velikost textu

Training Teachers of Education at Higher Secondary Schools and Colleges

Studijní obor

Kód studijního oboru 7504T298
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor filozofie
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaUčitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy
AngličtinaTraining Teachers of Education at Higher Secondary Schools and Colleges
LatinaArtes paedagogicae ad paedagogiam in scholis mediis ac superioribus praecipiendam applicatae

Rady

Oborový garant Training Teachers of Education at Higher Secondary Schools and Colleges (N; 7504T298; 2 roky; PedF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studijní obor Učitelství pedagogiky pro střední a vyšší odborné školy je koncipován jako jednooborové magisterské studium navazující na bakalářské studium pedagogiky. Těžiště oboru spočívá v didaktických disciplínách, reflektované pedagogické praxi a především v náročných teoretických a metodologických předmětech. Studijní obor se vyznačuje jednak důrazem na osvojování nespecifických odborných kompetencí, jako je např. práce s vědeckým textem a dále zvláštním zřetelem k antropologickým perspektivám. Základní pedagogické disciplíny jsou doplněny předměty z oblasti fyzické, kulturní, sociální a filozofické antropologie. Pedagogické disciplíny jsou uváděny do integrálně antropologických kontextů proto, aby vždy vystoupil do popředí konečný cíl profesionální pedagogické práce, tedy citlivá kultivace člověka s ohledem na jeho možnosti i limity – kultivace, která zohledňuje nejširší souvislosti lidské existence. Studium je primárně zaměřeno na utváření oborových, pedagogicko-psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí pro výkon profese učitele pedagogiky a pro další edukační nebo koordinační aktivity v oblasti školního i mimoškolního vzdělávání.

Profil absolventa

Absolvent má teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou nezbytné pro fundovanou výuku pedagogických disciplín na středních a vyšších odborných školách. Ovládá na vysoké úrovni odbornou terminologii pedagogiky i příbuzných věd, orientuje se v interdisciplinárních otázkách a pedagogicky relevantních tématech moderních věd o člověku a společnosti. Dokáže promýšlet kontexty nejrůznějších pedagogických problémů s ohledem na variabilitu jedince i společnosti, má vhled do integrálně chápané antropologie. Své znalosti a dovednosti uplatní nejen v tvořivém vyučování pedagogických disciplín, ale i ve společenskovědním výzkumu a koncepční činnosti ve vzdělávání.

Charakteristika

The study programme Training Teachers of Educational Science for Secondary Schools and Colleges is designed as a single-subject consecutive master's degree programme following the bachelor's degree programme in Education. The core of the programme consists of didactical disciplines, reflections on teaching practice and primarily of challenging theoretical and methodological courses. The study programme is characterized by its emphasis on acquisition of non-specific professional competence, such as critical reading of scientific texts, and by its emphasis on anthropological perspectives. The fundamental disciplines of educational science are enriched by courses in physical, cultural, social and philosophical anthropology. Pedagogical disciplines are put into integral anthropological context with the aim of highlighting the ultimate goal of professional pedagogical work, i.e. of responsive cultivation of human beings respecting the individual’s potential and limits –cultivation reflecting the broad context of human existence. The study programme primarily focuses on development of professional, pedagogical-psychological, communication and other personality enhancing competences needed for the profession of a teacher of educational science and for other educational or coordinative activities in the fields of school and extracurricular education.

Profil absolventa

Graduates have thorough theoretical knowledge and practical skills prerequisite to erudite teaching of educational science at secondary schools and colleges. They have mastered the specialized terminology of educational science and related sciences and is knowledgeable in interdisciplinary issues and pedagogically relevant topics of modern social sciences. They can consider contexts of a wide range of educational problems, taking into account variability among individuals and in society. Graduates have insight into integrally conceived anthropology. They can apply their knowledge and skills not only in creative teaching of educational disciplines, but also in social science research and in conceptual work in education.