velikost textu

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor

Kód studijního oboru 7507R036
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaAnglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
AngličtinaEnglish Language Oriented at Education
LatinaLingua Anglica institutioni applicata

Rady

Oborový garant Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R036; 3 roky; PedF; cs; P,K; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Oborová část bakalářského studia zahrnuje absolvování souboru disciplín lingvistických, literárně-vědných, didaktických a disciplín rozvíjejících jazykové kompetence v jejich maximální vzájemné propojenosti, vedoucí k dosažení stanoveného profilu absolventa. V lingvistických disciplínách se systematicky buduje komplex vědomostí o současném anglickém jazykovém systému. Student postupně probírá jeho jednotlivé roviny, seznamuje se s jejich klíčovými koncepty, kategoriemi a vztahy. Důraz je na tomto stupni studia kladen především na languové disciplíny, tedy (s výjimkou fonetiky) jde o fonologii, morfologii, lexikologii, sémantiku a syntax. Veškerá výuka směřuje k důslednému propojení teoretického výkladu s praktickým využitím, a to jak v rámci jednotlivých disciplín, tak interdisciplinárně. Cílem literárně-vědných disciplín je kultivování percepce literárních textů a vytváření schopnosti jejich relevantní analýzy a interpretace, což rovněž přispívá k rozvoji obecně potřebné schopnosti formulování vlastních myšlenek, též ke schopnosti jejich prezentace a argumentačného prosazení. Literárně-vědné disciplíny si rovněž kladou za cíl posílit u studentů vědomí rozmanitosti kultur a podtrhují potřebu akceptování jejich jinakosti. Cílem úvodních kurzů didaktiky anglického jazyka je seznámit studenty se základy oborové didaktiky. Na tomto stupni studia je důraz kladen především na propojování již osvojených poznatků z oblasti pedagogiky, psychologie a obecné didaktiky se specifiky daného oboru. Studenti se seznamují se základní terminologií spojenou s didaktikou anglického jazyka a se základními koncepty této disciplíny. V rámci výuky dochází k propojování teoretických východisek s jejich praktickou aplikací a reflexí. V oblasti výuky jazyka se systematicky rozvíjejí všechny čtyři jazykové dovednosti tak, aby se absolvent bakalářského studia dostal na úroveň vysoké pokročilosti (minimálně úroveň C1) a dokázal se písemně i ústně vyjadřovat správně, plynule a kultivovaně. V jazykových předmětech se také sleduje cíl obeznámení studentů s kulturou a institucemi zemí anglofonních oblastí a Evropské unie. Významný faktor cílené profilace absolventů bakalářského studia představuje též možnost výběru z nabídky povinně-volitelných předmětů, jež prohlubují nosné disciplíny, tj. lingvistické, literárněvědné a didaktické, dále rozšiřují historické a společensko-kulturní povědomí o anglicky mluvících oblastech nebo prohlubují jazykové kompetence. Odborná a jazyková příprava zaručují, že absolvent bakalářského studia bude plně připraven na kteroukoliv zvolenou alternativu možných následných působení, které se uvádějí v profilu absolventa.

Profil absolventa

Absolvent oboru anglický jazyk má rozsáhlé vědomosti o současném anglickém jazykovém systému, dějinách anglické a americké literatury a celkově ovládá jazyk na úrovni vysoké pokročilosti (C1+). V oblasti didaktiky anglického jazyka ovládá základní terminologii, rozumí vybraným teoretickým východiskům a je schopen je reflektovat v praxi.

Charakteristika

The content of the study towards the Bachelor degree includes the completion of a complex of linguistic and literary scholarly disciplines and the passing of a course in teaching methodology with emphasis on the resulting language skills of the graduate. The linguistic disciplines aim at creating in the students a complex of knowledge about the contemporary English language system.
The student gradually explores its individual levels, and familiarizes himself/herself with its key concepts, categories and relations. The emphasis at this stage is primarily on the langue disciplines, i.e. (with the exception of phonetics) on phonology, morphology, lexicology, semantics and syntax. The whole effort concentrates on a profound linkage of theory with its practical application, both in the individual disciplines, and their interdisciplinary interaction. The objective of literary scholarly disciplines is the cultivation of the perception of literary texts and of the ability to relevantly analyze and interpret them. This also involves the development of the students´ ability
to formulate their ideas, as well as to present them in a well-argued way. The literary disciplines also aim at increasing the students´ awareness of the variety of cultures and acceptation of their otherness. The objective of the introductory course in the methodology of teaching English is to acquaint the students with the foundations of teaching methodology. At this stage the emphasis is laid on linking the acquired theoretical knowledge of pedagogy, psychology and general teaching methodology with the specificity of the field of study. The students familiarize themselves with the basic terminology concerning the teaching of English and with the basic concepts of this discipline. Again, the linkage of theoretical concepts with their practical application and reflection will be at the forefront of attention. In the area of teaching the language, the stress will be on a systematic development of all 4 language skills so that the graduate of the Bachelor study shall achieve the higher advanced level (at least the C1 level) and shall be able to express himself/herself in correct, fluent and cultivated English both in the written and spoken form. The language disciplines also aim at acquainting the students with the culture and institutions of English-speaking countries and of the European Union. A significant factor in the training of the future graduates is the opportunity to choose optional-mandatory subjects which complement the essential disciplines of linguistics, literary scholarship and teaching methodology, further extending the historical and social-cultural awareness of the English-speaking world, or further improving the language competence. The professional and language training in the course of the study is a guarantee of full readiness of the graduates to perform any of the chosen alternatives of their professional activity after graduation as mentioned in the profile.

Profil absolventa

The graduate of the English Language subject of study has profound knowledge of English language system, English and American literary history, and a good command of all language skills (C1+). He/she has basic knowledge of terminology in the area of teaching English, and is able to apply theoretical principles to the teaching practice.