velikost textu

Provozně-technické oddělení

UK » 3.LF » Děkanát » Provozní

Kontakty

Adresa: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Česká republika
Telefon: +420 267 102 128, +420 267 102 107 [i]
Fax: +420 267 102 128

Vedení

vedoucí: Marek Tošovský

Popis

Provozně-technické oddělení zabezpečuje činnost fakulty zejména tím, že: 1.komplexně připravuje a zajišťuje investiční výstavbu, rekonstrukce, modernizace, opravy budov a zařízení včetně zabezpečení dokumentace, od přípravy investičního programu po vyhodnocení akcí, 2.zpracovává a projednává žádosti o přidělení finančních prostředků na pořízení investic, rekonstrukce, modernizace a opravy budov a zařízení, 3.ve spolupráci s právním oddělením organizuje výběrová řízení v rozsahu platných předpisů na veškeré dodávky zboží, služby a stavební práce pro 3.LF UK, které spadají do jeho kompetence, 4.ve spolupráci s právním oddělením připravuje návrhy smluv s dodavateli, 5.zpracovává podklady pro jednání kolegia děkana - návrhy koncepce výstavby, stavebních úprav, nákupy a opravy technologií včetně vyjádření finanční náročnosti a návratnosti, 6.zabezpečuje veškeré služby související s provozem budov tak, aby odpovídaly obecně závazným právním předpisům, zájmům a potřebám fakulty, 7.zodpovídá za dodávky medií pro elektrická, plynová, topná zařízení, osvětlení, klimatizaci a dodávku teplé a pitné vody, 8.zajišťuje dopravní službu včetně údržby vozového parku, 9.zabezpečuje funkce hlavního energetika, vodohospodáře, požárního technika, bezpečnostního technika, 10.zodpovídá za provedení veškerých technických, revizních a servisních prohlídek dle harmonogramu, 11.zpracovává statistická hlášení a přehledy v rámci své kompetence, 12.vede a udržuje pasportizaci objektů 3.LF UK, 13.zajišťuje dlouhodobé pronájmy nebytových prostor ve správě 3. LF UK, 14.zabezpečuje spisovou službu, 15.připravuje podklady pro naplňování příslušných ustanovení zákona o dani silniční a dani z nemovitosti za 3.LF UK, 16.připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje za spravovanou oblast, 17.zpracovává návrhy a aktualizace interních předpisů 3.LF UK ve spravované oblasti a po schválení děkanem kontroluje jejich dodržování.