velikost textu

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor

Kód studijního oboru 7504R235
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaVýtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
AngličtinaArt Education Oriented at Education
LatinaArtes figurativae institutioni applicatae

Rady

Oborový garant Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R235; 3 roky; PedF; cs; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Náplň studia je postavena na třech základních vzájemně se prolínajících okruzích, které tvoří výtvarně-umělecké výrazové předměty, umělecko-teoretické předměty zaměřené na historii a současnost výtvarného umění a vizuální kultury a předměty z oblasti pedagogické a psycho- sociální. Studium se opírá o nejmodernější poznatky a světové trendy v oboru výtvarné výchovy, ale i v dalších příbuzných oborech. Zaměření studijního oboru je současně koncipováno s ohledem na skutečnost, že očekávanou prioritou absolventa studia bude navazující jednooborové magisterské studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ, SŠ, ZUŠ – výtvarná výchova.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia ovládá klasické i aktuální vyjadřovací prostředky výtvarného umění a užívá je ve vlastním autorském projevu i v procesu výchovy a vzdělávání dětí i dospělých. Má rozsáhlé vědomosti v oborech dějin a teorie vizuální kultury a výtvarného umění. Orientuje se v teoretických koncepcích umění, jeho interpretace a zprostředkování a ovládá základy edukace v oblasti výtvarného umění a vizuální kultury. Je schopen vytvářet a vést vzdělávací programy v galeriích a muzeích. Tyto znalosti a dovednosti může využít rovněž jako asistent pedagoga v různých typech škol, v mimoškolním vzdělávání a v kulturních institucích.

Charakteristika

The content of the study is based on three fundamental and intertwining areas that involve studio art subjects; subjects dealing with the theory of visual art, focusing primarily on history and current trends of art and visual culture and their application; and subjects from the pedagogical and psycho-social field. The study is based on the most advanced findings and global trends in the field of Art Education, but also in other related fields. The study program is also designed with respect to the fact that graduates are expected to continue their study in a single-subject Master’s (MA) degree program of General Education Teacher Training for General Schools, Secondary Schools and Gymnasia, and Basic Art Schools specialized in Art Education.

Profil absolventa

Graduates of the Bachelor's (BA) degree study have a command of classical as well as contemporary means of artistic expression. They use these in their own work and also in the process of educating children and adults. Graduates have extensive knowledge in history and theory of visual culture and visual arts. They are well-informed about theoretical concepts of art, its interpretation and mediation, and the basics of education in art and visual culture. They are able to create and conduct education programs in galleries and museums. They can also use this knowledge and skills as assistants to teachers in various types of schools, and in informal educational and cultural institutions. Graduates of the Bachelor's (BA) degree program do not qualify as art teachers.