velikost textu

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor

Kód studijního oboru 7507R041
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaNěmecký jazyk se zaměřením na vzdělávání
AngličtinaGerman Language Oriented at Education
LatinaLingua Germanica institutioni applicata

Rady

Oborový garant Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R041; 3 roky; PedF; cs; P; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studium poskytuje vzdělání v lingvistice, dějinách německy psané literatury a kulturologických disciplínách. Studium teoretických disciplín provází výuka praktického německého jazyka, v níž je kladen důraz na konverzační trénink, na nácvik psaného projevu, na upevňování standardní výslovnosti a na eliminaci jazykových chyb způsobených interferenčními vlivy z mateřského jazyka. Studium v posledním ročníku doplňují i poznatky z oborové didaktiky ve formě úvodních kapitol zaměřených na metadidaktiku. Studenti aplikují získané vědomosti a dovednosti v rámci prakticky orientovaného semináře a porovnávají je s realitou ve výuce německého jazyka při asistentské praxi na školách. Studentům je nabízen široký výběr povinně volitelných seminářů, v nichž mají možnost prohloubit si lingvistické, literární, jazykové kompetence a kulturologické znalosti. Prioritním cílem bakalářského studia je vytvoření základů k navazujícímu magisterskému studiu, které připravuje učitele německého jazyka pro ZŠ a SŠ, a proto je v rámci všech disciplín postupně formována didaktická intence studentů.

Profil absolventa

Absolvent disponuje rozsáhlými znalostmi z germanistické lingvistiky a z dějin německy psané literatury. Díky svým interkulturním kompetencím dovede erudovaně jednat se zahraničním partnerem. Prioritou absolventa bakalářského stupně studia je následné magisterské studium učitelství, uplatnění však nalezne i v neučitelských profesích.

Charakteristika

This study programme provides education in linguistics, history of German written literature and the disciplines of culturology. Apart from theoretical disciplines there is also practical learning of German language. The emphasis is on a practice of conversation, practising writing skills, the standard pronunciation and the elimination of mistakes caused by interference with the mother tongue. They gain the knowledge of methodology during the last year of this study programme from the introductory chapters focusing on metamethodology. Students apply their knowledge and skills in a seminar which is practice-oriented. They confront it with reality, i.e. in teaching German during their assistant practice in schools. Students have a wide choice of compulsory seminars in which they have the opportunity to develop their competence in linguistics, literature and language and culturology knowledge. The main goal of the bachelor study programme is to establish basis for the Master study programme which prepares teachers of German language in primary and secondary schools. Therefore, a methodological intent of students is gradually formed in all disciplines.

Profil absolventa

Graduates gain extensive knowledge in Germanistic linguistics and the history of German-written literature. Due to their intercultural competences they are able to profesionally communicate with foreign partners. The priority of Bachelor graduates are subsequent Master studies in teaching; however, they would find possibilities to work in non-teaching professions as well.