Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úroveň ochrany lidských práv v Ruské federaci
Název práce v češtině: Úroveň ochrany lidských práv v Ruské federaci
Název v anglickém jazyce: Level of the Protection of Human Rights in the Russian Federation
Klíčová slova: lidská práva, svobody, Svaz sovětských socialistických republik, Ruská federace, Deklarace lidských práv a svobod, Evropský soud pro lidská práva, lidsko-právní organizace, politický vězeň, vězeň svědomí, novinář
Klíčová slova anglicky: Human Rights, Freedoms, the Union of Soviet Socialist Republics, the Russian Federation, Declaration of Human Rights and Freedoms, European Court of Human Rights, Human Rights Organizations, Political Prisoner, Prisoner of Conscience, Journalist
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: JUDr. Stanislav Sádovský, M.Sc., LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.01.2011
Datum zadání: 03.01.2011
Datum a čas obhajoby: 21.05.2012 00:00
Místo konání obhajoby: KOVF R 250
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Josef Stracený, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BLAHOŽ, J. Sjednocující se Evropa a lidská a občanská práva. 1. vydání. Praha : ASPI, 2005. 260 s. 80-7357-073-4.
BLAHOŽ, J. – BALAŠ, V. – KLÍMA, K. Srovnávací ústavní právo. 1. vydání. Praha : CODEX Bohemia, 1998. 360 s. ISBN 80-85963-80-9.
MARITAIN, J. Člověk a stát. 1. vydání. Praha : Triáda, 2007. 216 s. ISBN 978-80-86138-86-2.
DANČÁK, B. – ŠIMÍČEK, V. (Eds.) Základní lidská práva a právní stát v judikatuře ústavních soudů. Sborník z konference. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 142 s. ISBN 80-210-2451-8.
FLEGL, V. Ústavní a mezinárodní ochrana lidských práv. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 1997. 292 s. ISBN 80-7179-125-3.
GERLOCH, A. Teorie práva. 1. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2000. 222 s. ISBN 80-86473-01-5.
HANUŠ, J. (ed.) Lidská práva – nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. 136 s. ISBN 80-85959-86-0.
KNAPP, V. Teorie práva. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 1995. 247 s. ISBN 80-7179-028-1.
KRÁĽ, J. a kol. Ústavné garancie ľudských práv. 1. vydání. Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2004. 243 s. ISBN 80-7160-173-X.
ŠIŠKOVÁ, N. Dimenze ochrany lidských práv v EU. 1. vydání. Praha : ASPI, 2003. 228 s. ISBN 80-86395-52-9.
ŠTURMA, P. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 2. doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2003. 144 s. ISBN 80-7179-398-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK