velikost textu

Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Choir Conducting

Studijní obor

Kód studijního oboru 7504T226
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor filozofie
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovství
AngličtinaTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Choir Conducting
LatinaArtes paedagogicae ad disciplinas humanitatis et naturae in scholis litterariis atque mediis praecipiendas applicatae ars cantus choralis moderandi

Rady

Oborový garant Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Choir Conducting (N; 7504T226; 2 roky; PedF; en; P; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován nevyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Cílem magisterského studia oboru Sbormistrovství je vybavit absolventa rozsáhlými vědomosti a praktickými dovednostmi v odborných disciplínách aprobačního předmětu tak, aby byl schopen je aplikovat společně s pedagogicko-psychologickými a oborově didaktickými disciplínami do hudebně pedagogické praxe ve vzájemné provázanosti všech složek v rovině teoretické i praktické. Záměrem studia oboru je výchova sbormistra působícího ve školních zařízeních typu základních škol, základních uměleckých škol, středních škol (především gymnázia, střední pedagogické školy a pedagogická lycea), dále sbormistra amatérských, poloprofesionálních a profesionálních sborových těles, působících při různých kulturních institucích, popř. odborného pracovníka v zařízeních pro zájmovou činnost dětí a mládeže či v oblasti kultury a vzdělávání dospělých, který je schopen vzdělávat ve smyslu současných inovativních trendů. Povinný základ studia tvoří předměty, které se týkají rozvíjení dirigentských dovedností v nejširším slova smyslu (individuálně koncipovaná Příprava dirigentských výkonů, kolektivní seminář Dirigentské praktikum, příprava a vlastní realizace Absolventského koncertu). Velký důraz je v tomto typu studia kladen na didaktickou rovinu přípravy budoucího sbormistra. V předmětu Didaktika sborového zpěvu a Didaktika hlasové výchovy se student postupně seznámí s metodikou pěvecké výchovy ve sboru, s metodikou nácviku sborových skladeb, s metodikou popularizace hudby, s organizačními aspekty práce sborového kolektivu a se sborovým managementem. Student je připravován i na možnost uplatnění jako regenschori (Latina pro sbormistry, Liturgická praxe), nebo pro řízení vokálně instrumentálních souborů (Interpretace vokálně instrumentálních skladeb). Paralelně dále rozvíjí své instrumentální dovednosti (Korepetice a hra klavírních výtahů). Student se může profilovat i směrem k teorii interpretačního umění (Estetika sborové interpretace).

Profil absolventa

Absolvent je vybaven vědomostmi a praktickými dovednostmi ve složce oborově předmětové. Je schopen aplikace získaných poznatků společně s pedagogicko-psychologickými a oborově didaktickými disciplínami do hudebně pedagogické praxe ve vzájemné provázanosti všech složek v rovině teoretické i praktické. Je plně kvalifikován jako sbormistr v oblasti pedagogické, umělecké, organizační nebo sociální

Charakteristika

The aim of the master's degree in choir conducting to equip graduates with extensive knowledge and practical skills in specialized disciplines certified subject so as to be able to apply it together with pedagogical-psychological and didactic disciplines professionally in music teaching practice in the interdependence of all components in the theoretical and practical. The intention of the study is education of choirmasters acting in educational establishments type primary schools, art schools, secondary schools (especially high schools, secondary schools of education and educational Lyceum), then choirmaster of amateur, semi-professional and professional choirs, working at various
8
cultural institutions, respectively, specialist in facilities for recreational activities of children and youth and culture and adult education, which is able to educate in terms of current innovative trends. Mandatory basis are the courses of study that relate to conducting skills development in the broadest sense (individually conceived Preparing Conductor Performance, collective workshop Conductors practicum, Preparation and realization of the graduation concert). Great emphasis is emphasis on didactic plane preparing for the future choirmaster in this type of study. In the course Teaching Methodology of choral singing and vocal education students are introduced to the methodology of singing education in a choir, a methodology practice choral music with the methodology popularization of music, with the organizational aspects of choral and choral collective management. Students are also prepared for the possibility of sacred music (Latin for choirmasters, Liturgical practice), or to control vocal and instrumental ensembles (Interpretation of vocal and instrumental works). In parallel, further develop their instrumental skills (Accompanist and playing piano). Students may also profiled towards the theory of performing arts (Choral interpretation Aesthetics).

Profil absolventa

Graduates achieve knowledge and practical skills in their field. They are able to apply all the gained knowledge with educational-psychological and professional-didactic disciplines into music-pedagogical practice in correlation with all theoretical and practical components. They are fully qualified as choir conductors in a pedagogical, artistic, organisational and social area.