velikost textu

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor

Kód studijního oboru 7507R039
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFrancouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
AngličtinaFrench Language oriented at education
LatinaLingua Francogallica institutioni applicata

Rady

Oborový garant Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R039; 3 roky; PedF; cs; P; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Bakalářský studijní program formuje a prohlubuje formou přednášek a seminářů konaných v jazyce francouzském vědomosti v oboru francouzských studií, jak v lingvistických a literárních disciplínách, tak v oblasti kulturní antropologie a frankofonie. Důraz je kladen na zvládnutí teoretických základů filologického oboru, na propojení teoretických znalostí s jejich konkrétní praktickou aplikací a na komunikaci v jazyce (dosažená úroveň jazykových znalostí a dovedností ve francouzštině je B2+ Evropského referenčního rámce). Studijní program je koncipován jako příprava k učitelskému povolání a motivuje absolventa k volbě navazujícího magisterského studia učitelského směru.

Profil absolventa

Absolvent zvládne ústní i písemnou komunikaci ve francouzštině, dokáže propojit teoretické základy lingvistiky a literární vědy s praxí. Uplatní se jako lektor v zařízeních pro zájmovou činnost, v kulturních a charitativních domácích i mezinárodních organizacích, ve státních institucích, v edičních domech, médiích a tiskových agenturách.

Charakteristika

The Bachelor´s program forms and intensifies the knowledge in the field of French Studies, both in the disciplines of Linguistics and Literature as well as in the domain of Cultural Anthropology and Francophonie. The seminars and lectures are held in French. The emphasis is placed on dealing with the theoretical framework of the philological aspects of the program, on linkage of theoretical knowledge and its application as well as on communication in French (the achieved level of the French Language is B2+ according to the Common European Framework of Reference for Languages). The program is designed to prepare students for the career of a teacher and motivates its graduates to enroll in subsequent Master´s Program in Teaching.

Profil absolventa

The graduate is able to write and speak in French. He also has a basic knowledge of the fundamental notions of linguistics and a comprehensive literary culture. Those competences enables the graduate to work in leisure time centres, cultural agencies, national or international nonprofit organizations and to integrate state institutions, publishing houses or press agencies.