupin obyvatelstva. 1. vyd. Praha: Triton, 2008. 98 s. ISBN 978-80-7387-200-7
[5] KUČERA, M., KOLÁŘ, P., DYLEVSKÝ, I. et al. Dítě, sport a zdraví. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. 190 s. ISBN 978-80-7262-712-7
[6] GÁLOVÁ, R. Bezpečný domov pro dítě. 1. vyd. Brno: ERA, 2007. 125 s. ISBN 978-80-7366-096-3
[7] GREGORA, M. První pomoc u dětí. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2004. 68 s. ISBN 80-204-1064-3
[8] TRAPANI, G., BERTINO, E. a kol. První pomoc a zdraví dítěte. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. 137 s. ISBN 80-7367-137-9
[9] MADIAN, A., MATHIESSEN, K. První pomoc na cestách. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 96 s. ISBN 978-80-247-1878-1
[10] TOŠOVSKÝ, V. Chraňme děti před úrazy: prevence úrazů dětí a mládeže. 95. publikace Praha: Alfa-Omega, 2006, 191 s. Odborná a populárně-naučná literatura. ISBN 80-863-1879-6.
[11] KUTNOHORSKÁ, J. Výzkum v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 175 s. ISBN 978-80-247-2713-4
1.
INTERNETOVÉ ZDROJE
BARÁKOVÁ, Lucie a kol. První pomoc [online]. 2012 [cit. 2012-11-11]. Dostupné z:http://www.urazydeti.cz/download/publikace_prvni_pomoc.pdf
AMBROŽOVÁ, Kateřina a kol. Rizikové chování dětí a mladistvých [online]. 2012 [cit. 2012-11-11]. Dostupné z:http://www.urazydeti.cz/download/publikace_rizikove_chovani.pdf
Úrazy u dětí [online]. 2012 [cit. 2012-11-11]. Dostupné z:http://www.urazydeti.cz/download/publikace_urazy_deti.pdf
KOMÁREK, David. První pomoc pro děti [online]. 2006 [cit. 2012-11-11]. Dostupné z:http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/prvni_pomoc.pdf
HRABOVSKÝ, Jaromír. První pomoc [online]. 2003 [cit. 2012-11-11]. Dostupné z:http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/brozury/prvni_20pomoc.pdf
Prevence [online]. 2012 [cit. 2012-11-11]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Prevence
KOŠKOVÁ, Světla. Nejčastější dětské úrazy [online]. 2012 [cit. 2012-11-11]. Dostupné z:http://www.pojistovnacs.cz/soubory/Tiskovezpravy/TZ_2010_04_28_PCS_Nej%C4%8Dast%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADmi%20%C3%BArazy%20d%C4%9Bt%C3%AD.pdf
ZVADOVÁ, Zuzana, JANOUŠEK, Stanislav. Prevence úrazů u dětí a dospívajících ČR [online]. 2011 [cit. 2012-11-11]. Dostupné z: http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/prevence-urazu-u-deti-a-dospivajicich-cr
Předběžná náplň práce
Cílem mé bakalářské práce s názvem Úroveň prevence dětských úrazů je upozornit na problematiku úrazovosti dětí a porovnat výsledky dvou typů základních škol - městské a vesnické. Tato oblast je často podceňována, ačkoliv se týká podstatné části naší populace. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část.
Teoretická část se zaměřuje na prevenci a její rozdělení, úrazy a jejich epidemiologiia první pomoc, která hraje také velmi důležitou roli.
Empirická část je tvořena kvantitativním výzkumem na základě dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na žáky druhého stupně základní školy. Popisuje se tu také metodika výzkumného šetření a jeho organizace. Na základě zjištěných informací jsou v této části zpracovány a vyhodnoceny výsledky, které jsou zaznamenány v tabulkácha grafech s následnou diskusí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of my thesis titled „Level of child injury prevention“ is to highlight the issue of child injuries and compare the results of two types of primary schools - urban and rural. This area is often underestimated, although it concerns a substantial part of our population. The work is divided into a theoretical and a practical part.
The theoretical part focuses on prevention and its distribution, and the epidemiology of injuries and first aid, which plays a very important role.
The empirical part consists of quantitative research based on a questionnaire survey, which focused on pupils at 9 th classes (which means children at the age of 14 and 15).
It describes also the methodology of the research and its organization. Based on the information gathered in this section. The results are compiled, evaluated and recorded in tables and graphs with the follow up discussion.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK