Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kosmické inspirace v umění, architektuře a designu 60. let
Název práce v češtině: Kosmické inspirace v umění, architektuře a designu 60. let
Název v anglickém jazyce: Art, architecture and design in the space age
Klíčová slova: Umění, Architektura, Design, Vesmír, Sci-fi
Klíčová slova anglicky: Art, Architecture, Design, Space, Sci-fi
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2010
Datum zadání: 14.12.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 03.02.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Lada Hubatová - Vacková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Světová výstava Expo 58 v?Bruselu přinesla výrazný impulz československému umění, ale zároveň představila i technické novinky stojící na počátku dobývání vesmíru. Přibližně od konce 50. let, právě v?souvislosti se Světovou výstavou, se i v?Československu začala projevovat kosmická estetika, která zasáhla architekturu a volnou i užitou tvorbu, ?vysoké" umění i ?nízkou" kulturu. Z?důvodu rychlého rozšíření této estetiky do všech médií se práce pokusí popsat jejich průřez v podobě tematických kapitol a teoretický rámec stojící za módou kosmických motivů a forem. Zde hraje klíčovou úlohu v?československu vlivná kniha Michela Ragona Kde budeme žít zítra, ke které připojil Dalibor Veselý kritický doslov, kde tvrdí, že futuristické koncepce odporují přirozenému životu. Navázal tak na pojem ?Lebenswelt? Edmunda Husserla, který k?nám uvedl jeho přímý žák Jan Patočka ve svém pojetí ?přirozeného světa" a rozvíjel ho například Jindřich Chalupecký. Polarita ?světa, ve kterém žijeme? a světa, ?kde budeme žít zítra? vytváří základní rámec kosmických inspirací v?umění, architektuře, designu a v?širším slova smyslu i představ o uspořádání světa a společnosti.
Seznam odborné literatury
David Crowley - Jane Pavitt (ed.), Cold War Modern, London 2008.
Vít Havránek (ed.), Akce - slovo - pohyb - prostor, Praha 1999.
Adolf Hoffmeister, Labyrint, Praha 1962.
Jiří Hrůza, Budoucnost měst, Praha 1962.
Jiří Hrůza, Města utopistů, Praha 1967.
Edmund Husserl, Krize evropských věd a tranccendentální fenomenologie, Praha 1996.
Daniela Kramerová - Vanda Skálová (ed.), Bruselský sen, Praha 2008.
Milena Lamarová, Design a plastické hmoty, Praha 1972.
Jan Patočka, Přirozený svět jako filozofický problém, Praha 1936.
Michel Ragon, Kde budeme žít zítra, Praha 1967.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK