velikost textu

Musical Theory and Education

Studijní obor

Kód studijního oboru 7501V005
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaHudební teorie a pedagogika
AngličtinaMusical Theory and Education
LatinaMusices theoria atque doctrina artis musicae praecipiendae

Rady

Oborový garant Musical Theory and Education (D; 7501V005; 4 roky; PedF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Musical Theory and Education (D; 7501V005; 4 roky; PedF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Obor hudební teorie a pedagogika vychází ve své koncepci z takového výběru a syntézy muzikologických a hudebně pedagogických disciplín, které umožňují vyváženou přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků po stránce vědecké a pedagogické. V souladu s širokým spektrem působnosti hudební pedagogiky sleduje toto studium odpovídající cíl: přípravu specialistů v oblasti výzkumné práce pro sféru všeobecného či odborného hudebního vzdělávání a pro další činnosti, jež takovou specializaci vyžadují.

Profil absolventa

Absolvent má osvojeny znalosti v širokém spektru hudebněpedagogické problematiky, a to v oblasti hudebněpedagogického výzkumu, dějin hudby, hudební teorie se specializací na vytčený problém, didaktiky obecné či speciální hudební výchovy a hudební teorie zacílené na pedagogickou interpretaci a aplikaci teoretických poznatků. Absolvent je schopen dále rozvíjet vědecký obor na základě hudebněpedagogického výzkumu a hudebněpedagogické aplikace teoretických poznatků v praxi pro potřeby všeobecného a speciálního školství všech stupňů. Sám je schopen v týchž oblastech dalšího vědeckého rozvoje a kvalifikačního růstu.

Charakteristika

The branch music theory and pedagogy is based on the selection and synthesis of the musicological and musical educational disciplines allowing a balanced preparation of highly qualified experts in terms of research and teaching. In accordance with a broad spectrum of musical pedagogy, the branch follows the scope of this study corresponding to the target: the preparation of specialists in the sphere of research for music education or vocational training and other activities requiring this specialization.

Profil absolventa

The graduate has acquired knowledge in a wide range of music-educational research, music history, music theory, didactics of general and special music education and music theory aimed at the teaching interpretation and application of theoretical knowledge. Graduates are able to develop a science based on research and application of theoretical knowledge in practice for general and special education at all levels. He is able to develop his own further scientific knowledge and qualification.

Charakteristika

Profil absolventa

Die Absolventen werden mit der notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten in dem gewählten Bereich ausgestattet, so dass es zu erhöhten Anforderungen an die Vorbereitung künftiger Musiklehrer beiträgt. Es betrifft vor allem Forschungsvoraussetzungen für eine erfolgreiche Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler und zwischen Disziplinen der Wissenschaft und der Kunst. Angewandte Forschung kann wesentlich zur Schaffung neuer Ausbildunsprogramme zu Konzeption und Verfassen von Lehrbüchern und modernen technischen Mitteln auf allen Ebenen der Musikerziehung beitragen.