velikost textu

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor

Kód studijního oboru 7507R060
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaRuský jazyk se zaměřením na vzdělávání
AngličtinaRussian Language Oriented at Education
LatinaLingua Russica institutioni applicata

Rady

Oborový garant Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R060; 3 roky; PedF; cs; P; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován odkaz
odkaz
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studium poskytuje základy filologického vzdělání se zaměřením na problematiku vzdělávání, které vytvářejí předpoklady pro dosažení stanoveného profilu absolventa. Studium rozvíjí jak teoretické filologické znalosti oboru rusistika, tak i praktické komunikační dovednosti studentů. V rámci praktické jazykové přípravy je důraz kladen na rozvíjení všech složek komunikativní kompetence. Prioritním cílem bakalářského studia je vytvoření základů k navazujícímu magisterskému studiu, které připravuje učitele ruského jazyka pro ZŠ a SŠ, a proto je v rámci všech disciplín postupně formována didaktická intence studentů.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského stupně studia má rozsáhlé znalosti ruského jazyka, literatury, dějin, kultury a reálií. Dosahuje kompetence komunikativní, lingvistické, literárněvědné a sociokulturní. Uplatnění může najít ve státní správě, v domovech dětí a mládeže, v knihovnách, obchodních firmách a cestovních kancelářích.

Charakteristika

The study provides a basis of philological education specialized at problems of education, which create conditions for reaching the required student´s profile. The study develops not only theoretical philological knowledge of the specialization in Russian Studies, but also students´ practical communication skills. Development of all aspects of communication competence is stressed within the practical linguistic preparation. The priority of bachelors degree study is to create a basis for following master study, which prepares Russian teachers for primary and secondary schools and thus didactic intention of students is formed gradually and within all subjects.

Profil absolventa

A bachelor´s degree graduates gains a large amount of knowledge in the field of Russain language, literature, history and culture studies.
They reach communicative, linguistic-social, socio-cultural and literary sciences. They can gain an adequate work in government institutions like Children´s and Youth Homes, in public libraries and travel agencies.