text size

Filozofie

Study branch

Study branch code 6101V004
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechFilozofie
EnglishPhilosophy
LatinPhilosophia

Boards

Subject area board of Filozofie (D; 6101V004; 6101V004; 4 years; PedF; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Education accredited taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail

Units participating in instruction

Name Accreditation status WhoIS
Institute of Philosophy accredited Detail

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolvent doktorského studijního oboru je připraven na tvůrčí badatelskou činnost v oblasti filozofie, s užším zaměřením na filozofii výchovy. Ovládá ontologické, gnozeologické a etické předpoklady filosofického myšlení na poli výchovy a vzdělávání, a to jak z hlediska diachronního, tak synchronního. Studiem získal předpoklady porozumět habituálnímu charakteru výchovy a vzdělávání z hlediska filozofického, a může tak přispět k rozvoji evropského a planetárního myšlení v rámci vzdělanostní společnosti. Absolvent je připraven pro edukačně vědeckou činnost na vysoké škole, v relevantních výzkumných ústavech, ale také pro činnost politickou z obecně prospěšného hlediska.

Study profile

Learning outcomes

The graduate of doctoral programme is capable of research activity in the area of philosophy, particularly the philosophy of education. He is acquainted with ontological, gnoseological and ethical assumptions of philosophical thinking from both diachronic and synchronic aspect. He understands the habitual nature of education from a philosophical viewpoint and can contribute to the development of European and planetary thinking. The graduate is prepared for educational and scientific work at university or a research institute as well as for generally beneficial political aktivity

Study profile

Learning outcomes

Der Absolvent des Doktor-studiums wird auf die kreative Forschungstätigkeit im Gebiet der Philosophie, mit der engeren Orientation auf Philosophie der Erziehung vorbereitet. Er beherrscht die ontologischen, gnozeologischen und ethischen Voraussetzungen des philosophischen Denkens im Bereich der Erziehung und der Bildung und das sowohl von dem diachronen als auch synchronen Standpunkt gesehen.
Er hat durch das philosophische Studium die Voraussetzungen zur Verständigung des habituellen Charakters der Erziehung und der Bildung gewonnen und er kann zur Entwicklung des europäischen und planetarischen Denkens im Rahmen der ausgebildeten Gesellschaft beitragen.