velikost textu

Tělesná výchova a sport

Studijní obor

Kód studijního oboru 7401T005
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor filozofie
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaTělesná výchova a sport
AngličtinaPhysical Education and Sport
LatinaRes gymnica atque ludicrae corporis exercitationes

Rady

Oborový garant Tělesná výchova a sport (N; 7401T005; 2 roky; FTVS; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta tělesné výchovy a sportu akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studium navazujícího magisterského oboru Tělesná výchova a sport zajišťuje vysokoškolskou kvalifikaci pro široké spektrum profesionálního uplatnění v oblasti tělesné výchovy a sportu. Připravuje vysokoškolsky vzdělané učitele pro základní, střední a vysoké školy, trenéry a metodiky s nejvyšší kvalifikací i potencionální adepty pro další doktorandské studium či práci v oblasti vědy a výzkumu. Vyvážená struktura povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů umožňuje posluchačům plně pokrýt celou sféru jejich profesionálních zájmů i volbu nabízených směrů studia, jejichž zakončení formou státní závěrečné zkoušky umožňuje získání nejvyššího vzdělání v dané oblasti.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studia "Tělesné výchovy a sportu“ získal v souladu se standardy Evropského rámce kvalifikací a Dublinskými deskriptory vysokoškolskou kvalifikaci a prokázal hluboké teoretické, metodologické a didaktické znalosti studijního oboru. Osvojení nejnovějších poznatků studijního oboru mu dává plné předpoklady k jejich adekvátnímu využívání i dalšímu rozvoji v pedagogické, odborné i výzkumné činnosti. Vzniklé problémy dokáže efektivně řešit i v novém a neznámém prostředí. Závěry pedagogických rozhodnutí a výsledky vědecké a odborné činnosti je schopen přednášet odborné i laické veřejnosti. Znalosti a kompetence dokáže v širších souvislostech i v prostředí s neúplnými nebo omezenými informacemi efektivně propojovat a v souladu se společenskými a etickými principy je aplikovat. Uplatnění najde v profesích instruktora, trenéra, lektora, organizátora ve sportovních klubech, tělovýchovných zařízeních, fitness centrech, cestovních kancelářích, kulturních a rekreačních centrech volného času, obecních úřadech apod. Absolvent je připraven a plně kvalifikován jako učitel tělesné výchovy na základních, středních a vysokých školách i jako expert pro sportovní přípravu. Pro tuto práci má osvojené kompetence organizační, didaktické i metodologické. Je připraven pro další profesionální vzdělávání, samostatné i institucionální.

Charakteristika

Profil absolventa

In compliance with the standards of the European (EHEA) framework of qualifications and the Dublin learning outcomes, the graduate from the Follow-up Master Study Programme in Physical Education and Sport has gained the academic qualification and shown sound theoretical, methodological, and didactic knowledge of the study branch. The gained knowledge of the latest findings in the study branch qualifies him/her for an adequate use of the knowledge as well as for further development in pedagogical, professional, and research activities. The graduate is able to solve problems efficiently in a new or unknown environment, too. He/she is able to present outcomes of pedagogical decisions and scientific and professional activities to both the public and specialists. He/she is able to effectively associate the knowledge and competencies in a broader context as well as in the environment with incomplete or reduced information, and to apply them in compliance with social and ethical principles. The graduate can work as a sports instructor, coach, sports lecturer, organiser or manager in a sport club or organisation, in a sport facility, fitness centre, travel agency, cultural or leisure time centre, municipal or local authority, etc. He/she is also fully qualified for the job of a physical education teacher at the elementary and secondary schools and universities, and a specialist in the sport training as well. He/she has gained organisational, didactic, and methodological competencies for these jobs. The graduate is well-prepared to continue in further professional individual or institutional education.