velikost textu

Pedagogika předškolního věku

Studijní obor

Kód studijního oboru 7501T010
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor filozofie
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaPedagogika předškolního věku
AngličtinaPedagogy of Pre-School Age
LatinaPaedagogia aetati praescholari applicata

Rady

Nemá žádné rady

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Magisterské studium Pedagogika předškolního věku spočívá v prohloubené teoretické i výzkumné přípravě zaměřené na předškolní vzdělávání, psychologické disciplíny, na specializační nabídku povinně volitelných modulů (Speciální pedagogika, Studium raného dětství, Environmentální výchovy, Školský management). Předměty studijního plánu jsou orientovány např. na hodnoty ve výchově a práva dítěte, pedagogický výzkum, na vývojovou psychologii a psychologii osobnosti s přesahem na psychologickou diagnostiku a poradenství, na vztahy preprimárního a primárního vzdělávání, na vzdělávací podporu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a didaktické aplikace směřující ke komplexní podpoře pregramotnosti v předškolním vzdělávání.
Student je vzděláván pro celou šíři profesních kompetencí v oblasti pedagogické, řídící, poradenské a výzkumné se zaměřením na děti předškolního věku.

Profil absolventa

Absolvent/ka získá náročnou teoretickou přípravu z předškolní pedagogiky a specializovanou profesní kvalifikaci pro výchovu a vzdělávání předškolního dítěte. Je připraven/a pro inovační výchovnou, koncepční, řídící, hodnotící, diagnostickou, intervenční a poradenskou činnost v oblasti předškolní výchovy. Má široké možnosti uplatnění pracovat jako specialista v různých zařízeních předškolního vzdělávání a sociální i speciálně pedagogické péče, v nichž jde o podporu, zprostředkování a rozvoj vzdělávacích a kulturních hodnot, zaměřených na individuální rozvoj osobnosti dítěte a práci s rodinami a na výzkumných a inspekčních pracovištích.

Charakteristika

Master’s study Pre-primary education provides deepening theoretical and research preparation targeted on pre-primary education, psychology disciplines and deepened optional specializations in different modules (Special pedagogy, Early childhood education, Environmental education, School management). Subjects of the study are focused on value education and children rights, pedagogical research, developmental psychology, personal psychology with carry-over into psychological diagnosis and consultancy, relation between primary and pre-primary education, educational support of children from socially disadvantaged backgrounds, didactical applications for complex support of pre-literacy in pre-primary education, etc. The students are prepared for many of the professional competences in pedagogical, management, consultancy and research fields with focus on pre-school children.

Profil absolventa

The graduates will gain demanding theoretical training in pre-primary education and specialized professional qualification for pre-school education. They are ready for innovative educational, conceptual, managerial, evaluating, diagnostic, intervention and consulting activities in pre-school education. They have a wide range of possibilities to work as specialists in various pre-school or social and special educational care facilities that require support, mediation and development of educational and cultural values that are focused on the individual development of the child's personality and work with families, and as specialists in research and inspection workplaces.