velikost textu

Tělesná výchova a sport

Studijní obor

Kód studijního oboru 7401R005
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaTělesná výchova a sport
AngličtinaPhysical Education and Sport
LatinaRes gymnica atque ludicrae corporis exercitationes

Rady

Oborový garant Tělesná výchova a sport (B; 7401R005; 3 roky; FTVS; cs; P; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta tělesné výchovy a sportu akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studiem tohoto oboru získávají jeho absolventi vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence pro profesionální působení v širokém spektru tělovýchovných a sportovních zařízeních, sportovních klubech, fitness centrech, v cestovních kancelářích, kulturních a rekreačních centrech volného času, obecních úřadech atd.
Vyvážená struktura povinných, povinně volitelných a volitelných kreditních předmětů ve společenskovědních a biomedicínských předmětech, didaktice tělesné výchovy, ve vybraných sportech včetně cyklu průběžných i souvislých praxí umožňuje studentům plně pokrýt celou sféru jejich profesionálních zájmů. Garanty druhých aprobačních předmětů jsou další fakulty UK. Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství pro střední školy – tělesná výchova – druhý aprobační obor.

Profil absolventa

Absolvent prokázal potřebné znalosti a porozumění teoriím a metodám studijního oboru. Osvojené poznatky rozvinuté do profesních kompetencí dokáže uplatnit ve výkonu povolání instruktora, trenéra, organizátora ve sportovních klubech, tělovýchovných zařízeních, atd. Dokáže vytvářet pohybové programy s optimalizací tělesného a psychického zatížení pro různé cílové skupiny i jednotlivce. Absolvent dokáže shromažďovat a vyhodnocovat údaje o svých svěřencích a v souladu se společenskými, vědeckými i etickými aspekty je interpretovat laikům i odborníkům. Učební výstupy získané ve společenskovědních, biomedicínských předmětech, v didaktice tělesné výchovy a sportu, ve sportech a cyklu praxí umožňují uplatnění na trhu práce a v dalším vzdělávání.

Charakteristika

Graduates from this course are qualified and have the necessary competence to pursue professional careers in a wide range of PE and sports institutions, sports clubs, fitness centres, travel agencies, culture and leisure centres, municipal authorities, etc.
A balanced structure of compulsory, additional and voluntary credit-earning subjects in social sciences and biomedicine, physical education didactics, selected sports disciplines including a series of regular and related practical training allows students to get thorough understanding of a comprehensive set of professional issues. Secondary approbation subjects are guaranteed by other Faculties of the Charles University. Graduates from our bachelor courses may continue with advanced studies to earn a masters degree in “Secondary school teacher – physical education – second approbation”.

Profil absolventa

The graduate has gained the academic qualification and the required knowledge and comprehension of theories and methods of the study branch, is able to use the knowledge, which have been developed into professional competencies through an accomplishment, in the job as sports instructor, organiser in a sport organisation, etc., is able to develop suitable exercise programmes with the optimal physical and mental strain for different target groups or individuals, is able to collect and evaluate data of clients with help of relevant methods, and present them to the public and specialists in accordance with social, scientific, and ethical aspects.The learning outcomes gained in the subjects of humanities and biomedicine, in the didactics of physical education and sport will enable find a wide range of jobs in the labour market.