Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fetální mikrochimérismus u gynekologických malignit.
Název práce v češtině: Fetální mikrochimérismus u gynekologických malignit.
Název v anglickém jazyce: Fetal microchimerism in gynecologic malignancies.
Klíčová slova: fetální mikrochimérismus, fetální DNA, gynekologické malignity
Klíčová slova anglicky: fetal microchimerism, fetal DNA, gynecologic malignancies
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2010
Datum zadání: 15.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2012
Oponenti: RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ve své práci se budu snažit zodpovědět otázky týkající se role fetálního mikrochimérismu v patogenezi karcinomu prsu a endometria. Budu zjišťovat, zda se fetální buňky nalézají ve všech tkáních postižených karcinomem prsu či endometria a nebo pouze jen v některých případech. Výsledky budu srovnávat s výsledky kontrolních tkání (bez malignizace). Budu pracovat s tkáněmi nativními, hluboce zmraženými a zalitými v parafínových blocích. V těchto tkáních budu stanovovat přítomnost fetální DNA plodu mužského pohlaví s využitím SRY genu jako markeru, který se nachází na Y chromozomu. Zároveň budu stanovovat množství fetálního genomu v mateřských tkáních. Na základě těchto zjištění budu vyhodnocovat vztah mezi kvantitou fetálního mikrochimérismu a závažností a prognózou daného onemocnění.
K izolaci DNA z tkání budu u nativních a hluboce zmražených tkání využívat QIAamp DNA Mini Kit a v případě tkání zalitých v parafínu QIAamp DNA FFPE Tissue Kit. Fetální DNA budu detekovat a kvantifikovat pomocí PCR v reálném čase.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my project I will try to answer the question about the role of fetal microchimerism in pathogenesis of breast cancer and endometrial cancer. I will determine whether fetal cells can be found in all breast or endometrial cancer tissues or just in some cases. The results will be compared with control tissues (without malignity). I will work with native tissues, deep-frozen tissues and tissues embedded in paraffin wax. In these tissues, the presence of male fetal DNA will be determined using Y chromosome-derived SRY gene as a marker. Moreover, the amount of fetal genome copies in maternal tissues will be quantified. According to these data, I will assses the relationship between the quantity of fetal microchimerism and the severity and prognosis of the disease of interest.
For DNA isolation from native and deeply frozen tissues I will use QIAamp DNA Mini Kit and for DNA isolation from tissues embedded in paraffin wax I will use the QIAamp DNA FFPE Tissue Kit. Fetal DNA will be detected and quantified by real-time PCR.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK