velikost textu

Kinanthropology

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P7403
Kód studijního oboru 7403V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaKinantropologie
AngličtinaKinanthropology
LatinaKinanthropologia

Rady

Garant studijního programu Kinanthropology (D; 7403V000; 4 roky; FTVS; en; P,K; 1obor)Oborová rada Kinanthropology (D; 7403V000; 4 roky; FTVS; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta tělesné výchovy a sportu akreditován nevyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent prokazuje hluboké a systematické porozumění studijnímu oboru a dobrou orientaci v širším vědním základě, ovládá výzkumné metody oboru a prokazuje schopnost samostatné vědeckovýzkumné práce, akademickou a odbornou integritu a dodržování zásad etiky vědecké práce. Je schopen kritické analýzy dosavadního poznatkového základu vědního oboru, dokáže komunikovat s mezinárodní vědeckou komunitou o otázkách týkajících se své užší specializace i širších společenských souvislostí, zejména v oblasti přenosu poznatků výzkumu do praxe. V rámci svého studia vytvořil dílo, které původním výzkumem přispělo k rozšíření hranic poznání v Kinantropologii a jehož součásti prezentoval na národní či mezinárodní úrovni.

Charakteristika

Profil absolventa

The graduate of doctoral studies possesses a deep and comprehensive knowledge and is well versed in a broad spectrum of scientific principles. He/she is familiar with the research methods, is capable of providing individual scientific work with academic and professional integrity, while observing the ethical conventions of research work. He/she is capable of critical analysis of the present-day scientific knowledge. The graduate is competent to communicate about issues concerning both his/her specialization and a broad spectrum of social links, especially in the area of applying research findings to practice. His/her doctoral thesis, based on original research, contributed greatly to increasing the scientific knowledge in Kinanthropology. Parts of the dissertation were also read or published on national or international levels.