velikost textu

Pedagogika

Studijní obor

Kód studijního oboru 7501R008
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaPedagogika
AngličtinaPedagogy
LatinaPaedagogia

Rady

Oborový garant Pedagogika (B; 7501R008; 3 roky; PedF; cs; P,K; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: kombinovaná
Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Forma studia: prezenční
Forma studia: prezenční
Forma studia: prezenční
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Koncepce studijního oboru vychází z předpokladu, že část absolventů může končit studium bakalářskou zkouškou a druhá část bude pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském oboru pedagogika. Proto jsou ve studijním plánu zařazeny jednak předměty, které první skupině poskytnou vědomosti a dovednosti umožňující uplatnit se jako vychovatelé nebo pedagogové volného času, jednak předměty, které v případě druhé skupiny budou východiskem pro následné magisterské studium.
V průběhu bakalářského studia budou rozvíjeny dovednosti týmové práce, zároveň budou prostřednictvím studijních obsahů, ale i metod práce, utvářeny u studentů specifické profesní rysy osobnosti, zejména schopnost seberegulace, zdravého sebevědomí a sebepoznání, empatie, taktu.
Dalším společným cílem studijního oboru je prohlubování vědomostí a dovedností, které jsou východiskem pro pochopení principů a zásad zdravého životního stylu a utváření vyhraněného vztahu ke zdraví a odmítání škodlivin. Důležitou součástí studijního programu je praxe. V prvních dvou semestrech má podobu motivační. Studenti se formou společných náslechů seznámí postupně s reálnými podmínkami základních profesí, pro které budou v dalším průběhu studia (v bakalářské i magisterské části) připravováni. Studenti v rámci praxe hospitují v různých typech škol, školských zařízení, sportovních zařízení, nebo v institucích pro volný čas. Seznamují se s provozem těchto zařízení, učí se analyzovat a hodnotit vnitřní a vnější faktory, které ovlivňují jejich činnost. Podstatným rysem výuky v bakalářském stupni je důraz na aktivní a samostatnou činnost studujících, zpracovávání individuálních i skupinových projektů a případových studií.

Profil absolventa

Absolvent oboru pedagogika získá základní orientaci v disciplínách směřujících k rozvoji člověka z hledisek psychologických, sociologických a pedagogických. Získané vědomosti a dovednosti mu umožní stát se kvalifikovaným pracovníkem pro oblast volného času ve vybraných školských a mimoškolských zařízeních a v oblasti sociální prevence.

Charakteristika

The concept of the field of study is based on the assumption that part of the graduates may end with a bachelor's degree study and the second part will continue to study in a follow-up Master's degree in pedagogy. Therefore, the subjects included in the curriculum include subjects that provide the first group with knowledge and skills to be employed as educators or leisure time educators, as well as subjects which, in the case of the second group, will be the basis for subsequent masters studies.
In the course of the bachelor study, team work skills will be developed. At the same time, through the study contents and the methods of work, students will develop specific professional features of the personality, especially the ability of self-regulation, self-confidence and self-knowledge, empathy, tact.
Another common goal of the field of study is the deepening of knowledge and skills, which are the basis for understanding the principles and principles of healthy lifestyles and the formation of a definite relationship to health and the rejection of pollutants. An important part of the study program is practice. In the first two semesters, it is motivational. Students will be acquainted with the real conditions of the basic professions in the form of joint hearings, for which they will be prepared in the further course of study (both in the bachelor and master classes). Students practice internships in different types of schools, school facilities, sports facilities, or leisure facilities. They are familiar with the operation of these devices, they learn to analyze and evaluate the internal and external factors that affect their activities. An essential feature of the bachelor's degree program is the emphasis on active and independent student activity, individual and group projects and case studies.

Profil absolventa

Graduate has gained orientation in such fields of psychology, and pedagogy that are dealing with human development. Obtained knowledge and skills allowed him/her to be a qualified worker in the area of leisure time. Her/his activities would be oriented toward both curricular and exracurricular institutions, and in the fields of social care and social prevention.