velikost textu

Special Education

Studijní obor

Kód studijního oboru 7506V002
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaSpeciální pedagogika
AngličtinaSpecial Education
LatinaPaedagogia specialis

Rady

Oborový garant Special Education (D; 7506V002; 4 roky; PedF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Special Education (D; 7506V002; 4 roky; PedF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován nevyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Obsah doktorského studia se orientuje především na problematiku zdokonalování života zdravotně postižených lidí v souvislosti s jejich zapojením do společnosti. Zvláštní důraz je kladen především na sociální akcent.
V doktorském studiu jsou vychováváni odborníci širokého spektra speciální pedagogiky, schopní rozvíjet obor v tomto novém pojetí a schopní řešit aktuální problematiku života zdravotně postižených členů naší společnosti.
Jednotlivé studijní předměty se zaměřují i na aktuální otázky současné speciální pedagogiky v mezinárodním kontextu.
Výzkumná činnost se orientujet na:
• Rané dětství včetně speciálně pedagogické diagnostiky a intervence
• Rodinu se zdravotně postiženým dítětem a její postavení ve společnosti
• Společenskou, kulturní a pracovní integraci zdravotně postižených, včetně integrace žáků a studentů se speciálními výchovně vzdělávacími potřebami do běžných škol
• Tvorbu speciálně pedagogických a sociálně rehabilitačních metod, technik a postupů (včetně terapií)
• Změny postojů veřejnosti ke zdravotně postiženým spoluobčanům
• Rozvoj systému speciální pedagogiky, jeho hlavních strukturálních celků, včetně rozvoje teorie kvalit života hlavních skupin zdravotně postižených občanů

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu je připraven na tvůrčí badatelskou činnost v oblasti speciální pedagogiky s užším zaměřením na jím zvolenou specializaci vědního oboru (logopedie, surdopedie, etopedie, somatopedie, psychopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení). Ovládá metodologii výzkumu, současnou úroveň vědeckých poznatků v daném oboru i ve vědách příbuzných. Studiem získal předpoklady k týmové spolupráci a účasti na výzkumných projektech včetně projektů mezinárodních. Je připraven pro edukačně vědeckou činnost na vysoké škole a v relevantních výzkumných ústavech.

Charakteristika

The content of Ph.D. Study Program is focused mostly on the increase of participation of people with disabilities in the society as well as the improvement of quality of their lives. Special attention is given to social aspects.
Ph.D. Study Program offers education in wide spectrum of special-education disciplines. Students of this program are prepared to develop the scientific discipline of special education in this new prospective and to solve actual problems related to quality of life of people with disabilities.
Individual courses also cover actual aspects of special education in the international context.
Research activities should preferably cover:
• Early age including special educational diagnostics and intervention
• Family with disabled child and its position in the society
• Social, cultural and occupational integration of people with disabilities, including integration of pupils and students with special needs into the mainstream basic schools
• Development of special educational and social rehabilitation methods, techniques and procedures
• Changes in approach of general public to people with disabilities
• Development of the system of special education, its main structural parts, including the development of the theory of life quality of people with disabilities

Profil absolventa

The graduate of Ph.D. study program is ready for creative research activities in the area of special education with the focus on selected discipline of this scientific field (speech-therapy, surdopedy, ethopedy, somatopedy, psychopedy, ophtalmopedy, specific learning difficulties). Graduate grasps research methodology, actual status of research findings in selected discipline and related scientific disciplines. Graduate gained preconditions for team work and participation on research projects including international ones. Graduate is ready for educational and research activities at university and relevant research institutions.