velikost textu

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor

Kód studijního oboru 7504R009
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaChemie se zaměřením na vzdělávání
AngličtinaChemistry Oriented at Education
LatinaChemia institutioni applicata

Rady

Oborový garant Chemie se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R009; 3 roky; PedF; cs; P,K; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: kombinovaná
Forma studia: kombinovaná
Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Forma studia: prezenční
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Základním cílem studijního oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání je příprava absolventů pro následující navazující magisterské studium budoucích učitelů chemie na základních a na těch středních školách, kde je chemie všeobecně vzdělávacím předmětem. Studium je zaměřeno především na hlubokou odbornou přípravu studentů v obecné a anorganické chemii, organické chemii, analytické chemii a na rámcovou přípravu ve fyzikální chemii a v biochemii. Široké vědomosti a dovednosti, které studenti získávají na přednáškách, seminářích a v laboratorních cvičeních, jsou základem nejen pro následné magisterské studium na fakultách s podobným zaměřením, ale umožní jim uplatnit se i mimo oblast školství, například ve státní správě, v zařízeních pro zájmovou činnost mládeže, i jako techničtí asistenti v chemických laboratořích s výzkumným i technologickým zaměřením.

Profil absolventa

Absolvent získal vědomosti a dovednosti v jednotlivých chemických oborech. Dovede pracovat v laboratoři, umí řešit úkoly chemické povahy. Nachází uplatnění jako asistent pedagoga, pedagog volného času, ve státní správě, dále ve výzkumných laboratořích či jiných institucích zabývajících se problematikou chemie či jiné příbuzné disciplíny.

Charakteristika

The basic aim of the study field – Chemistry with a focus on education is preparation of graduates for following master studies for prospective elementary and secondary school teachers where Chemistry is a school subject of general education. The study is above all focused on deep professional student preparation in general, inorganic, organic and analytical chemistry and general preparation in physical chemistry and biochemistry. The broad knowledge and skills the students gain on lectures, seminars and laboratory courses are basics not only for the following master studies at a faculty with similar specialization, but also enables the students assert themselves also outside of schools, for example in public administration, in institutions for free time youth activities, also as technical assistants in chemistry laboratories with a research and technological focus.

Profil absolventa

A graduate gained knowledge and skills in particular chemical disciplines. They can work in a laboratory and are able to solve tasks of chemical nature. They can assert themselves as an assistant pedagogue, as a leisure-time pedagogue, in public administration and also in research labs or other institutions focused on chemistry or related disciplines.