velikost textu

Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematics

Studijní obor

Kód studijního oboru 7504T221
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor filozofie
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika
AngličtinaTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematics
LatinaArtes paedagogicae ad disciplinas humanitatis et naturae in scholis litterariis atque mediis praecipiendas applicatae mathesis

Rady

Oborový garant Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematics (N; 7504T221; 2 roky; PedF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Cílem magisterského studia Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – matematika je poskytnout jeho absolventům ucelené magisterské vzdělání, které je připraví pro profesi učitele matematiky na 2. stupni základní školy, v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a na všech typech středních škol. Studijní obor respektuje vyváženost kognitivní, didaktické a pedagogicko-psychologické složky přípravy. Důraz je kladen na uplatňování didaktických inovací ve vyučování matematice s přihlédnutím k současným didaktickým koncepcím, přičemž staví na znalostech z různých oblastí matematiky z bakalářského studia. Absolventi studijního oboru budou připraveni na konstrukci školních vzdělávacích programů se zaměřením na integraci různých částí matematiky (aritmetika, algebra, geometrie, statistika, finanční matematika atd.) a různých vzdělávacích oblastí. Absolventi studijního oboru získají dostatek vědomostí a dovedností k tomu, aby mohli ve vyučování i mimo ně diferencovaně pracovat s žáky talentovanými v matematice i s žáky se specifickými poruchami učení.

Profil absolventa

Absolvent je vybaven vědomostmi a dovednostmi potřebnými pro výkon profese plně kvalifikovaného učitele předmětu matematika na 2. stupni základní školy, v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a na všech typech středních škol. Má solidní matematické, didaktické a pedagogicko-psychologické vzdělání. Umí tvořivě aplikovat moderní didaktické metody a formy práce. Dokáže identifikovat žáky s talentem i s poruchami učení a poskytnout jim kvalitní vzdělání v matematice a kvalifikovanou pomoc. Může se uplatnit i mimo školství, v mediích, úřadech a institucích zaměřených na vzdělávání. Je vybaven znalostmi a dovednostmi pro pokračování studia v doktorském studijním oboru Didaktika matematiky.

Charakteristika

The goal of master studies in the programme Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools – Mathematics is to provide graduates with comprehensive education which will prepare them for the profession of mathematics teacher at lower and upper secondary schools of all types. The programme respects a balance of cognitive, didactic and pedagogy-psychologic parts of education. An emphasis is put on the use of didactic innovations in the teaching of mathematics with regard to the current didactic conceptions, while building on the knowledge of different fields of mathematics acquired in the bachelor degree of study. The graduates will be prepared to construct school educational programmes with the focus on integration of different parts of mathematics (arithmetic, algebra, geometry, statistics, financial mathematics, etc.) and various educational areas. The graduates will acquire enough knowledge and skills to work in differentiated ways with both pupils talented in mathematics and pupils with special needs not only in mathematics lessons but also within out-of-school activities.

Profil absolventa

The graduate is equipped with knowledge and skills needed for the profession of a fully qualified teacher of mathematics at lower and upper secondary schools of all types. He/she has solid mathematical, didactic and pedagogical-psychological education. He/she can apply modern teaching methods and forms of work creatively. He/she can identify pupils with talent and with special needs and provide them with quality education in mathematics and qualified help. He/she can work outside school system, in media and institutions aimed at education. He/she is equipped with knowledge and skills needed for further studies in doctoral study of Mathematics Education..