velikost textu

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor

Kód studijního oboru 7507R040
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaInformační technologie se zaměřením na vzdělávání
AngličtinaInformation Technology Oriented at Education
LatinaTechnologia informatica institutioni applicata

Rady

Oborový garant Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R040; 3 roky; PedF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Cílem studia bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání je poskytnout studentům bakalářské vysokoškolské vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií, a připravit je tak po stránce teoretické i praktické pro přímé uplatnění v profesích orientovaných na aplikace informačních a komunikačních technologií i pro pokračování ve studiu v magisterském studijním oboru. Studium by mělo poskytnout ucelené, kompetenčně a aplikačně orientované vysokoškolské bakalářské vzdělání obsahově zaměřené na architekturu výpočetních systémů, technické a programové vybavení počítačů a počítačových sítí, programování, počítačovou grafiku, multimediální a webové aplikace a správu síťových prostředků, informačních a databázových systémů institucí a podniků. Zaměření studijního oboru je současně koncipováno s ohledem na skutečnost, že očekávanou prioritou absolventa tohoto studia, které je součástí strukturovaného studia učitelství na Pedagogické fakultě UK v Praze, bude navazující magisterské studium Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání je vybaven odbornými znalostmi z informatiky, algoritmizace a programování, architektury a funkce výpočetních systémů, funkce operačních systémů a jejich administrace, tvorby a implementace databázových a informačních systémů a webových technologií. Absolvent je vybaven odbornými dovednostmi v oblasti instalace, správy, profylaxe a rozvoje osobních počítačů a počítačových sítí, využití aplikačního software při zpracování dat a informací, tvorby informačních systémů, implementace jejich databázového řešení a webového rozhraní. Absolvent bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání může uplatnit získané vzdělání včetně komplexu kompetencí podporujících jeho profesní adaptabilitu v řadě profesí a funkcí ve vzdělávacích institucích a zařízeních jako asistent pedagoga při zajišťování technologicky orientovaných činností, ve firmách a institucích zabývajících se prací s informacemi, obchodem či poskytováním služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií

Charakteristika

Graduate of the bachelor program Information Technology Oriented at Education is equipped with the knowledge of informatics, of algorithms and programming, of architecture and functions of computer systems, of operating systems and their administration and of development of information systems and web technologies. Graduate is equipped with skills in the field of the installation, administration, prophylaxis and the development of computers and computer networks, the use of application software for processing data and information, in the field of the development of information systems and implementation of their database solution and web interface. Graduate is equipped with competencies supporting his vocational adaptability in a range of occupations and functions in educational institutions, firms and organizations in the provision of activities focused on the application of information technology. Graduate of the bachelor program Information Technology Oriented at Education may apply the acquired education including complex skills supporting the professional adaptability in a range of occupations and functions connected with providing technology oriented activities in educational institutions and facilities, in firms and institutions engaged in the field of information and communication technology, information processing or trade.

Profil absolventa

Graduate of the bachelor program Information Technology Oriented at Education is equipped with the knowledge of informatics, of algorithms and programming, of architecture and functions of computer systems, of operating systems and their administration and of development of information systems and web technologies. Graduate is equipped with skills in the field of the installation, administration, prophylaxis and the development of computers and computer networks, the use of application software for processing data and information, in the field of the development of information systems and implementation of their database solution and web interface. Graduate is equipped with competencies supporting his vocational adaptability in a range of occupations and functions in educational institutions, firms and organizations in the provision of activities focused on the application of information technology. Graduate of the bachelor program Information Technology Oriented at Education may apply the acquired education including complex skills supporting the professional adaptability in a range of occupations and functions connected with providing technology oriented activities in educational institutions and facilities, in firms and institutions engaged in the field of information and communication technology, information processing or trade.