velikost textu

Fyzioterapie

Studijní obor

Kód studijního oboru 5342R004
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFyzioterapie
AngličtinaPhysiotherapy
LatinaPhysiotherapia

Rady

Oborový garant Fyzioterapie (B; 5342R004; 3 roky; FTVS; cs; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta tělesné výchovy a sportu akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Příprava pracovníků k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání – fyzioterapeut je plně v souladu s platnou legislativou ČR (Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 125/2005 Sb., zákonem č. 111/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb. a zákonem č. 189/2008 Sb. a se zákonem související prováděcí předpisy) .

Za výkon povolání fyzioterapeuta se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v oboru fyzioterapie, přičemž tato může být vykonávána ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních jako jsou kliniky léčebné rehabilitace, jiné specializované kliniky, rehabilitační ústavy, rehabilitační oddělení nemocnic všech typů, lázeňská zařízení, pracoviště pro léčbu bolesti, sociální zařízení pro děti a seniory apod., ale i na dalších specializovaných pracovištích jako jsou sportovní zařízení, pojišťovny, úřady práce či pracoviště, která se zabývají výrobou či distribucí zdravotnických přístrojů a pomůcek se vztahem k fyzioterapii.

Profil absolventa

Odborné znalosti
Odborné znalosti odpovídají 6. úrovni EQF (European Qualification Framework).
Absolvent získal pokročilé znalosti zásadních teorií a principů, nezbytných pro výkon povolání fyzioterapeuta a dalšího vzdělávání v oboru. Absolvent především:
- prokazuje pokročilé znalosti teorií, vyšetření a intervencí u osob se širokým spektrem diagnóz, především však u onemocnění a funkčních postižení pohybového systému,
- prokazuje znalosti v oblasti etiky výzkumu, jeho uspořádání a o kvalitativních a kvantitativních metodách sběru dat a analýze ve fyzioterapii,
- prokazuje zásadní pochopení teorií a principů v oblasti cvičení a pohybu,
- prokazuje zásadní pochopení teorií a principů v oblasti manuální léčby,
- prokazuje zásadní pochopení teorií a principů v oblasti fyzikálních metod,
- prokazuje zásadní pochopení teorií a principů v oblasti kognitivně behaviorálních léčebných postupů.
Odborné dovednosti
Odborné dovednosti odpovídají 6. úrovni EQF (European Qualification Framework).
Absolvent získal pokročilé dovednosti, které jsou zapotřebí k vyřešení komplexních a předvídatelných problémů při výkonu práce fyzioterapeuta. Absolvent především:
- prokazuje pokročilé dovednosti kontroly dokumentace a komunikace při výzkumu ve fyzioterapii,
- prokazuje integrované znalosti o všech hlavních oblastech provádění fyzioterapie,
- prokazuje pokročilé komunikační dovednosti při získávání anamnestických informací a při týmové spolupráci,
- prokazuje pokročilé dovednosti při výběru a používání příslušných vyšetřovacích nástrojů a technik,
- prokazuje pokročilé dovednosti v oblasti analýzy psychosociálních, kognitivních, emočních, tělesných problémů ve vztahu k dysfunkci a situaci pacientů či klientů,
- prokazuje pokročilé dovednosti týkající se zavádění výzkumných a klinických intervencí v oblasti propagace, prevence, léčby či intervence, a rehabilitace pacientů pomocí fyzioterapie,
- prokazuje pokročilé dovednosti při vyhodnocování intervenčních metod ve fyzioterapii ve spolupráci s pacientem, uživatelem nebo jejich příbuznými
- prokazuje pokročilé dovednosti při formulování výzkumných otázek, tvorbě výzkumného návrhu, výběru vhodných výzkumných metod, analýze shromážděných výzkumných dat a jejich předávání
- prokazuje pokročilé dovednosti při vyhodnocování znalostí získaných výzkumem spolu s praktickými znalostmi, hodnotami a preferencemi,
- prokazuje pokročilé dovednosti týkající se etického a profesního chování fyzioterapeuta.
Charakteristika profesí
Charakteristika profesí odpovídá kompetencím 6. úrovně EQF (European Qualification Framework).
Absolvent je oprávněn vykonávat v plném rozsahu profesi fyzioterapeuta, plně v souvislosti s platnou legislativou ČR. Je zodpovědný za rozhodování u předvídatelných pracovních a dalších studijních souvislostí. Absolvent především:
- pracuje s postupy, které jsou „založené na důkazech“ a „klinické znalosti“
- argumentuje o opodstatněnosti a spolehlivosti problémů v kvalitativním a kvantitativním výzkumu
- uvědomuje si potřebu dalších znalostí
- zodpovídá za další rozvoj svých znalostí a dovedností.

Charakteristika

The graduate in physiotherapy is qualified for a paramedical health care profession. S/he is allowed to provide treatment within preventive, diagnostic, remedial and rehabilitation care, which can be provided in medical facilities of all types, including rehabilitation institutions and specialized departments, social care facilities, spas and sports facilities. S/he is endowed with practical skills within the full extent of physiotherapy, acts independently and uses a broad spectrum of physiotherapeutic methods, including therapeutic procedures based on physical agents. S/he is able to assess the effect of the therapy applied. The therapist is endowed with knowledge and skills that comply with the WCPT regulations.

Profil absolventa

The graduate in physiotherapy is qualified for a paramedical health care profession. S/he is allowed to provide treatment within preventive, diagnostic, remedial and rehabilitation care, which can be provided in medical facilities of all types, including rehabilitation institutions and specialized departments, social care facilities, spas and sports facilities. S/he is endowed with practical skills within the full extent of physiotherapy, acts independently and uses a broad spectrum of physiotherapeutic methods, including therapeutic procedures based on physical agents. S/he is able to assess the effect of the therapy applied. The therapist is endowed with knowledge and skills that comply with the WCPT regulations.